Number: 72 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.11.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHatice GÜZEL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1-14
THE VALUE OF TEACHER CANDIDATES AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY BELIEFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7921
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar İŞİGÜZEL  
FLOW YAŞANTISI VE KAYGI DÜZEYİNİN YABANCI DİLDEKİ KONUŞMA İLE YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 15-24
THE EFFECT OF FLOW EXPERIENCE AND ANXIETY LEVEL ON SPEAKING AND WRITING SUCCESS IN THE FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7904
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyyaz KARACA  
TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE EĞİTİM Ss, 25-40
MULTICULTURALISM AND EDUCATION IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7929
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÖZKAYA - Seda DELAL TURAN  
ORTAOKUL 5, 6, 7 VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SINAV SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 41-67
THE EVALUATION OF THE WRITTEN EXAMINATIONS OF 5, 6, 7 AND 8 CLASS SCIENCE COURSES IN THE SECONDARY SCHOOL IN TERMS OF BLOOM TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7856
Özet | Abstract | Tam Metin |


Birsen SERHATLIOĞLU - Sinem İPEK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 69-84
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHER ABOUT AESTHETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7882
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice MERTOĞLU  
OTANTİK BESLENME- SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 85-102
AUTHENTIC NUTRITION-HEALTH EDUCATION COURSE AND OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7835
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice Gülmez GÜNGÖRMEZ - Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK - Fatma GÜLSUYU  
BUHARLAŞMA VE KAYNAMA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ANLAYIŞLARIN BENZER BAĞLAMLARDAKİ TUTARLIĞI VE TRANSFERİ Ss, 103-119
COHERENCE AND TRANSFER OF THE CONCEPTS OF EVAPORATION AND BOILING IN SIMILAR CONTEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7823
Özet | Abstract | Tam Metin |


İdil Eren KURT - Fatoş BULUT ATEŞ  
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LGBT BİREYLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 121-136
WIEWS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES ABOUT PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH LGBT INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7733
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal ÖZCAN - Mustafa ÖCAL  
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Ss, 137-143
ACCOUNTING AND TAX DEPARTMENT STUDENTS EXAMINATION OF FINANCIAL LITERACY LEVELS: SAMSUN VOCATIONAL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan KAÇAR - Zafer ÇAKMAK - Birol BULUT  
BEŞİNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİ BOYUTLARINA GÖRE ANALİZİ Ss, 145-156
THE ANALYSIS OF THE CURRICULUM LEARNING OUTCOME OF THE FIFTH GRADE SOCIAL STUDIES BY THE RENEWED BLOOM TAXONOMY DIMENSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7787
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feridun TEKİN - Samet CANTÜRK  
DİL KİRLİLİĞİ BAĞLAMINDA GİRESUN (MERKEZ) İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 157-172
A STUDY ON GIRESUN (PROVINCE CENTER) WORKPLACE NAMES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE POLLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7889
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih ARSLAN  
DÜNYA ZAMANINA YASLANMIŞ BİR ŞİİR: MİT VE ANLATILARIN İZİNDE BEHÇET NECATİGİL Ss, 173-179
AN LEANING POEM ON THE EARTH TIME: MYTH AND TRACES OF NARRATION IN BEHCET NECATIGIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih BAKIRCI  
TÜRKÇE DİVAN DİBACELERİNDE Kİ/KİM’Lİ YAPILAR Ss, 181-196
Kİ/KİM CONJUCTIONS IN THE PREFACE OF TURKISH DİWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7887
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
ARSUZ AĞZI SES BİLGİSİ ÜZERİNE Ss, 197-214
ON THE PHONETICS OF ARSUZ DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7888
Özet | Abstract | Tam Metin |


REYHAN ÇELİK  
RUSYA’DA EKİM DEVRİMİ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN EDEBİYAT ANLAYIŞINA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 215-221
AN OVERVIEW OF THE LITERATURE CONCEPT WITH THE OCTOBER REVOLUTION IN RUSSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7890
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hilal AKÇA  
İMGEDEN ANLAMA İLHAMİ ÇİÇEK’İN ŞİİRLERİ Ss, 223-232
FROM UNDERSTANDİNG TO IMAGINATION THE İLHAMİ ÇİÇEK’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
HACI AHMED İZZET PAŞA VE DİVANÇESİ Ss, 233-269
HACI AHMED IZZET PASHA AND DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah UYSAL  
WILLEM DE KOONING RESMİNDE TRAVMATİK GEÇMİŞİN KADIN TEMSİLİYETİNDE DIŞAVURUMU Ss, 271-280
EXPRESSION OF TRAUMATIC PAST IN FEMALE REPRESENTATION IN WILEM DE KOONING’S PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarık YAZAR - Fahrettin GEÇEN  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ VE GRAFİK TASARIM BÖLÜMLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 281-297
FACULTY OF FINE ARTS DEPARTMENT OF PAINTING AND GRAPHIC DESIGN AND THE FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT OF PAINTING AND BUSINESS EDUCATION OPINIONS ON SPECIAL TALENT EXAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY  
TURİZMİN GELENEKSEL BODRUM KONUT YAPISI VE KENT SAKİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 299-310
THE EFFECTS OF TOURISM ON TRADITIONAL HOUSING OF BODRUM AND INHABITANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7796
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdurrahman ENSARİ  
CELAL YILDIRIM VE KUR’AN AHKÂMI TEFSİRİ Ss, 311-328
CELAL YILDIRIM AND HIS WORK IN TURKISH ON TAFSIR TITLED “KUR’AN AHKÂMI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemal ÖZEL  
DİNİ GRUPLARIN BİRBİRLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER: PSİKOSOSYAL BİR YAKLAŞIM Ss, 329-348
SOME FACTORS AFFECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS GROUPS: A PSYCHOSOCIAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7936
Özet | Abstract | Tam Metin |


