Number: 60 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  10.11.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorErhan GÖRMEZ  
İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ DİJİTAL VATANDAŞLIK VE ALT BOYUTLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ Ss, 1-15
THE COMPETENCY OF THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF THE DIGITAL CITIZENSHIP AND ITS SUB-DIMENSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7220
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil İbrahim YILDIRIM - Feride KANSIZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - 1 Ss, 17-40
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE ACCORDING TO SOME VARIABLES - 1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7273
Özet | Abstract | Tam Metin |


Galibiye ÇETREZ - Zekiye Hande ÜNAL - İbrahim COŞKUN  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN OKUMA VE ANLAMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ Ss, 41-53
THE EFFECT OF FLUENT READING STRATEGIES ON MENTALLY RETARDED STUDENTS’ READING AND COMPREHENSION LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem DAĞ - Recep YILDIZ  
OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 55-67
A STUDY ON SOCIAL SUPPORT THAT HIGH SCHOOL STUDENTS COM-PREHEND BY THEIR TEACHERS IN CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7033
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gül ŞAHİN - Murat BARTAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 69-84
INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selcen CELIK UZUNER  
GENLER: DEĞİŞMEZ BİR KADER Mİ? – BİLİMSEL VE İLAHİ YAKLAŞIMLAR Ss, 85-96
GENES: CERTAIN FATE OF HUMAN? – SCIENTIFIC AND DIVINITY PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7067
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feridun TEKİN - Samet Cantürk  
GİRESUN İLİ MERKEZ YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 97-120
AN INVESTIGATION ON THE GROUND NAMES OF GIRESUN CITY CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7322
Özet | Abstract | Tam Metin |


REYHAN ÇELİK  
L.ULİTSKAYA’NIN “MEDEYA VE ÇOCUKLARI” ROMANINDA KADIN KARAKTER: “MEDEYA” Ss, 121-130
"MEDEA" FEMALE CHARACTER IN THE NOVEL "MEDEA AND HER CHILDREN" BY L.ULITSKAYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7208
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR - Kemal EROL  
SEZAİ KARAKOÇ İLE İSMET ÖZEL’İN POETİK FİKİRLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MODERN İSLAMİ ŞİİR Ss, 131-145
MODERN ISLAMIC POETRY IN TURKEY IN THE CONTEXT OF POETIC IDEAS OF SEZAI KARAKOC AND ISMET OZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7105
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR BAZI ÖNERİLER Ss, 147-158
HISTORICAL PROCESS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING AND SOME SUGGESTION ON TEACHING TURKISH TO FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7205
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meriç GÜVEN  
TOPLUM KALKINMASINDA ÖRNEK LİDER HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN ŞENKAYA GAZETESİ Ss, 159-174
ŞENKAYA NEWSPAPER OF “HÜSEYİN KÖYCÜ, THE MODEL LEADER IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7331
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yıldırım Özsevgeç  
(U)MUTSUZ BİR KADIN OLARAK EDİTH HOPE Ss, 175-182
EDITH HOPE AS AN UNHAPPY WOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7177
Özet | Abstract | Tam Metin |


Işıl AYDIN ÖZKAN  
TÜRKÇEDE İSTEMİ ARTIRAN BİÇİMBİLGİSEL KATEGORİLER Ss, 183-195
VALENCY-INCREASING MORPHOLOGICAL CATEGORIES IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7175
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar SOMAKCI  
SANATÇI VE AKADEMİSYEN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ KADIN KANUN İCRACILARI Ss, 197-213
WOMEN QANUN PLAYERS WHO WORK IN GOVERMENTAL INSTITUTIONS AS AN ARTIST AND ACADEMIC IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7221
Özet | Abstract | Tam Metin |


