Number: 62 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.12.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorRüştü YEŞİL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SİVİLLEŞME” ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-12
EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF "CIVILIANIZATION” IN TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7257
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğba SARI - Musa YILDIRIM  
POZİTİF BİR KARAKTER GÜCÜ OLARAK ŞÜKÜR: MENTAL İYİ OLUŞ VE BAZI DEMEOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 13-32
GRATITUDE AS POSITIVE CHARACTER STRENGTH: THE INVESTIGATION OF IT’S RELATIONSHIP WITH MENTAL WELL-BEING AND SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mecit ASLAN - Mustafa SAĞLAM  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 33-50
EVALUATION OF TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO OPINIONS OF MENTOR TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7219
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan KIRDÖK - Songül YANAR  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER İNANÇLARI, CİNSİYET VE AKADEMİK BAŞARILARI Ss, 51-63
THE RESEARCH OF CAREER BELIEF, GENDER AND ACADEMIC SUCCESS AS CAREER VALUE PREDICTORS OF STUDENTS AT HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7282
Özet | Abstract | Tam Metin |


Enver Durualp - İsmail DOĞAN  
VATANDAŞLIK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ Ss, 65-83
AN EXAMINATION OF THE FACTOR STRUCTURE OF THE CITIZENSHIP PERCEPTION SURVEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7174
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Fatih KAYAN - Abdullah ADIGÜZEL  
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAM STANDARTLARI VE AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ULUSAL DÜZEYDE YAPILAN ÇALIŞMA SONUÇLARININ İNCELENMESİ Ss, 85-102
A STUDY OF THE RESULTS OF THE NATIONAL LEVEL TEACHER TRAINING PROGRAM STANDARDS AND ACCREDITATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze MUKBA - Fulya CENKSEVEN ÖNDER  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM AMACININ ARACI ROLÜ Ss, 103-116
THE MEDIATING ROLE OF UNIVERSITY STUDENTS’ LİFE PURPOSE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HOPE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7246
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akartürk KARAHAN  
KAŞGARLI MAHMUT'A GÖRE 11. YÜZYIL TÜRK YURTLARI Ss, 117-126
11TH CENTURY TURKIC COMMUNITIES FROM KASHGARI’S PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7342
Özet | Abstract | Tam Metin |


ADNAN OKTAY  
ANADOLU’DA XVI. ASRA KADAR TÜRK VE TÜRKÇE İMAJI Ss, 127-150
THE IMAGE OF TURK AND TURKISH LANGUAGE IN ANATOLIA UNTIL 16TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Turan SİNAN - Semra CİNTOSUN  
NEZİHE MERİÇ’İN YANDIRMA ADLI ESERİNDEKİ DEYİMLERİN YAPI VE KAVRAM ÖZELLİKLERİ Ss, 151-169
THE STRUCTURE AND CONSEPT CHARACTERISTICS OF THE IDIOMS IN NEZIHE MERIC’S YANDIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7136
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZDEMİR  
BOSNALI ABDULLAH EFENDİ’NİN “ŞERH-İ BEYT-İ MESNEVΔSİ Ss, 171-181
THE WORK “ŞERH-I BEYT-I MESNEVI” OF ABDULLAH EFENDI FROM BOSNIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7297
Özet | Abstract | Tam Metin |


Münire BAYSAN  
KÜTAHYA’DA “ BEDİ· BESMELE” YA DA “ÂMİN ALAYI’’ GELENEĞİ Ss, 183-193
“BAD-I BASMALA” OR “AMEN PARADE” TRADITION IN KUTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7209
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevim KARABELA ŞERMET  
FAKİR BAYKURT YAZININDA KÖY ENSTİTÜLERI VE SENDİKAL YAŞAMIN İZLERİ Ss, 195-204
TRACES OF VILLAGE INSTITUTES AND TRADE UNION LIFE IN THE WORKS OF FAKIR BAYKURT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7385
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melahat ÇEVİK  
SANAT ÇALIŞMALARI VE ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE Ss, 205-212
ON ARTISTIC STUDY AND LEARNING RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7330
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyma ERSOY ÇAK  
TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARININ MÜZİKOLOJİ VE ETNOMÜZİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDAKİ İZLERİ Ss, 213-227
TRACES OF GENDER THEORIES ON STUDIES OF MUSICOLOGY AND ETHNOMUSICOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7340
Özet | Abstract | Tam Metin |


