Number: 61 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  20.11.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHatice GÜZEL  
AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-13
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACIES AND LIFELONG LEARNING TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7341
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ÖNLÜ - Serkan ÖZTÜRK - Gökhan HAMZAÇEBİ - Çağatay KARADENİZ  
GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ TÜRKÜLERİN DERLENMESİ Ss, 15-24
COMPILATION OF UNREGISTERED TURKISH FOLK SONGS WITHIN BORDERS OF GIRESUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7308
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdem Çağlar - Fatih AKBULUT  
MÜZİKAL ALGI VE DEŞİFREDE GESTALT YAKLAŞIMI Ss, 25-36
GESTALT APPROACH ON MUSICAL PERCEPTION AND MUSICAL SIGHT-READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7132
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim TAŞ - Okan BİLGİN  
SOSYAL YARDIM KURULUŞLARINDAN YARDIM ALAN AİLELERİN BENLİK ALGILARI İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 37-46
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-PERCEPTION AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF FAMILIES RECEIVING DONATION FROM SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7367
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülüf ÖZTUTGAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİKSEL ÖZ-YETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 47-59
A DEVELOPMENT STUDY OF MUSICAL SELF-EFFICIENCY BELIEF SCALE FOR PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan OFLAZ - Emine ÇAVDAR  
ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 61-76
AN EVALUATION OF TEACHING STAFF MOBILITY IN ERASMUS PROGRAMME AND SUGGESTIONS FOR THE PROBLEMS : IN THE CASES OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY AND ERZINCAN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7269
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevan NART  
KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARIMINDA MÜZİK EĞİTİMİ VE DEĞERLER EĞİTİMİNİN BİRBİRİNE ETKİSİ VE KATKILARI Ss, 77-89
INFLUENCES AND CONTRIBUTIONS OF MUSIC EDUCATION AND VALUES EDUCATION TO EACH OTHER THRU THE TRANSFER OF CULTURAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin DEMİR - Mustafa KUTLU  
ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, AKADEMİK ERTELEME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 91-105
RELATIONSHIPS AMONG INTERNET ADDICTION, ACADEMIC PROCRASTINATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Suphi BALCI - Habib ÖZGAN  
EĞİTİM KURUMLARINDA RUHSAL SERMAYE: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 107-116
SPIRITUAL CAPITAL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A CONCEPTUAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7321
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Serdar TAKVA  
ALİCE WALKER'IN RENKLERDEN MOR ESERİNDEKİ KADIN DAYANIŞMASI Ss, 117-123
FEMALE SOLIDARITY IN ALICE WALKER’S THE COLOR PURPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7100
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beyhan UYGUN AYTEMİZ  
BİR DÜŞ İÇERİĞİ ÇÖZÜMLEMESİ: YAĞMURCUK KUŞU’NDA BABA KATLİ Ss, 125-134
A DREAM CONTENT ANALYSIS: PARRICIDE IN YAGMURCUK KUSU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7188
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferdi GÜZEL  
+li EKİ ÜZERİNE Ss, 135-144
ON THE SUFFİX OF +li
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7285
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve GÜVEN  
PLASTİK SANATLARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ: ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ ÖRNEĞİ Ss, 145-155
VIOLENCE TYPES FOR WOMEN IN PLASTIC ARTS: CONTEMPORARY TURKISH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7314
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahin SARUHAN  
İKİ GELENEKSEL ŞARKICIYA AİT ELEKTROGLOTOGRAFİK VE SPEKTROGRAFİK BULGULAR Ss, 157-172
SPECTROGRAPHIC AND ELECTROGLOTOGRAPHIC FINDINGS OF TWO TRADITIONAL SİNGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7267
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BAŞ  
HIRİSTİYANLIKTA İSA ALGISININ MİTOLOJİK İSLAM TASAVVUFUNDA İZ DÜŞÜMLERİ Ss, 173-186
THE IMPACT OF THE CONCEPTION OF JESUS IN CHRISTIANTY ON ISLAMIC MYSTICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7339
Özet | Abstract | Tam Metin |


Enver BAYRAM  
RAZİ’NİN HİDAYET VE DALALETLE İLGİLİ AYETLERİ YORUMLAMASI VE BU HUSUSTA MUTEZİLEYLE GİRİŞTİĞİ TARTIŞMA (TEFSİR-İ KEBİR BAĞLAMINDA) Ss, 187-206
RAZI’S INTERPRETATION OF VERSES ABOUT THE TRUE PATH AND ABERRATION AND HIS DISCUSSION WITH DISSENTERS ON THIS ISSUE (WITHIN THE CONTEXT OF THE INTERPRETATION OF LEDGER)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7288
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şevket ÖZCAN  
NINIAN SMART’A GÖRE DÜNYA DİNLERİNİN BOYUTLARI: THE WORLD’S RELIGIONS ADLI ESER EKSENİNDE BİR İNCELEME Ss, 207-228
DIMENSIONS OF WORLD RELIGIONS ACCORDING TO NINIAN SMART: A STUDY IN THE AXIS OF WORK NAMED THE WORLD’S RELIGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7193
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir DAĞLI - Birol AKGÜL  
PROJE TABANLI YEREL KALKINMA ÇALIŞMALARINDA PROJE ALANINDA İNCELEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Ss, 229-238
