Number: 65 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.03.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorRaşit KOÇ - Hakkı AKDOĞAN  
ÇOCUKLARA DEĞER AKTARIMININ ÖNEMİ Ss, 1-16
THE SIGNIFICANCE OF VALUE TRANSFER TO CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6951
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşen ALTINTAŞ - Nihat KARAER  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GİRİŞ AŞAMASINDAKİ TARİH KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ : MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 17-27
LEVELS OF UNDERSTANDING OF THE HISTORY CONCEPTS AT THE ENTRANCE STAGE IN THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSON OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF MANISA DEMIRCI DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7216
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nagihan TANIK ÖNAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 29-44
PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’S ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND BEHAVIORS: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7498
Özet | Abstract | Tam Metin |


SEVİLAY TAVŞAN - Sare ŞENGÜL  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUTİN OLMAYAN PROBLEM BAĞLAMINDAKİ DURUMLARININ ARAÇ/NESNE DİYALEKTİĞİ VE ÇERÇEVE DÖNÜŞÜMÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 45-56
TO EXAMINE OF 8TH GRADE STUDENTS’ CONDITIONS IN THE CONTEXT OF NON-ROUTINE PROBLEM IN TERMS OF TOOL/OBJECT DIALECT AND CHANGE OF FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7182
Özet | Abstract | Tam Metin |


Paki KÜÇÜKER - Gülden SARI KAYADİBİ  
KİTAB-I MAKBÛL DER HÂL-İ HUYÛL ADLI ESERDE ATLARIN ÖZELLİKLERİ DONLARI VE TEDAVİLERİNDE KULLANILAN BİTKİ ADLARI Ss, 57-69
HORSES CHARACTERITICS, THEIR COLORS (DON’S) AND PLANT NAMES WHICH USED IN THEIR TREATMENT IN THE MANUSCRIPT CALLED ‘’KITÂB-I MAKBÛL DER HÂL-I HUYÛL’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7377
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
“VİŞNE BAHÇESİ” ÇEVİRİLERİNİN RUS DİLBİLGİSEL ÇEVİRİ KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 71-81
A COMPARATIVE DESCRIPTIVE STUDY ON THE TRANSLATIONS OF ALEKSANDR GRIBOYEDOV’S PLAY “WOE FROM WIT” IN CULTURAL, SOCIAL AND LINGUISTIC TERMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZTÜRK  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI Ss, 83-104
VOCABULARY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sadi GEDİK - Lütfi ALICI  
BABA RAHİM MEŞREB’İN ELİFNÂMELERİ Ss, 123-140
BABA RAHIM MASHRAB’S ELIFNÂMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7449
Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet AZAP  
CENGİZ DAĞCI’NIN ÖYKÜ ÜÇLEMESİNDE İNSANİ KAVRAMLAR: “AŞK”, “DOSTLUK”, “ÖLÜM”, “MUTLULUK” “AİLE BAĞI” VE “EVLİLİK” Ss, 141-152
HUMAN CONCEPTS IN CENGIZ DAĞCI'S STORY TRILOGY: "LOVE", "FRIENDSHIP", "DEATH", "HAPPINESS" "FAMILY TIES" AND "MARRIAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikri AYDEMİR  
CAHİT KÜLEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE İMAJLAR Ss, 153-160
IMAGES IN CAHIT KULEBI’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7497
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GENÇ  
JEAN AMÉRY’NİN “DIE SCHIFFBRÜCHIGEN” ADLI ROMANINDA “ÖZGÜR ÖLÜM” İZLEĞİ Ss, 161-178
THE THEME “THE VOLUNTARY DEATH” IN THE NOVEL “DIE SCHIFFBRÜCHIGEN” BY JEAN AMÉRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna USLU KAYA  
ESKİMEYEN GEL GİT SENFONİSİ: TUTUNAMAYANLARIN BİR GÜNLÜK BESTESİ Ss, 179-188
AGELESS EBB AND FLOW SYMPHONY: THE COMPOSITION OF A DAY OF HOLDING ON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7478
Özet | Abstract | Tam Metin |


