Volume 5 Issue 7 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.12.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAdnan ADIGÜZEL  
OSMANLI’DAN CUMHURİYETE TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMA FAALİYETLERİ VE TÜRK MÜZİĞİNİN YASAKLI YILLARI Ss, 1-13
WESTERNİZATİON OF TURKİSH (CLASSİC) MUSİC FROM OTTOMAN EMPİRE TO TURKİSH REPUBLİC AND PROHİBİTED YEARS OF TURKİSH MUSİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_297
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülpınar AKBULUT Nurettin ÖZGEN  
THE EDUCATION SITUATION OF POPULATION IN TURKEY ACCORDING TO REGIONS Ss, 15-26
BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE’DE NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_261
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selda İÇİN AKÇALI Huriye TOKER  
22 TEMMUZ, OSLO, NORVEÇ: TOPLUM KENDİNİ SORGULUYOR BREİVİK SALDIRISI ÖRNEK OLAYI Ss, 27-48
22 JULY, OSLO, NORWAY: THE SOCIETY INVESTIGATE ITSELF THE CASE OF BREIVIK ATTACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alptürk AKÇÖLTEKİN Salih DOĞAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 49-59
ANALYSIS OF THE LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ HOPELESSNESS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: EXAMPLE OF ARDAHAN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_224
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evren ALTINKAŞ  
İTTİHATÇI BELGELERİNDE ERMENİ SORUNU Ss, 61-67
ARMENIAN QUESTION IN UNION AND PROGRESS DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_125
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şadiye DENİZ Ahsen ARMAĞAN-Şadiye DENİZ  
ÇOCUK İSTİSMARININ SOSYAL PAYLAŞIM PLATFORMLARINDA TEMSİL BİÇİMLERİ: POZANTI CEZAEVİNDE KALAN ÇOCUKLAR ÖRNEĞİNİN EKŞİ SÖZLÜK’TE SUNUMU Ss, 69-88
REPRESENTATION of CHILD ABUSE on SOCIAL NETWORKING PLATFORMS: PRESENTATION of CHILDREN STAYING in POZANTI JUVENILE HALL on ‘EKŞİ SÖZLÜK’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan ÇINAR İmran ASLAN-Orhan ÇINAR-Adem DURSUN- Dilşad GÜZEL  
IMPROVING STOCK MANAGEMENT IN HEALTHCARES TO INCREASE EFFICIENCY Ss, 89-101
VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN SAĞLIK KURUMLARINDA STOK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan ATMACA  
M. SAİT ŞİMŞEK’İN TEFSİRİNDE KUR’ÂN’IN ÇAĞDAŞ YORUMLARI Ss, 103-116
CONTEMPORARY INTERPRETATION OF THE QUR'AN IN M. SAİT SİMSEK'S COMMENTARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_179
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aybel AVCI  
KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: ETHEM BARAN’IN YARIM ROMANI Ss, 117-136
A THEORETICAL APPROACH : ETHEM BARAN’S NOVEL “YARIM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_143
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNDEN HAREKETLE EDEBÎ METNİN ÜÇ KİLİT NOKTASI ÜZERİNE: TÜR, TARZ VE TEKNİK Ss, 137-162
ABOUT LITERARY TEXT’S THREE KEY POINTS: GENRE, STYLE AND TECHNIQUE, BY EXAMINING FUZULI’S LEYLA AND MECNUN MATHNAWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_239
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BEKTAŞ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 163-175
CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON THE TEACHING OF CRITICAL THINKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_286
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat BOYACIOĞLU Kemal ÇELİK  
AŞKIN İKİ YÜZÜ: EMMA VE ASYA ÖRNEKLERİ Ss, 177-194
TWO ASPECTS OF THE LOVE: THE TYPECASTING OF EMMA AND ASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_294
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mürşet ÇAKMAK Hasan GÜRBÜZ  
BİYOLOJİ DERSİ YENİ ORTAÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİK ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 195-210
STUDENTS’ PERCEPTİONS RELATED TO THE CONTENT DİMENSİON OF THE NEW SECONDARY BİOLOGY CURRİCULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_220
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper ÇİLTAŞ  
2005-2010 YILLARI ARASINDA MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ Ss, 211-228
CONTENT ANALYSIS OF THE GRADUATE THESIS AND DISSERTATIONS İN MATHEMATICS EDUCATION İN TURKEY BETWEEN 2005-2010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin SOYLU Oktay DELLALBAŞI-Yasin SOYLU  
JİGSAW VE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 229-245
THE EFFECT OF JIGSAW AND GROUP RESEARCH TECHNIQUES ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 8TH GRADE STUDENTS IN MATHEMATICS COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_321
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR  
AHMET ÜMİT’İN BAB-I ESRAR’INI POSTMODERN POLİSİYE OLARAK OKUMAK Ss, 247-257