TECHNIQUES OF MEASUREMENT AND ASSESMENT OF THE EXAMINATİON IN THE PROJECT AREA IN STUDYING LOCAL DEVELOPMENT BASED ON A PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7231
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülnur İLGÜN - Seda SÖNMEZ  
TÜRKİYE’DE GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI KULLANILAN TIBBİ CİHAZLARIN KAPASİTE KULLANIM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 239-249
AN EVALUATION ON THE LEVELS OF CAPACITY UTILIZATION OF MEDICAL DEVICES USED FOR IMAGING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7000
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZÜÇETİN - Bülent KARA - Mahmut BOLAT  
BAZI İL VE İLÇELERDE HALKEVİ BÜNYESİNDE MUHTELİF DİL BAYRAMI KUTLAMALARI Ss, 251-275
VARIOUS LANGUAGE FEAST CELEBRATIONS IN COMMUNITY HOUSES IN SOME PROVINCES AND DISTRICTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7357
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KARA  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİLERDE EĞİTİM Ss, 277-288
EDUCATION IN MENTAL DISABILITIES IN TURKEY AND IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7076
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI - Demet ÖZER KOCAMANOĞLU - Şenay ÖLMEZ - Betül SEVER YILMAZ - Neriman ARAL  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRÜLEBİLECEK SEÇİCİ KONUŞMAZLIK ÜZERİNE TRANSDİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA Ss, 289-300
AN TRANSDISCIPLINARY STUDY ON SELECTIVE MUTIZM IN THE PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6976
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah TOPCUOĞLU - Ş. Mustafa ERSUNGUR  
IĞDIR İLİNİN YAPISAL ANALİZİ: STATİK GİRDİ – ÇIKTI MODELİ İLE BİR UYGULAMA Ss, 301-320
STRUCTURAL ANALYSIS OF IGDIR: AN IMPLEMENTATION WITH STATIC INPUT-OUTPUT MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7333
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali İMAMOĞLU - Muhammed BAHADIR - Orhan DENGİZ  
ALACA HAVZASINDA UYGULANAN RUSLE EROZYON MODELİNDE, C FAKTÖRÜNÜN (ARAZİ ÖRTÜSÜ /ARAZİ KULLANIMI) ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ve TOPRAK KAYBINA ETKİSİ Ss, 321-336
TEMPORAL CHANGE OF C FACTOR (LAND USE / LAND COVER) USED IN RUSLE EROSION MODEL APPLIED ALACA BASIN AND ITS EFFECT ON SOIL LOSS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7252
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beste Nigar Erdem  
MEDYADAKİ MÜLKİYET İLİŞKİLERİNİN YERELDEKİ DÖNÜŞÜMÜ: HABER MEDYA GRUBU ÖRNEĞİ Ss, 337-362
LOCAL TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS IN MEDIA: CASE OF HABER MEDIA GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak ÖZDEMİR - Deniz TAŞCI  
ENTELEKTÜEL SERMAYE ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN TESTİ: TÜRKİYE’NİN İLK 1000 SANAYİ KURULUŞU’NDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 363-372
VALIDITY AND RELIABILITY TESTING OF INTELLECTUAL CAPITAL SCALE: AN EMPIRICAL STUDY IN TOP 1000 INDUSTRIAL ENTERPRISES OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mert KOZAN  
KRAL ALBOİN DÖNEMİ LONGOBARDLAR Ss, 373-381
LONGOBARDS IN THE PERIOD OF KING ALBOIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7171
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş SERTEL - M. Bora SANYÜREK  
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MALATYA’DA MEYDANA GELEN AFETLER (1929-1974) Ss, 383-411
DISASTERS IN THE MALATYA IN THE PERIOD OF THE REPUBLIC (1929-1974)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7095
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ŞAHİN  
HÂLÂ YAŞIYOR MU? Ss, 413-427
STILL ALIVE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7283
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aykut AYKUTALP  
HIZ SİYASETİ: PAUL VİRİLİO’NUN DROMOLOJİ KURAMI Ss, 429-440
THE POLITICS OF SPEED: THE DROMOLOGY THEORY BY PAUL VIRILIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7317
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrfan ARIKAN - Zafer ÇAKMAK - Turan KAÇAR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAK VE SORUMLULUK KAVRAMLARINA YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 441-460
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE CONCEPTS OF RIGHT AND RESPONSIBILITY THROUGH METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7243
Özet | Abstract | Tam Metin |


MAHMUT BARAKAZI - Pembe Gül ÇAKIR - Ebru BARAKAZI  
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 461-474
A RESEARCH ON EVALUATION OF THE PROBLEMS OF WOMEN WORKING IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7271
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sadık AYDIN - Hakan KAYA - Onur SEZER  
TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMADAKİ ROLÜ Ss, 475-487
THE ROLE OF TRANSFER EXPENDITURE IN PROVIDING INCOME DISTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7240
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selime ÜNAL  
YENİ BİR MESLEK ALANI OLARAK YAŞAM KOÇLUĞU VE YAŞAM KOÇLUĞUNUN TOPLUMA SUNUMU Ss, 489-509
LIFE COACHING AS A NEW PROFESSION AND INTRODUCING LIFE COACHING TO SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7183
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür YEŞİLYURT - Mehmet ŞENER - Fuad SALAMOV  
TÜRK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMLERİNİN VE HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 511-523
COMPARISON OF HEALTH SYSTEMS AND EXPENDITURES OF TURKISH STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7165
Özet | Abstract | Tam Metin |