Avnullah Enes ATEŞ  
KEŞŞÂF’TA TEMRÎZ SİYGALARININ KULLANIMI Ss, 229-244
USAGE OF TAMREZ FORMS İN KASHAF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ACAT  
IMHALLEMÎ LEHÇESİNDE KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN SİİRT ARAPÇASINDA KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLERLE MUKAYESESİ Ss, 245-254
THE PROVERBS AND IDIOMS THAT USED IN ARABIC IMHALLAMI DIALECT AND THEIR COMPARISON WITH PROVERBS AND IDIOMS THAT USED IN ARABIC DIALECT OF SİİRT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7351
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülistan EKMEKÇİ  
YUNUS EMRE DİVANI'NDA AYET VE HADİSLER Ss, 255-262
THE QURAN'S VERSES AND HADITHS IN NASIMI'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7189
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Aslan  
MÜTEKADDİMÎN VE MÜTEAHHİRÎN HADİS ÂLİMLERİNE GÖRE MÜNKER HADİS Ss, 263-274
THE DESCRIPTION OF MUNKER HADITH ACCORDING TO MUTAQADDIMIN AND MUTAAKHIRIN HADITH SCIENTIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7214
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah YILDIZBAŞI - Ayşe EDİZ - Esra BAYTEMUR  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN AHP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 275-294
EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM PERFORMANCE INDICATORS WITH AHP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7227
Özet | Abstract | Tam Metin |


ASLI ALBAYRAK - Erhan ÖRNEK  
MÜŞTERİLERİN YALOVA-ARMUTLU’DA YER ALAN TERMAL TESİSLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİ Ss, 295-315
CUSOMERS SATISFACTION LEVEL AND REVISIT INTENTION ABOUT THERMAL FACILITIES IN YALOVA-ARMUTLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7162
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beyzade Nadir ÇETİN  
TOPLUMSAL BİR EYLEM BİÇİMİ OLARAK TRAKTÖR FUTBOL TAKIMI BAĞLAMINDA JEOPOLİTİK TASAVVUR OLUŞTURMA SÜRECİ Ss, 317-331
THE PROCESS OF CREATING A GEOPOLITICAL IMAGINATION IN THE CONTEXT OF A TRACTOR'S FOOTBALL TEAM AS A FORM OF SOCIAL ACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7265
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ÖNGÖREN - Hüseyin SARIEFE - Yasemin BALCI  
ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN SOSYAL AÇIDAN İRDELENMESİ Ss, 333-347
INVESTIGATIONS OF THE SOCIAL ASPECTS OF RISKY BEHAVIORS IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7294
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih USLU - Fatih ÇOLAK  
ALMANYA’NIN UYGULADIĞI AİLE BİRLEŞİMİ A1 SINAVI’NIN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 349-359
HİSTORİCAL AND SOCİOLOGİCAL EXAMİNATİON OF THE A1 FAMİLY UNİON TEST, ADMİNİSTERED BY GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7086
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gül GÜN  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN MOBBİNGE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ Ss, 361-377
THE INTERMEDIARY ROLE OF LEADER-MEMBER INTERACTION IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES ON MOBBING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7392
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rıfat KARAKUŞ - İsrafil ZOR - Şeyma YILMAZ KÜÇÜK  
TİCARİ BANKALARDA KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 379-398
INTERNAL DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANKS PROFITABILITY: COMPARATIVE ANALYSIS IN DOMESTIC AND FOREIGN CAPITAL BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7253
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevilay USLU DİVANOĞLU  
SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNİN BELİRLEYİCİLERİ Ss, 399-415
DETERMINANTS OF POLITICAL COMMUNICATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7454
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin KELEŞ - Melike ÇAKIR KELEŞ  
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 417-428
PERSONAL TRAITS OF TOURISM STUDENTS: AN EVALUATION FOR TOURISM EDUCATION AT UNDERGRADUATE LEVEL IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7415
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şerif Ahmet DEMİRDAĞ - Nazik ÇELİKKANAT  
ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARINDAN SAĞLADIĞI İŞ TATMİNİ VE KARİYER BEKLENTİLERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ Ss, 429-441
THE JOB SATISFACTION PERCEIVED BY INTERSHIP OF TOURISM HIGH SCHOOL STUDENTS AND ITS’ LIKELY EFFECTS ON THEIR CAREER EXPECTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7387
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar AKARÇAY  
KKTC’NİN TÜRK DÜNYASI TARAFINDAN TANINMASI: DURUMLAR, ETKİLER VE SONUÇLAR Ss, 443-454
RECOGNITION OF THE TRNC BY THE TURKIC WORLD: SITUATIONS, IMPACTS AND RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağatay KARADENİZ - Gökhan HAMZAÇEBİ  
GİRESUN VE HAVALİSİNDE DÜĞÜN GELENEĞİNDE COŞKUYU GÜÇLENDİREN BİR UNSUR OLARAK: SİLAH KULLANIMI Ss, 455-464
FIRING GUN AS AN ENTHUSIASIM FACTOR OF WEDDING TRADITION IN GİRESUN AND ITS NEIGHBORHOODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3551
Özet | Abstract | Tam Metin |


