Number: 63 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  25.12.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Sibel ASLAN  
TEOG SINAVININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 1-14
THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF TEOG EXAM ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7375
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GÜZEL - Nilüfer CERİT BERBER  
FİNLANDİYA, HONG KONG, KORE, SİNGAPUR VE TÜRKİYE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 15-37
COMPARATİVE INVESTİGATİON OF SCİENCE CURRİCULUMS İN FİNLAND, HONG KONG, KOREA, SİNGAPORE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7455
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz DİLMAC - Begüm TOPUZ  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA SANAT EĞİTİMİNİN ROLÜ Ss, 39-49
THE ROLE OF ART EDUCATION IN TEACHING VALUES IN EARLY CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7368
Özet | Abstract | Tam Metin |


Didem KARAKAYA CIRIT  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE SINIF İÇİ ÖĞRETİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 51-68
EXPLORING THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND CLASSROOM TEACHING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7428
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan TOMAKİN  
İNGİLİZCE BAĞLAÇLARIN TÜRKÇE SÖZCÜKLER VE CÜMLELER İÇİNDE İFADE EDİLMESİ: TÜRKÇE (ANA DİL) YÖNTEMİ Ss, 69-82
EXPRESSING ENGLISH CONJUNTIONS IN THE TURKISH VOCABULARIES AND SENTENCES: TURKISH (MOTHER TONGUE) METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7471
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülcan ÇAKIR  
AUTHENTIZITÄT IM KONTEXT DES FREMDSPRACHLICHEN LERNENS Ss, 83-99
AUTHENTICITY IN THE CONTEXT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7404
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı YÜKSEL - Tayyip DUMAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 101-125
THE ASSESSMENT ON CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7334
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reyhan ŞEKERCİ - Ramazan GÖK  
YENİ DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İL/İLÇE VE ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 127-140
OPINIONS OF PROVINCE AND SECONDARY EDUCATION ADMINISTRATORS’ ON THE NEW SUPERVISION PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7425
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel KAHRAMAN - Gülşah GÜRKAN - Bilgi Başak ÖZGÜN  
FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Ss, 141-154
INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BLIEFS OF PRESERVICE SCIENCE AND CLASSROOM TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nadir İLHAN  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOKLUK EKLERİ Ss, 155-168
MULTIPLE ATTACHMENTS IN TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7383
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan BAKTIR  
TÜRKLER VE İNGİLİZLER; TARİHTE İLK MÜNASEBETLER Ss, 169-179
TURKS AND ENGLISH: FIRST ENCOUNTERS IN HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7338
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir GÜLER  
KÜTAHYA AHİLİĞİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR Ss, 181-194
VARIOUS CONTEMPLATIONS ON AKHISM IN KUTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ozan GÖKDEMİR  
“ÖZBEK BİLMECELERİ” İSİMLİ ESERDEN HAREKETLE ÖZBEK BİLMECELERİNDE YER ALAN İKİLEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 195-204
A SURVEY OF LINGUISTIC DOUBLING AS FOUND WITHIN THE UZBEK RIDDLES FEATURED IN A BOOK TITLED “UZBEK RIDDLES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7364
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kevser ATEŞ  
AN ECOCRITICAL READING OF THE WORD FOR WORLD IS FOREST Ss, 205-212
“DÜNYAYA ORMAN DENİR” ADLI ROMANIN ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7378
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu OYLUBAŞ KATFAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YAYIN DEĞERLENDİRME: TARİH VE ROMAN, Argunşah, Hülya. (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları. ISBN: 978-605-9408-14-1 Ss, 213-220
BOOK REVIEW: "TARİH VE ROMAN" Argunşah, Hülya. (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları. ISBN: 978-605-9408-14-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7416
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül KARAKELLE - Abdurrahman EREN - Derman DÖKMECİ  
ENGELLİ BİREYLERİN YAPTIĞI EL SANATLARI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ VE BU ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ MEMNUNİYET ALGISI Ss, 221-231
HANDCRAFTS MADE BY DISABLED PEOPLE OF THE INVESTIGATION AND THE PERCEPTION OF SATISFACTION RELATED TO THESE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7274
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah UYSAL  
GILLS DELEUZE FELSEFESİNDE “YERSİZ-YURTSUZLAŞMA” VE “ORGANSIZ BEDEN” KAVRAMLARIYLA MARK ROTHKO RESİMLERİNE BAKIŞ Ss, 233-242
OVERVIEW OF MARK ROTHKO PICTURES WITH “DETERRITORIALIZATION AND BODY WITHOUT ORGAN” CONCEPTS IN GILLS DELUZE PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7312
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçen Şahmaran CAN  
GÖRSEL SANATLARDA AVANGARD VE KİÇ OLGUSU Ss, 243-254
