Number: 66 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.04.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAslı UZ BAŞ  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (RPD) ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ-OLUŞ, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 1-9
COMPARATIVELY INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RESILIENCE AND COMMUNICATION SKILLS IN UNDERGRADUATE STUDENTS ATTENDING GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7275
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar GÜDEK - Seden KONUKSEVER  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BATI VE TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ SÖZEL İFADELERİ Ss, 11-27
DESCRIPTIVE VERBAL EXPRESSION OF THE UNIVERSITY STUDENTS INTENDED FOR THE WESTERN AND TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah GEREZ CANTİMER - Sare ŞENGÜL  
ÖĞRENCİLER TAMSAYI KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? ÖĞRENCİ GÖZÜYLE TAMSAYILARDA KAVRAM İMAJI Ss, 29-50
WHAT ARE STUDENTS UNDERSTANDING FROM THE CONCEPT OF INTEGERS? THE IMAGE OF INTEGERS THROUGH THE EYES OF THE STUDENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Derya ESKİMEN  
2018 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 9.-10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLER Ss, 51-67
2018 TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROGRAM AND 9.-10. GRADE VALUES IN TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEXT BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7549
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül TURAL  
ROUSSEAU’NUN EMİLE ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLER AÇISINDAN ANALİZİ Ss, 69-75
AN ANALYSIS OF ROUSSEAU’S EMILE FROM THE PERSPECTIVE OF VALUES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7600
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru EZBERCİ ÇEVİK - Bircan ÜNLÜ - Mehmet Altan KURNAZ  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 77-89
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LEARNING APPROACHES OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7450
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda BAYSAL - Sıddık DOĞRULUK - Yalçın MUTLUAY - Ayşe Rabia BAŞARAN UĞUR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ Ss, 91-104
EXAMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7431
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan KAÇAR - Feyzullah EZER  
SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 105-120
THE VIEWS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS REGARDING THE LEVEL OF THE LEARNING OUTCOMES OF THE SOCIAL STUDIES COURSE BY THE SIXTH GRADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7508
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun DEMİREZ GÜNERİ  
YENİ UYGUR VE ÖZBEK TÜRKÇELERİNDE “ALLA OLLA” KELİMESİNİN KAVRAM ALANI VE “ALLA OLLA” İLE OLUŞTURULMUŞ BİRLEŞİKLER Ss, 121-131
CONCEPTUAL FIELD OF THE WORD “ALLA~ OLLO” IN NEW UYGHUR AND UZBEK TURKIC AND COMBINATIONS CREATED WITH “ALLA~ OLLO”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7517
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamile ÇETİN  
DİYARBAKIRLI ALİ EMÎRÎ EFENDİ’NİN BAZI KASİDE NESİBLERİNDE ÇİZDİĞİ VEYA KURGULADIĞI ŞAİR PORTRESİNE DAİR Ss, 133-142
ABOUT THE POET PORTRAIT THAT ALI EMIRI EFENDI OF DIYARBAKIR FORMED OR FICTIONALIZED IN SOME QASIDA NASIBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7520
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ASLANOĞLU  
PERVÎN-İ İ’TİSÂMÎ’NİN DİVANINDAKİ TEMEL KONULAR Ss, 143-151
BASIC SUBJECTS IN PARVIN E'TESAMI’S DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zennube ŞAHİN YILMAZ  
DIE SATIRISCHE ERZÄHLWELT IN DER GESCHICHTE “DAS ENDE EINER WELT” VON WOLFGANG HILDESHEIMER Ss, 153-161