MELDA AKBABA - Murat TÜRK  
TURİZM İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL UYUM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 465-479
THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF TALENT MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL ADAPTABILITY AND INTENTION TO LEAVE JOB IN TOURISM OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7201
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emel SARITAŞ - Süleyman BARUTÇU  
KUŞAKLAR VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ: KUŞAKLARIN DİJİTAL PAZARLAMA UNSURLARINA YÖNELİK TUTUMU Ss, 481-495
GENERATION AND MARKETING COMMUNICATION: GENERATIONS’ ATTITUDES TOWARDS DIGITAL MARKETING ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7371
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömür KARSLI  
GAZALİ’DE SEZGİNİN ANLAMI, KONUMU VE SINIRI SORUNU Ss, 497-509
THE MEANING, POSITION AND LIMIT PROBLEM OF INTUITION IN AL-GHAZALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7263
Özet | Abstract | Tam Metin |


ONUR YILDIZ - Nursen VATANSEVER DEVİREN  
COĞRAFİ İŞARETLERİN BÖLGESEL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ Ss, 511-523
EVALUATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN TERMS OF REGIONAL TOURISM: MUGLA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7118
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hale Eda AKDURU - Fatih SEMERCİÖZ  
İŞYERİNDE DİNİ TUTUMLAR İLE ÇALIŞAN SESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 525-539
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS ATTITUDES AND EMPLOYEE VOICE AT THE WORKPLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7192
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma SAYIN  
HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN BİNGÖL VE HAKKÂRİ ÇEVRESİNDE YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER Ss, 541-548
THE IMPORTANT PERSONAS RAISED BY KHÂLID-I BAGHDÂDÎ IN BINGOL AND HAKKÂRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7346
Özet | Abstract | Tam Metin |


Öznur YÜKSEK - Bahar URHAN TORUN  
KİTAP OKUMA TERCİHİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ: ÇOK SATAN KİTAP OKURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 549-559
POPULAR CULTURE ROLE ON READING BOOK PREFERENCE: A RESEARCH ON BESTSELLER BOOKS READERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7372
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ Ss, 561-574
SOCIAL BENEFITS IN STRUGGLE AGAINST POVERTY: SAMPLE OF GUMUSHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7426
Özet | Abstract | Tam Metin |