TÜRKER EROĞLU  
DANS KAVRAMI VE DANSIN İŞLEVİ Ss, 215-226
DANCE CONCEPT AND FUNCTION OF DANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6998
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ARICI  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ REHBERLİK ANLAYIŞLARI Ss, 227-240
PERCEPTIONS OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS COURSE TEACHER CANDIDATES ON GUIDANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7254
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail BAYER  
KUR’ÂN ÜSLUBUNDA KESİTLER ARASI BAĞLANTILAR NÛH KISSASI ÖRNEĞİ Ss, 241-249
TRANSITIONS AMONG THE SECTIONS IN THE QURAN WORDING EXAMPLE OF NOAH’S PARABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7148
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet AYDIN  
İHVÂN-I SAFÂ METİNLERİNDE NÜBÜVVET Ss, 251-265
PROPHETHOOD IN THE TEXTS OF IKHWAN AL-SAFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7272
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ - Fikret BADEMCİ - Mehmet Ali ÇELİKSOY  
TBF ULUSLARARASI U16 YILDIZ ERKEKLER TURNUVASI İÇİN KONYA’YA GELEN TAKIM KAFİLELERİNİN KÜLTÜREL MİRASA TEMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 267-279
ASSESSMENT OF THE CONTACT CULTURAL HERITAGE OF TBF İNTERNATIONAL U16 STARS FOR MEN'S TOURNAMENT FOR TEAM CADETS COMING TO KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7149
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur DEMİRBAĞ  
SEMER KÖYÜ, ORTAKÖY VE ÇOBANKÖY EVLERİNİN MİMARİSİNE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 281-291
GENERAL OVERVIEW OF SEMER KOYU, ORTAKOY AND COBANKOY HOUSES ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7098
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN - Rabiye KARTA  
YÖRE ÖZELLİKLERİ İLE IĞDIR HALI YASTIKLARI Ss, 293-310
IĞDIR CARPET PILLOWS WITH REGIONAL PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Gül CİRHİNOĞLU - Ahmet Fatih ŞENEL  
KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞI, DEĞERLER VE CİNSİYET ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 311-324
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE PERCEPTION OF HONOR IN RELATED TO WOMEN, VALUES AND SEX ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7213
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahit İlhan - Fikret YAZICI  
APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY Ss, 325-331
TÜRKİYE’DE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI VE REKLAMVERENLERİN İŞLEVİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul KARAKAYA  
TİNSELLİK VE DİNDARLIK İLE TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: KIRIKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 333-350
AN INVESTIGATION ON RELATIONSHIPS AMONG SPIRITUALITY, RELIGIOSITY AND CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIORS: A FIELD STUDY IN KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürkan AKDAĞ - Neslihan ŞİMŞEK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARI İNCELENMESİ Ss, 351-368
INVESTIGATION OF GREEN GENETIC RESTAURANTS WITHIN CONTENT OF SUSTAINABLE GASTRONOMY TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7280
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Murat PAYAM - Nurullah SELÇUK  
ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİK: DÜNYA SURİYELİ ÇOCUKLARI KORUMA VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA BAŞARISIZ Ss, 369-383
SECURITY FOR CHILDREN: THE WORLD FAILS TO SECURE AND PROTECT SYRIAN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7251
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ORHAN  
ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR: TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 385-392
UNDESIRABLE BEHAVIOURS IN ORGANIZATIONS: A GENERAL PERSPECTIVE ON STUDIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7185
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyda Barlas BOZKUŞ  
İSTANBUL'UN DÜNYA SANAT HARİTASINDA KONUMLANDIRILMASI:İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İNCELEMESİ Ss, 393-401
PUTTING ISTANBUL ON THE MAP OF ART WORLD: ANALYSING ISTANBUL 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ozan Deniz YALÇINKAYA - Huseyinaga RZAYEV  
YENİDEN TEKST ORGANİZASYON MODELLERİ ÜZERİNE Ss, 403-413
ONCE MORE ON TEXT ORGANIZATION MODELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7301
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bedrettin Türker PALAMUTÇUOĞLU - Selin ÇAVUŞOĞLU - Aynur PALAMUTÇUOĞLU  
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE GELENEKSEL YÖNTEM İLE TOPSİS YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 415-433
COMPARISON OF TRADITIONAL METHOD WITH TOPSIS METHOD IN PERFORMANCE EVALUATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7160
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyt AKTAŞ - Muhammet BAHADIR  
SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ Ss, 435-450
THE TEMPORAL CHANGES OF LAND USE IN SALIPAZARI DİSTRİCT (SAMSUN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7259
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve ÇETİN DAĞDELEN  
MEDYA SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA YENİ BİR KAVRAM: MEDYATOKRASİ Ss, 451-463
A NEW CONCEPT IN THE CONTEXT OF MEDIA SOCIOLOGY: MEDIATOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7203
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeşim KURT  
DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU KULLANICILARININ SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ: PEGASUS HAVAYOLLARI TWİTTER ANALİZİ Ss, 465-491
SOCIAL MEDIA INTERACTION OF LOW COST AIRLINE USERS: PEGASUS AIRLINES TWITTER ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7255
Özet | Abstract | Tam Metin |


ESRA TAŞ  
OKUL YÖNETİCİLİĞİ YOLUNDA KADIN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI KARİYER ENGELLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 493-510
CAREER OBSTACLES ON THE PATH OF SCHOOL MANAGEMENT THAT FACED BY WOMEN TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7181
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BAYRAK AYAŞ - Atalay GACAR - Eyyup NACAR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 511-519
INVESTIGATION OF SOCIOTROPIC PERSONAL PROPERTIES OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7186
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA  
KÖROĞLU DESTANI’NDA VEFA Ss, 521-526
IN KOROĞLU'S EPIC FIDELITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7419
Özet | Abstract | Tam Metin |