THE SATIRICAL NARRATIVE WORLD IN THE STORY "THE END OF A WORLD" BY WOLFGANG HILDESHEIMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem KALE  
İKİ SANAT DİLİNİN ETKİLEŞİMİ VE GÖLGESİZLER Ss, 163-170
THE INTERACTION OF TWO ART LANGUAGES AND "GÖLGESİZLER"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7460
Özet | Abstract | Tam Metin |


ÖZLEM ULUCAN - Ahmet KAYINTU  
CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE MEMLEKET ANILARI VE KÜLTÜRLERARASI KİMLİK OLUŞUMU Ss, 171-181
MEMORY OF HOMELAND AND TRANSCULTURAL CONSTRUCTION OF IDENTITY IN CHRIS CLEAVE’S LITTLE BEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7516
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret GÜVEN  
“KİTLESEL MEDYANIN ÇATIŞMALARDAKİ ROLÜ: 11 EYLÜL’DEN İTİBAREN BATI MEDYASININ TERÖRİZM YAYINLARININ BİR ANALİZİ” Ss, 183-196
MASS MEDIA’S ROLE IN CONFLICTS: AN ANALYSIS OF THE WESTERN MEDIA’S COVERAGE OF TERRORISM SINCE SEPTEMBER 11
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül AYTEPE SERİNSU  
LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN SERAMİK YÜZEYLERDEKİ ETKİLERİ Ss, 197-210
THE EFFECTS OF LASER ENGRAVING METHODS ON CERAMIC SURFACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7550
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçen Şahmaran CAN  
ŞİDDET VE SANATSAL YARATI Ss, 211-222
VIOLENCE AND ARTISTIC CREATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reyhan DEMİR BAĞATIR  
GÜNÜMÜZ YETİŞKİNLEŞTİRİLMİŞ ÇOCUKLARINDA ÖĞRENİLMİŞ KURGULANIM BAĞLAMINDA ŞİDDET EĞİLİMLERİ Ss, 223-230
TENDENCY TO VIOLENCE IN TERMS OF LEARNED FICTIONALITY IN TODAY’S ADULT CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7551
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar Egemen NADASBAŞ - Birsen ÇİLEROĞLU  
MODA TASARIMINDA 3 BOYUTLU YAZICILARIN MALZEME-İŞLEV-FORM ODAKLI KULLANIMLARI VE ÇOK İŞLEVLİ MODÜLER GİYSİ TASARIMI ÇALIŞMASI Ss, 231-257
MATERIAL-FUNCTIONAL-FORM FOCUSED USAGE OF 3D PRINTERS IN FASHION DESIGN AND MULTI-FUNCTIONAL MODULAR APPAREL DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7452
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Emin SEYHAN  
MÜSLÜMANLARIN SÜNNET TASAVVURU VE HZ. MUHAMMED'İN SÜNNETİNDEN BAZI ÖRNEKLER Ss, 259-275
THE PERCEPTION OF THE SUNNAH OF MUSLIMS AND SOME EXAMPLES OF THE SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZDEMİR  
HİCRİ İKİNCİ ASIRDAKİ İLMÎ VE FİKRÎ TARTIŞMALARIN REBÎ’ B. HABÎB’İN (Ö.175/ 792) EL-CÂMİU’S-SAHÎH ADLI ESERİNE YANSIMASI Ss, 277-296
THE REFLECTION OF THE SCIENTIFIC AND INTELLECTUAL DISCUSSIONS IN THE SECOND HICRI CENTURY ON RABI’ B. HABIB’S (D.175/ 792) WORK TITLED AL-JAMI’ AL-SAHIH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7554
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Mustafa BAYRAKTAR  
ÖĞRENCİLERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS BAŞARILARI İLE EBEVEYNLERİNİN BU DERS ÖĞRETMENİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 297-314
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSE AND ATTITUDES OF PARENTS TOWARDS THE TEACHER OF THE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Cenap YOLOĞLU  
ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİ ARASINDAKİ DAVRANIŞSAL, ALGISAL VE KULLANIM FARKLILIKLARI Ss, 315-345
BEHAVIORAL, PERCEPTUAL AND USAGE DIFFERENCES AMONG SHOPPING MALL CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7389
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZMENLİ  
ORTAÇAĞ'DA TÜRKLERDE KADIN VE AİLE Ss, 347-356
WOMEN AND FAMILY AMONG TURKS IN THE MIDDLE AGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevim ATİLA DEMİR - Gülay KESKİN  
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER (İSTANBUL-PENDİK İL-ÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 357-372
THE CHALLENGES THAT MOTHERS OF MENTALLY HANDICAPPED CHIL-DREN ARE FACING WITH (ISTANBUL-PENDİK COUNTY CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7528