Büşra SAATCİ - Hicran Hanım HALAÇ  
KENT MÜZELERİ; BURSA ADLİYE BİNASININ KENT MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN MİMARİ ALGIYA ETKİSİNİN SANAL TUR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 349-365
CITY MUSEUMS; THE ARCHITECTURE OF THE COURT BUILDING FOR THE CITY MUSEUM OF BURSA THE EVALUATION OF THE EFFECT OF THE PERCEPTION OF TRANSFORMATION THROUGH THE VİRTUAL TOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7679
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim TELLİOĞLU  
SELÇUKLULARDAN OSMANLILARA TRABZON Ss, 367-398
TREBIZOND FROM THE SELJUKS TO THE OTTOMANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7873
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rojan GÜMÜŞ  
DİYARBAKIR İLİNDEKİ İKİ MERMER FABRİKASINDA İŞ GÜVENLİĞİ İKLİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Ss, 399-417
INVESTIGATION OF SAFETY CLIMATE AND SAFETY BEHAVIOUR IN TWO MARBLE FACTORIES IN DIYARBAKIR, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7920
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga AKAY - Süleyman ÖCAL  
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA İSTANBUL’DA İNTİHAR VE CİNAYET: ESKİ BİR TEORİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME Ss, 419-432
SUICIDE AND HOMICIDE IN ISTANBUL IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: AN ASSESSMENT ON AN OLD THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7872
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ORHAN  
TÜRKİYE’DE NİCEL-NİTEL DESENİN YÖNETİM ARAŞTIRMALARINA YANSIMASI VE POZİTİVİST GELENEĞİN NİTEL DESENİ GÖZARDI ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 433-445
EVALUATING THE REFLECTION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH DESIGNS IN MANAGEMENT STUDIES AND THE IGNORANCE OF THE QUALITATIVE DESIGN BY THE POSITIVIST TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7843
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yıldırım YILDIRIM - Ramazan KAYA  
TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRENİLMESİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ Ss, 447-471
LEARNING THE ATTITUDES OF TOURISM UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARD TOURISM SECTOR: AKCAKOCA CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7836
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tülin CENGİZ  
HATTİ ÜLKESİNİN BİN TANRISI Ss, 473-485
A THOUSAND GODS OF HATTIAN LAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7899
Özet | Abstract | Tam Metin |


İshak TURAN - Hale KIYCI  
LİBERAL FEMİNİZM VE SURİYELİ KADIN VE ÇOCUK MÜLTECİLERİN MEVCUT DURUMLARI Ss, 487-502
LIBERAL FEMINISM AND THE CURRENT CONDITIONS OF SYRIAN REFUGEE WOMEN AND CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7758
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elifcan CESUR - Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI  
İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BEBEĞİN GELİŞİMİNDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ ETKİSİ Ss, 503-520
THE EFFECT OF THE EARLY INTERVENTION PROGRAM ON DEVELOPMENT OF DEAF INFANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7824
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sercan BENLİ - Ozan GÜLER - Ali DALGIÇ - A. Celil ÇAKICI  
BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE ALGILANAN PERFORMANS, MESLEKİ KAZANIM VE DAVRANIŞSAL NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 521-540
RELATIONSHIP AMONG THE PERCEIVED PERFORMANCE, OCCUPATIONAL ACHIEVEMENT AND BEHAVIORAL INTENTION IN SCIENTIFIC EDUCATION EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7928
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şakir FURAL  
ACISU ÇAYI’NIN (SERİK – ANTALYA) DRENAJ ÖZELLİKLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ Ss, 541-556
MORPHOMETRIC ANALYSİS OF DRAINAGE CHARACTERISTIC OF ACISU STREAM (SERİK-ANTALYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7914
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA - Teoman AKPINAR  
YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ss, 557-573
TOTAL QUALITY MANAGEMENT FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7911
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı: Editör: Belgin Aydıntan, Yönetim ve Pazarlama Alanlarında Seçme Konular, Gazi Kitapevi, Ankara 2018, 291 S., ISBN – 978-605-344-738-2. Ss, 575-579
Book Review: Editör: Belgin Aydıntan, Yönetim ve Pazarlama Alanlarında Seçme Konular, Gazi Kitapevi, Ankara 2018, 291 S., ISBN – 978-605-344-738-2.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7939
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbtissem GHANEM  
THE EFFECT OF THE SUGGESTED STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING SKILLS ON THE ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS OF SECONDARY GRADE STUDENTS Ss, 581-597
THE EFFECT OF THE SUGGESTED STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING SKILLS ON THE ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS OF SECONDARY GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8009
Özet | Abstract | Tam Metin |