Number: 73 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  31.12.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMünevver Can Yaşar - Ömer ERBASAN - Burak AKÇEŞME - Çağdaş KORKMAZ - Hande GEDİK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 1-16
AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS CHILD SEXUAL ABUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7927
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmed ALDYAB  
İSM-İ FAİLİN DİĞER MÜŞTAK SIGALARA DÖNÜŞMESİNİN KUR’AN BELAGATINA ETKİSİ Ss, 17-27
EFFECTS OF THE TRANSFORMATION OF THE PRESENT PARTICIPLE INTO THE OTHER DERIVATIVE MOODS ON THE RHETORIC OF QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7959
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe ERTUŞ  
SOLUK SOLUĞA YOKSULLUK RIFAT ILGAZ’IN SOLUK SOLUĞA ADLI ESERİNDE YOKSULLUK Ss, 29-40
SOLUK SOLUĞA (OUT OF BREATH)) AND POVERTY POVERTY IN RIFAT ILGAZ’S WORK OF SOLUK SOLUĞA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan AÇIKYÖRÜK - Özlem ERDEM  
OKULDA ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISININ İNCELENMESİ VE ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 41-69
A STUDY ON THE INVESTIGATION OF LEARNING ORGANIZATION STRUCTURE AND INSTRUCTIONAL LEADERSHIP IN TERMS OF TEACHERS IN SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7825
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gönül GÖK - Bayram BIÇAK - Özge GÖÇER - Ayşenur TAVLICA  
YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNE UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 71-79
THE EVALUATION OF APPROPRIATENESS LEVEL OF PUBLISHED ARTICLES TO THE SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7789
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut ZENGİN - Erhan ŞENGEL  
İNGİLİZCE KELİME VE TELAFFUZ ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİSİNE DAİR KULLANICI GÖRÜŞLERİ Ss, 81-103
USER OPINIONS ON THE INFLUENCE OF MOBILE APPLICATIONS IN ENGLISH VOCABULARY AND PRONUNCIATION LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7581
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat KAVAN - Erhan AKIN  
6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (EKSEN YAYINCILIK) Ss, 105-122
INVESTIGATION OF TEXTS IN THE 6TH QUALITY TURKISH TEXTBOOKS FOR THE EDUCATION OF VALUES (EKSEN PUBLISHING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7944
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nadir İLHAN  
GARİB-NAME’DE BİTKİ ADLARI VE KAVRAM ALANLARI Ss, 123-133
PLANT NAMES AND CONCEPT AREAS IN GARİB-NAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7972
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ŞENEL  
TÜRK YAZINSAL TÜRLERİNDE VE SİNEMAYA YANSIMALARINDAKİ TERZİLİK MESLEĞİNİN TÜRK KADININ GİRİŞİMCİLİĞİNE ETKİSİ Ss, 135-140
LITERARY TYPES AND EFFECT IN TURKISH CINEMA AND REFLECTED TO THE ENTREPRENEUSSHIP OF WOMEN IN THE TAILORING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7938
Özet | Abstract | Tam Metin |


Engin GÖKÇÜR  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÜNLEMLER Ss, 141-162
INTERJECTIONS IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7775
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZEREN  
DİL KİMLİK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ TÜRK HALKLARININ VE TÜRK LEHÇELERİNİN DURUMU Ss, 163-182
SITUATION OF TURKISH DIALECTS AND TURKISH COMMUNITIES IN RUSSIAN FEDERATION IN TERMS OF LANGUAGE-IDENTITY RELATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7894
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ÇAKIR  
SATUK BUĞRA HAN MENKIBESİNDE HALK HUKUKU OLARAK “ATA HAKKI VE TUZ-EKMEK HAKKI” Ss, 183-194
AS A PUBLIC LEGISLATION IN SATUQ BUGRA KHAN TALE "ANCESTOR RIGHT AND SALT-BREAD RIGHT"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7970
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KIZILDAĞ  
SÖZÜN TEKNOLOJİLEŞMESİ BAĞLAMINDA AKILLI TELEFON UYGULAMALARI VE TÜRK MASALLARI Ss, 195-205
SMARTPHONE APPLICATIONS AND TURKISH FOLKTALES IN THE CONTEXT OF THE TECHNOLOGIZING OF THE WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7826
