Number: 70 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.09.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorDilek SEZGİN MEMNUN - Şafia TURGUT - Hakan ERGÖL  
İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR Ss, 1-18
METAPHORS OF MIDDLE SCHOOL EIGHTH GRADE STUDENTS ABOUT PROBABILITY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7688
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlknur MAYA - Sedat YAKUT  
2018 YILINDA İLK DEFA UYGULANACAK OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 19-37
OPINIONS OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EXAMINATION TO BE APPLIED FOR THE FIRST TIME IN 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sema ALTUN YALÇIN - Paşa YALÇIN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 39-59
THE INVESTIGATION OF THE METAFORIC PERCEPTIONS OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHER ON STEM EDUCATIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Oguz AKÇAY - M. Serhat SEMERCİOĞLU  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÖNERDİĞİ KİTAPLARI ÖĞRETMENLERİN OKUMA DURUMLARI Ss, 61-75
TEACHERS READING STATUS OF LITERATURE RECOMMENDED BY THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7638
Özet | Abstract | Tam Metin |


Battal GÖLDAĞ - Sevtap KANAT  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARI Ss, 77-92
DIGITAL LITERACY STATUS OF THE STUDENTS WHO STUDIED FINE ARTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7736
Özet | Abstract | Tam Metin |


İ.Bakır ARABACI - Ayşe GÜLPINAR  
OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ONLARIN YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 93-102
RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' PERCEPTIONS OF SELF-EFFICACY AND THEIR ADMINISTRATION STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7798
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan ÖZBEK AYAZ - Havise GÜLEÇ - Özge ÖZKAN KILIÇ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMLE TANIŞTIĞI NOKTA: COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Ss, 103-117
THE POINT THAT PRESCHOOLERS MEET WITH SCIENCE: THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceren DOĞAN - Belir TECİMER  
ANA SINIFI ÇOCUKLARI İÇİN MÜZİKSEL KAVRAM VE BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK PİYANO DESTEKLİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ Ss, 119-134
MUSIC ACTIVITIES WITH THE PIANO FOR GAINING MUSICAL CONCEPTS AND SKILLS FOR THE PRE-SCHOOLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7635
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebahat Sevgi UYGUR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ŞEMALAR Ss, 135-151
EMOTIONAL SCHEMES AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7641
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Liva ADİL  
JEFFREY EUGENİDES’ İN MİDDLESEX VE THE VİRGİN SUİCİDE ADLI ROMANLARINDA CİNSİYET KİMLİĞİ KAVRAMI Ss, 153-161
THE CONCEPT OF GENDER IDENTITY IN MIDDLESEX AND THE VIRGIN SUICIDE BY JEFFREY EUGENIDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7647
Özet | Abstract | Tam Metin |


Funda KIZILER EMER  
HERTHA KRAEFTNER’İN “BAŞKENTTE” VE INGEBORG BACHMANN’IN “KÖPEK HAVLAMALARI” ADLI ÖYKÜLERİNDE (POST)MODERN DÜNYADA ÖZYABANCILAŞIM VE ANNE-OĞUL YABANCILAŞMASI Ss, 163-181
IN THE STORY OF HERTHA KRAEFTNER’S “IN THE CAPITAL” AND OF INGEBORG BACHMANN’S “BARKING OF DOGS” SELF-ALIENATION AND MOTHER-SON ALIENATION IN (POST)MODERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7659
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet KAYINTU  
ZADIE SMITH’İN KAMBOÇYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI Ss, 183-200
A POSTCOLONIAL READING OF ZADIE SMITH’S THE EMBASSY OF CAMBODIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7809
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lokman TANRIKULU  
HEINRICH BÖLL’ÜN “DOKUZ BUÇUKTA BİLARDO”ADLI ESERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN GIDEON TOURY’NİN EREK ODAKLI KURAMINA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 201-209
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF “BILLIARDS AT NINE THIRTY”, A NOVEL WRITTEN BY THE GERMAN AUTHOR HEINRICH BÖLL AND TRANSLATED VERSIONS OF THE BOOK ACCORDING TO GIDEON TOURY’S TARGET-ORIENTED THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7669
Özet | Abstract | Tam Metin |


GÖKÇEHAN AYSEL YILMAZ  
GÜFTÎ’NİN TEŞRİFÂTÜ’Ş-ŞU’ARÂ’SINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRMELERDE KULLANILAN ÜSLUP Ss, 211-220
GUFTÎ’S WORDING IN HIS NEGATIVE VIEWS WITHIN TESRIFÂTU’S-SU’ARÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7664
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tülin ARSLAN  
BURSALI RAHMÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Ss, 221-233
THE UNPUBLISHED POEMS OF BURSALI RAHMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7491
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu Hatice GÜRCÜM - Nursel BAYKASOĞLU  
KASTAMONU İLİ HESAP İŞİ İŞLEMELERİNİN TEKSTİL TASARIMINA AKTARILMASI Ss, 235-248
TRANSFERING HESAP IŞI EMBROIDERY OF KASTAMONU PROVINCE INTO TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7704
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül KOYUNCU OKCA - Ayşegül ELİBOL TÜFEKÇİ  
TİRE KENT MÜZESİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 249-264
THE PLACE AND IMPORTANCE OF TIRE MUSEUM IN THE PRESERVATION OF CULTURAL LEGACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7776
Özet | Abstract | Tam Metin |