TO READ AHMET UMİT’S BAB-I ESRAR AS AN POSTMODERN WHODUNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR Nazlı KARA  
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞLARININ DEMOKRATİKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 259-278
THE OPINION OF 5TH GRADE STUDENTS ABOUT CLASSROOM AND BRANCH TEACHERS' DEMOCRATIC BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_191
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa DERMAN Mürşet ÇAKMAK-Hasan GÜRBÜZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİK OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ Ss, 279-289
INVESTIGATION OF PRESERVİCE TEACHERS’ BIODIVERSITY LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_131
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet DORUK Abdullah KAPLAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Ss, 291-302
EXAMINING PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARD MATHEMATICS TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_250
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ERDOĞAN Durmuş EKİZ-Tolga ERDOĞAN-Fatma Gül UZUNER  
AKSİYON ARAŞTIRMASI ARACILIĞIYLA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 303-328
DEVELOPING UNDERSTANDING SKILLS OF READING VIA AN ACTION RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_268
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal EROL  
‘AĞRI’ ve ‘ACI’ EKSENİNDE HASTALIĞIN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ Ss, 329-346
THE CONTEXT OF ‘’PAIN’’ AND ‘’SORROW’’ OF ILNESS IN THE PLACE OF TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_324
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat GENÇ  
Aday Öğretmenlerin Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları Üzerine Bir Araştırma Ss, 347-355
A Research About Prospective Teachers Status Who Use Teaching Material
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS232
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürkan GÜMÜŞATAM  
DEYİM BİLİMİ IŞIĞINDA DEYİM KAVRAMI Ss, 357-364
DEYİM BİLİMİ IŞIĞINDA DEYİM KAVRAMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan GÜNDAŞ Mehmet KURTULMUŞ-İsmail KİNAY-Ayhan GÜNDAŞ  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ YÖNETİCİ KAYNAKLI SORUNLARA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 365-374
AN İNVESTİGATİON ON PRİMARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANİZATİONAL COMMİTMENT RELATED WİTH PROBLEMS ORİGİNATED FROM MANAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_298
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem GÜRBÜZ  
İLKÖĞRETİM VIII. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA GEÇEN YABANCI KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 375-390
THE ANALYSIS OF THE FOREIGN-ORIGIN WORDS IN THE EIGHTH GRADE TURKISH LANGUAGE TEXTBOOK OF PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_199
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit BOZ  
TEFSİR İLMİNE İLHAM KAYNAĞI OLAN SAHİH HADİSLERİN SIHHATİ KONUSUNDAKİ İNCELİKLER Ss, 391-398
INSPIRATION OF THE SUBTLETİES OF AUTHENTİC HADİTH AUTHENTİCİTY OF THE SCİENCE OF HERMENEUTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit KARATAY Sema OKUR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖYKÜLEYİCİ VE BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ÖZETLEME BECERİLERİ Ss, 399-420
PROSPECTIVE TEACHERS’ SUMMARIZING SKILLS IN NARRATIVE AND EXPOSITORY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_243
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer AYKANAT Fatih KARCIOĞLU-Zafer AYKANAT  
ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ VE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 421-436
ORGANIZATIONAL CLIMATE AND COMMUNICATION: A COMPARATIVE INVESTIGATION BETWEEN ARDAHAN UNIVERSITY AND KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_273
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin Karaman KEPENEKCİ Funda NAYIR  
ÇOCUKLARIN ANA BABALARI TARAFINDAN İSTİSMAR VE İHMALİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 437-455
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT CHILD ABUSE AND NEGLECT BY THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_274
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rauf KERİMOV  
ÇİN ÇALGILARININ GELENEKSEL “BA YİN” SINIFLANDIRMASI Ss, 457-466
TRADITIONAL “BA YİN” CLASSIFICATION OF CHINESE INSTRUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KIRMIZI  
ALMANCA DERSLERİNDE DİLBİLGİSİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 467-481
THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED TEACHING METHODS ON STUDENT SUCCESS WHEN TEACHING GRAMMAR IN GERMAN LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_193