Özet | Abstract | Tam Metin |


İnci Fatma DOĞAN - İsmail BAKAN - Y.Sonay YILMAZ - Makbule OĞUZ  
SAĞLIK PERSONELLERİNDE PRESENTEİSM ALGISININ STRES VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 373-386
THE EFFECT OF PRESENTEISM PERCEPTION ON STRESS AND PERFORMANCE IN HEALTH PERSONNELS: A FIELD RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7492
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın ÇİVİLİDAĞ  
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ KAPSAMINDAKİ BAZI ARAŞTIRMALARDA ETİK SORUNU Ss, 387-400
ETHICAL ISSUE ABOUT SOME RESEARCHES ON INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7422
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydoğan AYDOĞDU - Canan TANRISEVER  
LE REGROUPEMENT DES SPORTS EQUESTRES DANS LE TOURISME: LE CAS DE DADAY Ss, 401-414
TURİZMDE ATLI SPOR KÜMELENMESİ: DADAY ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7578
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahattin KELEŞ  
XIII. VE XIV. YÜZYILDA DENİZLİ VE YÖRESİNDEKİ TÜRKMENLERİN MOĞOLLARA KARŞI MÜCADELESİ Ss, 415-424
IN XIII AND XIV CENTURY DENİZLİ AND IT’S AREA THE FIGHT OF TURKOMANS TOWARDS MONGOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7565
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veda BİLİCAN GÖKKAYA  
CİNSEL İSTİSMAR VE ÇOCUK (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 425-432
SEXUAL ABUSE AND CHILDREN (EXAMPLE OF SIVAS PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7542
Özet | Abstract | Tam Metin |


F.Ceyda Süer - Melda KEÇECİ  
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN SES ÇIKARMA DAVRANIŞINA ETKİSİ VE AMİR DUYARLILIĞININ BU İLİŞKİ ÜZERINDEKİ ROLÜ Ss, 433-445
THE MODERATING EFFECT OF SUPERVISORY RESPONSIVENESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADER MEMBER EXCHANGE QUALITY AND VOICE BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7537
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar COŞKUN - Hilal KAZU  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DÜZEYLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 447-456
LEARNING OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES AND APPLICATION LEVELS OF TEACHERS IN PRESCHOOL(SAMPLE OF ELAZIG PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7493
Özet | Abstract | Tam Metin |


İslam KAVAS  
VİKİNG COĞRAFYASI VE VİKİNGLERDE SOSYO-EKONOMİK YAPI Ss, 457-469
VIKING GEOGRAPHY AND SOCIO-ECONOMICAL STRUCTURE OF VIKINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7380
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eyüp Can EKİNCİ  
ELİF ŞAFAK'IN "AŞK", "USTAM VE BEN", "İSKENDER", "BABA VE PİÇ" ROMANLARINDA ANAKRONİK SAPTAMALAR VE ORYANTALİST EĞİLİMLER Ss, 471-486
ELIF SAFAK'S "ASK", "USTAM VE BEN", "ISKENDER", "BABA VE PIC" ANNIQUE DETECTIONS AND ORIENTALIST TRENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7598
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı YAPICI  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ Ss, 487-496
SELF- EFFICACY OF SOCIAL STUDIES TEACHERS RELATED TO USING OF SMART BOARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7595
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf Yıldız  
OGİER GHİSELİN DE BUSBECQ’İN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ ARAŞTIRMALARI Ss, 497-514
THE RESEARCHES OF OGIER GHISELIN DE BUSBECQ IN THE OTTOMAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7536
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan Nuri DEMİREL  
İYİ BİR EĞİTİM LİDERİ AYNI ZAMANDA KÖTÜ BİR EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLABİLİR Mİ? Ss, 515-526
IS IT POSSIBLE THAT A GOOD EDUCATION LEADER CAN ON THE OTHER HAND BE A BAD EDUCATION DIRECTOR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7606
Özet | Abstract | Tam Metin |