Anna Golynskaia  
SÖZLÜKBİLİMİN KULLANICI ODAKLI ALANI OLARAK ÖĞRENİCİ SÖZLÜKBİLİMİ Ss, 189-206
LEARNER’S LEXICOGRAPHY AS A USER-CENTERED FIELD OF LEXICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7513
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytemis DEPCİ  
MUHTEŞEM GATSBY’DE METALAŞTIRMA VE SINIF AYRIMI Ss, 207-219
COMMODIFICATION AND CLASS DISTINCTION IN THE GREAT GATSBY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7290
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent SAYAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Palimpsest: Edebiyat, Eleştiri, Kuram, Sarah Dillon, Çeviren: Ferit Burak Aydar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 224 s.Palimpsest: Edebiyat, Eleştiri, Kuram, Sarah Dillon, Çeviren: Ferit Burak Aydar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 224 s. Ss, 221-224
Palimpsest: Edebiyat, Eleştiri, Kuram, Sarah Dillon, Çeviren: Ferit Burak Aydar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 224 s.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7524
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
İŞLEVSEL TEORİ BAĞLAMINDA İSKENDERUN ÇOCUK OYUNLARI Ss, 225-240
ISKENDERUN CHILDREN GAMES WITHIN FUNCTIONAL THEORY IN THE CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7459
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür Sadık KARATAŞ - Semih OKCU  
SÖZLERİ ŞEYH GÂLİB’E, BESTELERİ HACI ÂRİF BEY VE SADEDDİN KAYNAK’A AİT OLAN ŞARKI FORMUNDA İKİ ESERİN KARŞILAŞTIRMALI MÜZİKAL ANALİZİ Ss, 241-265
COMPARATIVE MUSICAL ANALYSIS OF TWO WORKS IN THE SONG FORM BELONGING TO COMPOSITIONS HACI ÂRIF BEY AND SAADETTIN KAYNAK, LYRICS ŞEYH GÂLIB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7278
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçen Şahmaran CAN  
POSTMODERN SÜREÇTE TEMELLÜK SANATI Ss, 267-279
IN THE POSTMODERN APPROPRIATION ART PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7504
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BAŞ  
LOZAN ANLAŞMASI VE FENER PATRİKHANESİ Ss, 281-292
CONFERENCE OF LOUSANNE AND FENER PATRIARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÖNEN  
KUR’AN’DA LİSAN KAVRAMI VE LİSANIN KÖKENİ Ss, 293-303
THE LANGUAGE CONCEPT AND ORIGIN OF LANGUAGE IN THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7210
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim YILDIZ  
HIRİSTİYANLARIN HZ. İSA’YI İLAHLAŞTIRMASI - KUR’ÂN’DA BU YANILGININ NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ - Ss, 305-324
DEIFICATION OF JESUS IN THE CHRISTIANITY -CAUSES OF THE MISTAKE AND RESOLVING IT IN THE QURAN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7439
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ - Burak KARABULUT - Emrah CEVHER  
KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI VE MEDYA İŞLETMELERİ: İŞLETME YAPISI VE İLETİ Ss, 325-331
MASS MEDIA AND MEDIA ORGANIZATIONS: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MESSAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7097
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret Çelik - Ayman KARA  
THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE'UN “EGEMENLİK” ANLAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ss, 333-350
A COMPERATIVE ANALYSIS OF THOMAS HOBBES AND JOHN LOCKE REGARDING THEIR UNDERSTANDING OF “SOVEREIGNTY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7434
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil Cem SAYIN - Saye Nihan ÇABUK - Verda CANBEY ÖZGÜLER - Ayşecan AKŞİT - Alper ÇABUK  
GÖÇMENLER İÇİN BARINMA, İSTİHDAM VE MEKÂNSAL ÇÖZÜMLERİ KAPSAYAN BİR YERLEŞİM MODELİ ÖNERİSİ Ss, 351-368
A SETTLEMENT MODEL PROPOSAL INCLUDING SHELTER, EMPLOYMENT AND SPATIAL SOLUTIONS FOR THE MIGRANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7212
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türkan ACAR  
BEKİ VE PAŞALAR KÖYÜ ÖZELİNDE UŞAK SARNIÇLARI Ss, 369-380
USAK CISTERNS SPECIFICALLY IN BEKI AND PASALAR VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7405
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ela ÖZKAN  
19. YÜZYILDA HAKKÂRİ’NİN İDARİ TAKSİMATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (1839-1925) Ss, 381-392
CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE DIVISION OF HAKKARI’S IN THE 19th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fehminaz ÇABUK  
OSMANLI-İRAN MÜNASEBETLERİNDE HUDUT BOYLARINDAKİ KÜRT AŞİRETLERİNİN İLTİCA VE DEHALET MESELESİ (1850-1900) Ss, 393-415
THE ISSUE OF REFUGE AND POLITICAL ASYLUM OF KURDISH TRIBES IN THE BORDERS IN TERMS OF OTTOMAN AND IRAN RELATIONS (1850-1900)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7475
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güldane ZENGİN  
BANKA REKLAMLARINDA MİZAH VE ÜNLÜ KULLANIMI Ss, 417-432
HUMOR AND CELEBRITY USAGE IN COMMERCIALS OF BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7442
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem YILDIRIM  
REFİK KORALTAN’IN TRABZON VALİLİK GÖREVİ (1938-1939) Ss, 433-450
REFIK KORALTAN'S TRABZON GOVERNORSHIP POSITION (1938-1939)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7490
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel Karani Şüküroğlu  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜKETİCİ VATANDAŞ SORUMLULUĞU Ss, 451-470
CONSUMER CITIZEN RESPONSIBILTY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak ŞAHİN - Neriman AÇIKALIN  
BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA’S RED LIGHT KIDS’TE ÇOCUKLUK, YOKSULLUK VE TOPLUMSAL DAMGALANMA Ss, 471-482
CHILDHOOD, POVERTY AND SOCIAL STIGMA IN BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA’S RED LIGHT KIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7474
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış ÇELİKTAŞ - Nafiz ÜNLÜ  
RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ YÖNTEMİ KULLANARAK ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN OLUŞTURULMASI Ss, 483-504
CREATING A EXEMPLARY RISK ASSESMENT REPORT BY USING RISK ASSESSMENT DECISION MATRIX METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7527
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihan ARDİLİ  
ÜÇ KUŞAK, ÜÇ KADIN, ÜÇ ÇOCUKLUK: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Ss, 505-519
THREE GENERATION, THREE WOMEN, THREE CHILDHOOD: GAZIANTEP SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7489
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şule KIRBAŞ - Gülsüm KOPARAN GİRGİN  
İLKOKULDA EĞİTSEL OYUNLAR TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMDEKİ YERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 521-538
THE INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS ABOUT EDUCATIONAL GAME TECHNIQUES IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7355
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okan Celal GÜNGÖR  
MEMLUK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER Ss, 105-122
HANDIADYOINS IN MAMLUK KIPCHAK TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7440
Özet | Abstract | Tam Metin |