Volume 5 Issue 4 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.08.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMuhittin ELİAÇIK  
BAKLAVANÂMELER Ss, 1-9
Baklavanames
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_78
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
BİLGİNİN MALZEME OLARAK KULLANILDIĞI SANATLAR İLE METİNLERARASILIK ARASINDAKİ BAĞLANTILAR Ss, 11-31
ARTS IN WHICH KNOWLEDGE IS USED AS MATERIAL AND ITS RELATIONSHIPS WITH INTERTEXTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_138
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfikar BAYRAKTAR  
BOSNA HERSEK SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDE NASREDDİN HOCA TİPİ ÜZERİNE Ss, 32-42
REGARDING HODJA NASREDDIN IN ORAL CULTURE IN BOSNIA HERZEGOVINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_197
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus BİLGE  
HALİDE EDİP’İN YEDİGÜN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI Ss, 43-61
THE VIEW OF HALIDE EDIP ON WOMAN IN HER WRITINGS PUBLISHED BY YEDIGÜN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_149
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mürşet ÇAKMAK Doç. Dr. Hasan GÜRBÜZ, Doç. Dr.Behçet ORAL, Araş Gör. Mustafa DERMAN  
SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 63-74
EVALUATİON OF RESEARCHS THAT ARE CARRİED OUT ABOUT MİSCONCEPTİONS OF GREENHOUSE EFFECT AND İNSTRUCTİONAL PROGRAMMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_82
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmi GÖKYER  
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN YURT YÖNETİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 75-94
OPINIONS OF STUDENTS WHO STAY IN PRIVATE STUDENT RESIDENCES ABOUT ADMINISTRATIVE PROBLEMS (CASE STUDY OF ELAZIĞ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_88
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selver GÜLTEKİN  
GAZETELERDEKİ HABER BAŞLIKLARINDA FARKLI VE RENKLİ YAZIMLA ANLAM ZENGİNLEŞTİRME Ss, 95-106
ENRİCHMENT OF MEANİNG BY DİFFERENT AND COLORED WRİTİNG STYLE İN HEADLİNES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_133
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özer KARAKAYACI Zuhal KARAKAYACI  
KENTSEL SAÇAKLANMA ALANLARINDA ARSA/ARAZİ DEĞERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ Ss, 107-120
METHOD PROPOSAL FOR DETERMINING URBAN/RURAL LAND VALUE IN URBAN SPRAWL AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_98
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem Selda KARAŞLAR  
DIVANU LUGATİ’T-TÜRK’TEKİ OĞUZCA EYLEMLERİN ESKİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ Ss, 121-132
THE APPEARANCE OF THE OGHUZ VERBS İN THE OLD KİPCHAK TURKİSH THAT TAKE PLACE İN THE DIVANU LUGATİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_170
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih KAYA  
18. YÜZYILA AİT BİR SİYER-İ NEBÎ’DEKİ “Kİ” Lİ CÜMLELER Ss, 133-144
"Kİ" SENTENCES IN THE SIYER-I NEBÎ BELONGING TO 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_13
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sezen KILIÇ  
NAZİ BASININDA ATATÜRK DÖNEMİ (1933-1938) Ss, 145-160
ATATÜRK’S ERA IN THE NAZI PRESS (1933-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_166
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ Adem İCİ  
İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE ERTELEMECİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 161-182
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS AND PROCRASTINATION BEHAVIOURS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_162
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şevket ÖZNUR Ejdan SADRAZAM  
ESKİ VE YENİ ARASINDA ROMANSAL BİR GEÇİŞİN ÖYKÜSÜ Ss, 183-187
TRANSITION BETWEEN THE OLD AND NEW STORY OF A NOVELISTIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_135
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin ŞEN Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU  
AVRUPA FEODALİTESİ İLE OSMANLI TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNE BİR MUKAYESE Ss, 189-204
A COMPARISON BETWEEN EUROPEAN FEUDALITY AND OTTOMAN FIEF SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_83
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TUNCER  
INVESTIGATION OF EFFECTS OF COMPUTER ANXIETY AND INTERNET ATTITUDES ON COMPUTER SELF-EFFICACY Ss, 205-222
INVESTIGATION OF EFFECTS OF COMPUTER ANXIETY AND INTERNET ATTITUDES ON COMPUTER SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_156
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülden TÜM  
ASYNCHRONOUS COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 223-261
YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI OLMAYAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLETİŞİM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_101
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim USTA  
MEDRESELER VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDEKİ ARAPÇA ÖĞRETİMİNİN TEMEL DİNAMİKLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 263-269
EVALUATION OF THE ARABIC TEACHING IN THE CONTEXT OF THE BASIC DYNAMICS IN MADRASAS AND FACULTIES OF DIVINITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_19
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ÜRETEN  
MENDERES MAGNESİA’SI VE ARTEMİS NEOKOROS ONURU Ss, 271-291
MAGNESIA ON THE MEANDER AND THE NEOKOROS OF ARTEMIS HONOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_99
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür YILDIZ  
HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ Ss, 293-306
THE HISTORY OF HALKALI SCHOOL OF AGRICULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_100
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulnasır YİNER  
KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 307-317
AN ESSAY ON VILLAGE INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_159
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer AKBAŞ  
DEVLET İNŞA SÜRECİNDE TERÖRLE MÜCADELE SORUNU: IRAK ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 319-332
THE PROBLEM OF STRUGGLING WITH TERRORISM IN THE PROCESS OF STATE BUILDING: THE EXAMPLE OF IRAQ AND ITS EFFECTS ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÖZLÜK  
1939-1940 TEVFİK FİKRET MÜNAKAŞALARI 2. YENİ ADAM DERGİSİNDE “TEVFİK FİKRET ANKETİ” VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR Ss, 333-353
1939-1940 ARGUMENTS ABOUT TEVFİK FİKRET 2. “TEVFİK FİKRET SURVEY” IN YENİ ADAM MAGAZINE AND ARGUMENTS CENTERED ON THIS SURVEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_301
Özet | Abstract | Tam Metin |