Number: 64 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  31.12.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Sibel ASLAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 1-13
THE VIEW OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE PROBLEMS THEY FACE IN LEARNING ENGLISH: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7374
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canan DEMİR YILDIZ - Burhanettin DÖNMEZ  
OKULLARDA BAKIM VE ONARIM POLİTİKALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 15-26
THE VIEWS OF MANAGERS RELATED TO SCHOOL MAINTENANCE AND REPAIR POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7306
Özet | Abstract | Tam Metin |


Didem KARAKAYA CIRIT - Erdal CANPOLAT  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDAKİ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK FARKLI BAĞLAM BİLGİSİ Ss, 27-48
EXAMINING PRE-SERVICE SCİENCE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL DIFFERENT CONTEXTUAL KNOWLEDGE INVOLVING THE TOPIC OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7390
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sonat COŞKUNER  
SOUNDPAİNTİNG UYGULAMALARININ KORO EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 49-58
THE EFFECTS OF SOUNDPAINTING APPLICATION ON THE MOTIVATION OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7437
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülüf ÖZTUTGAN - Belir TECİMER  
ÖZENGENLERE YÖNELİK GİTAR ÖĞRETİMİNDE AYDINTAN VE CRACKNELL METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE BİR MODEL PROGRAM ÖNERİSİ Ss, 59-67
COMPARATIVE ANALYSIS OF AYDINTAN AND CRACKNELL METHODS IN GUITAR TEACHING FOR AMATEURS AND A MODEL PROGRAM PROPOSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7360
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferdi KILIÇ - Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK YETERLİLİKLERİ KURUM ETKİLİLİĞİ VE KURUM KÜLTÜRÜNE YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 69-85
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF TEACHERS IN SCIENCE AND ART CENTERS TO ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP QUALIFICATIONS INSTITUTIONAL EFFECTIVENESS AND INSTITUTIONAL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7350
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem DEMİR ÇELEBİ  
SOSYAL ADALET BAĞLAMINDA MANEVİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ss, 87-99
SPIRITIUAL COUNSELING IN THE CONTEXT OF SOCIAL JUSTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7369
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Ayhan GÜNEYSU - Gonca YAYAN  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YERALAN MOTİF VE SEMBOLLERİN MEHMET SAĞ’IN ESERLERİNE YANSIMALARI Ss, 101-118
THE REFLECTIONS OF THE MOTIFS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO THE WORKS OF MEHMET SAĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7122
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarık ÖZCAN  
ÂŞIK VEYSEL’İN GÖKLERDEN SÜZÜLDÜM TERTEMİZ İNDİM ŞİİRİNİN DEVİR NAZARİYESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 119-125
AN ANALYSIS OF ÂSIK VEYSEL’S POEM “GOKLERDEN SUZULDUM TERTEMIZ INDIM” IN TERMS OF DEVIR NAZARIYESI (THE THEORY OF TURNING BACK TO GOD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7362
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bedirhan ÜNLÜ  
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE POETİKASI Ss, 127-145
TEVFIK FIKRET’S POETICS THROUGH HIS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7370
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sami KILIÇ  
FALDAN TEDAVİYE: IRK ATMA OCAĞI (TAKMAK KÖYÜ-GALİP YILDIRIM ÖRNEĞİ) Ss, 147-158
FROM FORTUNE-TELLING TO THE TREATMENT: THE IRK ATMA OCAĞI (TAKMAK VILLAGE-SAMPLE OF GALIP YILDIRIM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7381
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulmuttalip ARPA  
İBN ATİYYE EL-ENDELÜSÎ’NİN TEFSİRİNDE İ’TİZÂLÎ YORUM Ss, 159-166
MU’TAZILA EXEGESIS AT THE TAFSIR OF IBN ‘ATIYYA AL-ANDALUSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7324
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÖNEN  
KURTÛBÎ VE TABERÎ’YE GÖRE KUR’AN’IN İSTİNSAHININ KIRAATLA İLİŞKİSİ Ss, 167-174
THE RELATIONSHIP WITH ISTINSAH OF QURAN AND QIRAAT ACCORDING TO QURTUBÎ AND TABARÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7211
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali ÇALGAN  
SAHÎH-İ BUHÂRÎ’NİN KİTÂBU’L-AHKÂMI’NIN YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA GÜNCEL BİR OKUMASI Ss, 175-194
A CONTEMPORARY READING OF SAHIH AL-BUKHARI, BOOK OF JUDGMENTS IN THE CONTEXT OF GOOD GOVERNANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7343
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut CAN - Talha FORTACI  
İSLAM FETİHLERİ DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA NASTURÎLER Ss, 195-201
NESTORIANS IN CENTRAL ASIA DURING ISLAMIC CONQUESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7163
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret Bademci - Hicran Hanım HALAÇ  
ŞEB-İ ARUS'TA SİLLE Ss, 203-210