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okaycan DÜRÜKOĞLU  
EAVAN BOLAND'IN ŞİİRİNDE YENİ BİR KADIN KİMLİĞİ YANSIMASI Ss, 207-214
THE REFLECTION OF A NEW FEMALE IDENTITY IN EAVAN BOLAND'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7898
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünal YILDIRIM  
KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN DÜŞ EVRENİNİ BESLEYEN SANATSAL TASARIMLAR: KARAMAN/AYRANCI ÖRNEĞİ Ss, 215-222
ARTISTIC DESIGNS FEEDING THE DREAM UNIVERSE OF CRIMEAN TATAR TURKS: EXAMPLE OF KARAMAN/AYRANCI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7763
Özet | Abstract | Tam Metin |


Giray Koçaslan - Türev BERKİ  
İLK SONAT-RONDONUN İZİNDE: İKİ YAYLI KUARTET Ss, 223-230
ON THE TRACE OF FIRST SONATA-RONDO: TWO STRING QUARTETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7772
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KILIÇARSLAN  
?? HARFİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN GÜNÜMÜZ ARAPÇA GRAMERİNE MUHALEFETİ Ss, 231-253
THE QUR’AN’S UNCONFORMITY TO THE MODERN ARABIC GRAMMAR IN THE CONTEXT OF THE LETTER ??
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem Tüzüner  
TERÖR ÖRGÜTÜNDE DOKTRİNLEŞTİRME (BEYİN YIKAMA) VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI Ss, 255-270
INDOCTRINATION (BRAINWASHING) IN TERROR ORGANIZATIONS AND PROTECTION OF PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7943
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YAYLA  
ASKERİ SUÇ KAVRAMI VE SIRF ASKERİ SUÇLAR Ss, 271-280
MILITARY CRIME CONCEPT AND PURE MILITARY CRIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7940
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar YALIN - Kadriye ONBAŞ - Sernur KARAOĞLU  
SOSYAL MEDYADA(N) PSİKOLOJİK ŞİDDET: BASKI, SÖMÜRÜ, TEHDİT OLARAK“PAYLAŞMA!” KÜLTÜRÜ Ss, 281-297
PsychologicalViolence in Social Media: "Sharing" Culture as Pressure, Exploitation, Threat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7692
Özet | Abstract | Tam Metin |


Doğan DUMAN  
27 MAYIS HÜKÜMET DARBESİ VE DÖNEMİN AKADEMİSYENLERİNİN DARBE KARŞISINDAKİ TUTUMLARI Ss, 299-314
27 MAY COUP AND MANNER OF ACADEMICIANS OF THE PERIOD TOWARDS COUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7925
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emel SÜNTER  
AHLAK FELSEFESİ AÇISINDAN EBU BEKR RAZİ’YE GÖRE YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ Ss, 315-325
THE CHARACTERISTICS OF THE MANAGER BY EBU BEKR RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7932
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim GÜMÜŞ  
DELİ DUMRUL EŞ METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER Ss, 327-336
INTERTEXTUALITY IN VARIANT OF DELI DUMRUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7924
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mert ÖZGÜNER - Aydın ÖZDEMİR - Metin SAYGILI - Mustafa Emre USLU  
KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE KIRILGAN NARSİZM DÜZEYİNİN ARACILIK ROLÜ Ss, 337-349
THE MEDIATING ROLE OF VULNERABLE NARCISSISM LEVEL IN THE EFFECT OF LOCUS OF CONTROL ON ENTREPRENEURIAL POTENTIAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7858
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mualla AKÇADAĞ - Ebru AYKAN  
LOJİSTİK İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN REKABET STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ'DE BİR UYGULAMA Ss, 351-359
THE EFFECT OF STRATEGIC LEADERSHIP FEATURES ON COMPETITIVE STRATEGIES IN LOGISTICS COMPANIES: AN APPLICATION IN KAYSERI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7808
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reşat GEÇEN - İsmail ÖLMEZ  
ACİL DURUMLARDA AMBULANS ERİŞEBİLİRLİĞİ: ANTAKYA (HATAY) ÖRNEĞİ Ss, 361-375
AMBULANCE ACCESSİBİLİTY IN EMERGENCY: A CASE STUDY OF ANTAKYA (HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7912
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep Müjde SAKAR  