AVANT-GARDE AND KITSCH PHENOMENONS IN VISUAL ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrullah ÜLGEN  
NİSÂ 34. AYETİ BAĞLAMINDA KADIN-ERKEK ÜSTÜNLÜĞÜ OLGUSUNUN GELENEKSEL VE MODERN YORUMU (İLK DÖNEM BAZITEFSİRLERLE TEFSİRÜ’L-MENÂR ARASINDA BİR MUKAYESE) Ss, 255-266
TRADITIONAL AND MODERN INTERPRETATION OF THE CASE OF MAN-WOMAN SUPREMACY IN THE CONTEXT OF THE 34TH VERSE OF NISA (A COMPARISON BETWEEN SOME CLASSICAAL TAFSIRS AND TAFSIR AL-MANAR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nur Ahmet KURBAN  
UYGUR TÜRKLERİNİN DİNÎ KÜLTÜRÜ VE İSLÂM MEDENİYETİ’NE KATKILARI Ss, 267-281
RELIGIOUS CULTURE OF UYGHUR TURKS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE ISLAMIC CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7412
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilgehan Bengü TORTUK - Nejdet DURAK  
İBN HALDÛN’DA SİYASÎ OTORİTE VE MEŞRUİYET PROBLEMİ Ss, 283-298
POLITICAL AUTHORITY AND LEGITIMACY PROBLEM IN IBN KHALDUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7349
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU - Hülya BAKAN - Mustafa Can SAMIRKAŞ  
FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 299-314
EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur KESKİN  
BELİRLİ DERECELERE YÖNELME HATALARININ ADLER’İN BİREYSEL PSİKOLOJİ EKOLÜ EKSENİNDE İNCELENMESİ Ss, 315-330
STUDYING OF TENDENCY TO SPECİFİC DEGREES ERRORS’ IN TERMS OF ADLERS’ INDIVIDUAL PSYCHOLOGY SCHOOL AXIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7337
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail TUNA - Serdar BUDAK - Sibel ÖLMEZ CANGİ - Veysel YILMAZ  
FİRMALARIN KALDIRAÇ ORANI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 331-340
DETERMINING THE EFFECTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON FIRMS’ LEVERAGE RATIOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7345
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melek SARI GÜVEN  
19.YÜZYIL OSMANLI İDARİ YAPISI İÇİNDE ERMENİ-KÜRT İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 341-358
A GENERAL OVERVIEW OF ARMENIAN-KURT RELATIONS IN OTTOMAN ADMINISTRATIVE STRUCTURE IN THE 19th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem KESKİN KÖYLÜ - Troya Çağıl KÖYLÜ  
BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN FİNANSAL PİYASALARDA UYGULAMA POTANSİYELİ Ss, 359-372
THE APPLICATION POTENTIAL OF THE BLOCK CHAIN TECHNOLOGY IN FINANCIAL MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7446
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meral BALCI  
VARLIK VERGİSİ VE UYGULAMALARININ DEMOKRAT PARTİ’NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI Ss, 373-381
USE OF CAPITAL TAX AND ITS APPLICATIONS IN THE DEMOCRAT PARTY’S ELECTION WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7382
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nadir Yurtoğlu  
TÜRKİYE’DE SEBZE ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI (1940-1950) Ss, 383-390
VEGETABLE GROWING ACTIVITIES IN TURKEY (1940-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necip YILDIZ  
TÜRKİYE’DE SOSYAL ADALET ALANINDA BİR ÖRTÜŞEN UZLAŞMA SAĞLANABİLME OLASILIĞI ÜZERİNE Ss, 391-401
THE POSSIBILITY OF AN OVERLAPPING CONSENSUS ON THE ISSUE OF SOCIAL JUSTICE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7403
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berat AKINCI  
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SEÇİM SİSTEMİ ARAYIŞLARI: DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİNİN YÖNETİMDE İSTİKRAR VE TEMSİLDE ADALET KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 403-420
SELECTION SYSTEMS IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM: STABILITY OF STATE REGIONAL SELECTION SYSTEM IN MANAGEMENT AND EVALUATION OF JUDICIAL CRITERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7232
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçe Bahar GÜRBÜZER - Hasan GEDİK  
GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMADA KADIN İŞ GÜCÜNÜN ARTAN ÖNEMİ Ss, 421-434
INCREASING IMPORTANCE OF FEMALE WORKFORCE IN ENTREPRENEURSHIP AND MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7433
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sait SÜTCÜ  
BİR TÜRK DENİZ TARİHÇİSİ: SAFFET BEY Ss, 435-457
A TURKISH NAVAL HISTORIAN: SAFFET BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7420
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat KORKMAZER - Erhan EKİNGEN  
ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA’NIN İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Ss, 459-470
THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL ALIENATION AND JOB SATISFACTION: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7292
Özet | Abstract | Tam Metin |


Leyla ATEŞOĞLU - Oya HAZER  
YAŞAM KALİTESİNE GERONTEKNOLOJİK BAKIŞ Ss, 471-486
GERONTECNOLOGICAL PERSPECTIVE ON QUALITY OF LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7365
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet İSLAM  
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 487-497
INVESTIGATION OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDE PERCEPTIONS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE (SAMPLE OF ORDU UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7421
Özet | Abstract | Tam Metin |