Birnaz ER  
MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ KALEMOĞLU KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ Ss, 265-280
TRADITIONAL WOMEN CLOTHES IN KALEMOGLU VILLAGE OF GORDES DISTRICT OF MANISA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7780
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rahşan Fatma AKGÜL  
GRAFİK TASARIMINDA DİSTOPYA Ss, 281-298
DYSTOPIA IN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7800
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ŞENOL - Mahpeyker YÖNSEL  
PIET MONDRIAN VE KAZIMIRMALEVICH ÖRNEKLEMİNDE SOYUT YAPITLARIN SOMUT İSİMLERLE ADLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 299-308
A STUDY ON THE OBJECTIVE NAMES OF PURE-ABSTRACT WORKS IN PIET MONDRIAN AND KAZIMIR MALEVICH SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7678
Özet | Abstract | Tam Metin |


E. Jessica McKIE  
SERGİLEME TASARIMINDA ZİYARETÇİ VE MEKAN Ss, 309-323
VISITOR AND SPACE IN EXHIBITION DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7764
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih YALÇIN  
MEMLÜKLER DÖNEMİNDE KALAVUN HASTANESİ Ss, 325-337
THE QALAWUN HOSPITAL DURING MAMLUK PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7773
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KILIÇARSLAN  
AYNU’L-A’YÂN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 339-356
AN EVALUATION ON AYNU'L-A'YAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7791
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ACAT  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULAN DERS KİTAPLARININ DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ Ss, 357-370
THE ROLE OF TEXTBOOKS USED IN PREP CLASSES IN THE FACULTIES OF THEOLOGY IN LANGUAGE SKILLS TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ - İpek DEMİR  
KÜTAHYA BAŞMELEK KİLİSESİ’NDEKİ BOZULMALAR Ss, 371-388
DISTURBANCES IN KUTAHYA BASMELEK CHURCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7673
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül ALTAY TOPCU  
TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ: GIDA VE CANLI HAYVAN ÜRÜN GRUBU Ss, 389-404
COMPETITIVENESS OF THE TURKISH AGRICULTURAL SECTOR: FOOD AND LIVE ANIMAL PRODUCT GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7656
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahattin KELEŞ  
SELÇUKLU-MERVANOĞULLARI İLİŞKİSİ VE DİYARBEKİR BÖLGESİ’NİN SELÇUKLU HAKİMİYETİNE ALINMASI Ss, 405-416
SELJUK – MARWANIDS RELATIONSHIP AND SELJUKIAN DOMINATION OF DIYARBEKIR REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7668
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağatay YÜCEL  
SAVUNMA VE SALDIRI SİSTEMİ OLARAK KULELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Ss, 417-434
HISTORICAL DEVELOPMENT OF TOWERS AS DEFENCE AND ATTACK SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7715
Özet | Abstract | Tam Metin |


Önder DENİZ  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TUTUKLU GAZETECİLER SORUNU Ss, 435-446
IMPRISONED JOURNALISTS PROBLEM IN DEMOCRATIC PARTY PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7771
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar GENÇ  
BİR MEKÂN İNCELEMESİ OLARAK BEŞİKTAŞ’TA DÜKKÂNLAR (1750-1850) Ss, 447-460
SHOPS IN BESIKTAS: A PLACE EXAMINATION (1750-1850)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7833
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bünyamin UZUN - Enes BALOĞLU  
AMERİCAN HİSTORY X FİLMİNİN ALIMLAMA ANALİZİ Ss, 461-472
AMERICAN HISTORY X MOVIE’S RECEPTION ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7795
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar KİRİŞ - Elvan OKUTAN  
HASTANE VE HEKİM SEÇİMİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: SAKARYA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA Ss, 473-484
THE PLACE OF SOCIAL MEDIA IN THE SELECTION OF HOSPITALS AND PHYSICIANS: AN APPLICATION IN PRIVATE HOSPITALS IN SAKARYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÇIN  
DEMOKRATİK YÖNETİM GELENEĞİNDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİN GEREKÇELERİ Ss, 485-502
GOVERNMENTAL SYSTEMS IN DEMOCRATIC GOVERNANCE TRADITION AND REASONS FOR TRANSITION TO PRESIDENTIAL SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7792
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürhan YELLİCE  
İZMİR’DE MEGALİ İDEA’NIN SON GÜNLERİ: 30 AĞUSTOS 1922’DEN 15 EYLÜL 1922’YE YUNAN BASININDA “KÜÇÜK ASYA FELAKETİ” Ss, 503-530
THE LAST DAYS OF MEGALI IDEA IN IZMIR: FROM 30 AUGUST TO 15 SEPTEMBER THE ASIA MINOR DISASTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7851
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan ARSLAN  
BİR DEVRİMİNİN FETAL ÖLÜMÜNE İLİŞKİN OTOPSİ RAPORU: MEHÂ HASEN’İN UMTİ SABÂHAN EYYETUHE’L-HARB ROMANI Ss, 531-545
AUTOPSY REPORT ON THE FETAL DEATH OF A REVOLUTION: MEHÂ HASEN'S OMTI SABAHAN EYYETUHE'L-HARB NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7774
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatıma Zahra Nahmar  
THE SECRET OF THE BEAUTY OF THE SPEECH OF THE PROPHET Ss, 547-553
THE SECRET OF THE BEAUTY OF THE SPEECH OF THE PROPHET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7645
Özet | Abstract | Tam Metin |