BİRİNCİ BEŞ YILLK KALKINMA PLANI SÜRESİNCE ÜLKEDE UYGULANAN EKONOMİK POLİTİKALARIN KALKINMAYA ETKİSİ (1963-1967) Ss, 377-394
THE EFFECT OF ECONOMIC POLICIES APPLIED IN COUNTRIES DURING THE FIRST FIVE YEAR DEVELOPMENT PLAN (1963-1967)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7931
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin DİLEK - Saadet Nihal COŞKUN - Yılmaz AKKAN  
MÜZE YÖNETİCİLERİNİN MÜZE-TOPLUM İLİŞKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ROLÜ: AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ Ss, 395-408
ROLE OF MUSEUM MANAGERS ON IMPROVEMENT OF MUSEM-SOCIETY RELATIONS: MUSEUMS OF AYDIN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7902
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah AKMAZ - Metin SÜRME - Mustafa ÖZDEMİR - Resul ÇELİK  
GAZİANTEP İLİ KIRSAL TURİZM VE ORGANİK TARIM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA Ss, 409-416
A CONCEPTUAL RESEARCH ON THE EVALUATION OF RURAL TOURISM AND ORGANIC FARM POTENTIAL IN GAZIANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7950
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
KİTLE TÜKETİMİ KÜLTÜRÜNDE YABANCILAŞMA Ss, 417-426
ALIENATION IN MASS CONSUMPTION CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7820
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MÜFREDATIYLA MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 427-435
COMPARISON OF MONTESSORIAN EDUCATION SYSTEM WITH PRE-SCHOOL EDUCATION CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7790
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna Berkman KÖSELERLİ  
WEB SİTELERİNDE YER ALAN HABERLERDE CİNSİYETÇİ-AYRIMCI SÖYLEMLER Ss, 437-447
GENDERED-DISCRIMINATORY DISCOURSE IN NEWS OF WEB SITES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7935
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seher KARADAĞ  
SİBİRYA TÜRK DESTANLARINDA ŞAMANİZM ETKİLERİ Ss, 449-464
THE EFFECTS OF SHAMANİSM İN EPİCS OF SİBERİAN TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7860
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tansen Taygur ALTINTAŞ - Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI  
ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 465-482
INVESTIGATION OF CHILDREN’S PROBLEM SOLVING SKILLS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7782
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur SIR DÜNDAR  
BURGAZÎ FÜTÜVVETNÂMESİ’NDE GEÇEN BİR DEYİM: “BİTİSİ KARA OLMAMAK” Ss, 483-492
AN IDIOM FROM BURGAZÎ FUTUVVETNÂMESİ: “BİTİSİ KARA OLMAMAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7765
Özet | Abstract | Tam Metin |


Handan DEMİRCİOĞLU - Halid Akif TUNCAY  
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE AKADEMİSYENİN İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 493-508
INVESTIGATION OF PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ , MATHEMATICS TEACHERS’ AND ACADEMICIAN'S PROOF SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7906
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Şule ERDEM  
EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PFE PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 509-529
PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ENROLLED AT EDUCATION FACULTY AND PEDAGOGICAL FORMATION COURSE TOWARDS CURRICULUM LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7964
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek SEZGİN MEMNUN - Cansu ÇİFTÇİ - Bünyamin AYDIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİ İLE MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 531-544
RELATIONSHIPS BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' READING SKILLS AND THEIR MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING SUCCESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7850
Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet ZENGİNOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRKOKRATİA [KİTAP İNCEMELESİ] Ss, 545-548
TÜRKOKRATİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7862
Özet | Abstract | Tam Metin |