SILLE IN THE TIME OF ŞEB-I ARUS CEREMONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7376
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşad USLU - Nilüfer NACAR KOÇER - Erdal ÖBEK  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 211-225
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS THE LAST STUDENT STUDENTS OF UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat Gürkan ASLAN - Ahmet ALTINDİŞ - Selma ALTINDİŞ - Neşe AŞICI - Mustafa Baran İNCİ - Hasan Çetin EKERBİÇER - Mahmut TOKAÇ  
SOSYAL MEDYA AĞLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜM ANKSİYETESİ Ss, 227-235
SOCIAL MEDIA NETWORKS AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7353
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Murat AKTEMUR  
POSOF ÇEVRESİNDEKİ MEZARLIKLAR VE MEZAR TAŞLARI Ss, 237-268
CEMETERIES AND TOMBSTONES FROM POSOF AROUND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7409
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şevket ÖKTEN  
GAP PROJESİ’NİN KALKINMA YAKLAŞIMI YA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ BİR GELİŞMENİN OLANAKLARI Ss, 269-282
THE PERSPECTIVE OF GAP DEVELOPMENT PROJECT OR THE POTENTIALITY FOR THE SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7247
Özet | Abstract | Tam Metin |


A. Mücahid ZENGİN  
MARKALARIN FACEBOOK İLETİŞİMLERİNİN TÜKETİCİLERİN MARKA TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 283-301
THE EFFECT OF BRANDS' FACEBOOK COMMUNICATIONS ON THE BRAND ATTITUDES AND PURCHASE INTENTIONS OF CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GÜVEN - Çetin KAPLAN  
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MOBBİNG ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 303-315
THE EFFECT OF MUNICIPAL WORKERS ON ORGANIZATIONAL CONTRIBUTIONS OF THE MOBBING PERCEPTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7329
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu KILIÇ  
SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEK ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 317-340
SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND EVALUATION OF UNIVERSITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7363
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih USLU - Şakir FURAL  
YÖRÜK TÜRKMEN TOYLARININ SOSYO - KÜLTÜREL ÖNEMİ VE ALTERNATİF TURİZME KAYNAKLIK EDEBİLECEK GELENEKSEL ÖZELLİKLERİ Ss, 341-353
YORUK TURKMEN FEASTS OF SOCIO-CULTURAL IMPORTANCE AND ALTERNATIVE TOURISM SOURCE OF TRADATIONAL CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7398
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hidayet KARA - Bahattin ÇATMA  
OSMANLI DEVLETİ’NİN ASKERE ALMA KANUNLARINDA BEDELLİ ASKERLİK Ss, 355-371
PAID MILITARY SERVICE IN THE ENROLLMENT LAWS OF OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM YAKLAŞIMI: ELAZIĞ VE MALATYA ÖRNEĞİ Ss, 373-391
SOCIAL ASSISTANCE IN TURKEY: ELAZIG AND MALATYA PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7320
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özden Selcen Özmelek  
L’ANALYSE DE LA TRANSFORMATION DE L’OTAN PAR LA THEORIE CONSTRUCTIVISTE Ss, 393-412
ANALYZING THE TRANSFORMATION OF NATO THROUGH THE CONSTRUCTIVIST THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7157
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berrin BAYBURT - Doğan DUMAN  
28 ŞUBAT POST-MODERN DARBESİ’NİN İSLAMİ DERNEK VE VAKIFLARA ETKİLERİ Ss, 413-430
FEBRUARY 28th POST-MODERN COUP D'ETAT’S EFFECTS ON ISLAMIC ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neslihan GÖKER  
TÜRKİYE’DE SİNEMA SEYİRCİSİ: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ÖRNEĞİNDE BİR İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI Ss, 431-456
CINEMA AUDIENCE IN TURKEY: AN AUDIENCE RESEARCH IN SAMPLE OF ISTANBUL, ANKARA AND IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel AYDIN  
CUMA HUTBELERİNDE KADIN SÖYLEMİ Ss, 457-470
THE DISCOURSE OF WOMEN IN THE FRIDAY SPEECHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7237
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin ÖZKENT  
KÜRESEL VE YEREL KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TELEVİZYON DİZİLERİ Ss, 471-496
GLOBAL AND LOCAL CULTURAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF TELEVISION SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7456
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceren DOĞAN - Belir TECİMER  
TÜRKİYE’DE ANA SINIFLARI VE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YER VERİLEN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (ANKARA ÖRNEĞİ) Ss, 497-506
THE EVALUATION OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATIONAL MUSIC ACTIVITIES IN TURKEY BASED ON TEACHERS OPINIONS (ANKARA SAMPLE)*
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6979
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah ATAY - Halil TANIR - Erkan ÇETİNKAYA - Emre KAYA  
SEDANTER KADINLAR İLE VE GÜREŞÇİ KADINLARIN ÖFKE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 507-511
COMPARISON OF ANGER LEVELS OF THE SEDENTARY WOMEN AND THE WRESTLER WOMENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7325
Özet | Abstract | Tam Metin |