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ŞAN Feridun MERTER-İsmail ŞAN  
LİSE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 483-507
TEACHERS’ VIEWS ABOUT HIGH-SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_257
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürbüz OCAK İjlal OCAK-Zübeyde SAYSAL ARAZ-Nuray KAYA-Yakup SABAN  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 509-527
THE PRIMARY SCHOOL TEACHER’S ATTITUDE TOWARDS THE APPLICATION OF PROFESSIONAL WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şuayip ÖZDEMİR Rahime KAVAK  
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ (ATATÜRK VE ERCİYES ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ) Ss, 529-551
Educational Problems and Expectations Of Students of Primary Education of Religion Culture and Moral Knowledge (Example Atatürk and Erciyes Üniversities)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_233
Özet | Abstract | Tam Metin |


K. Oya PAKER Onur O. Akşit  
POPÜLER KÜLTÜRDE BEDENİN DÖNÜŞÜMÜ VE TEKNO-BİLİMSEL GÜZELLİĞİN İNŞASI Ss, 553-571
TRANSFORMATION OF BODY AND CONSTRUCTION OF TECHNO-SCIENTIFIC BEAUTY IN POPULAR CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_275
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan SARIÇAM Metin GÜVEN  
ÖZGÜVEN VE DİNİ TUTUM Ss, 573-586
SELF-CONFIDENCE AND RELIGIOUS ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_244
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamil SARITAŞ  
KÜRTAJIN AHLAKİLİĞİ SORUNU Ss, 587-608
ETHICALITY PROBLEM OF ABORTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_272
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Serdar AYTAÇ Adnan SEMENDEROĞLU-Ahmet Serdar AYTAÇ  
THE LOCAL BIOMES (GEO-BIOMES) OF MOUNT MURAT FROM A GEO-ECOLOGICAL PERSPECTIVE, WEST OF TURKEY Ss, 609-632
JEO-EKOLOJİK YÖNDEN MURAT DAĞI’NIN YEREL BİYOMLARI (JEO-BİYOMLARI)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_242
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sait ŞAHİNALP  
MÜZİK COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİNİN TÜRKÜ SÖZLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 633-661
A STUDY IN TERMS OF MUSIC GEOGRAPHY: THE EFFECT OF NATURAL ENVIRONMENT CHARACTERISTICS ON THE LYRICS OF TURKISH FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz TOPKAYA Halil TOKCAN-Cihan KARA  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 663-678
OPINIONS OF PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ABOUT TEACHER PRACTICE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Devrim TOPSES  
KARACAÖREN VE SERÇİLER KÖYLERİNİN TOPLUMSAL DEĞİŞME HIZI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 679-693
COMPARISION OF KARACAOREN AND SERCILER VILLAGES IN TERMS OF SOCIAL CHANGE SPEED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_316
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TUNCER  
BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 695-705
THE EFFECT OF READING FROM THE PRINTED MATERIAL AND THE PROJECTION SCREEN ON REMEMBRANCE COMPREHENSION AND ATTENTION SKILLS OF THE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_231
Özet | Abstract | Tam Metin |


Polat TUNÇER  
ÖRGÜTLERDE CİNSEL TACİZ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Ss, 707-723
SEXUAL HARASSMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Serkan UMUZDAŞ Serpil UMUZDAŞ  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSEL İNCELENMESİ Ss, 725-733
A CORRELATIONAL ANALYSIS OF THE MUSIC STUDENT TEACHERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THEIR FIELD COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_281
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Hikmet DEGEÇ  
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KONUŞMA EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 735-750
THE PROBLEMS IN SPEAKING EDUCATION ACCORDING TO TEACHER’ JUDGEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_178
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup Alper VARIŞ Derya CESUR  
ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 751-768
TEACHERS’ VIEWS ON THE FUNCTIONALITY OF SECONDARY EDUCATION MUSIC COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_446
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan YALÇIN Özer KUTLUK  
MUAMMER SUN’UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ Ss, 769-788
HARMONIC ANALYSIS OF THE PIANO PIECES IN MUAMMER SUN'S COUNTRY COLORS ALBUM 1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_253
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Diyaddin YAŞAR Mustafa SÖZBİLİR  
9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN UYGULAMAYA YANSITILMASI Ss, 789-807
IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTIVIST PRINCIPLES INTO PRACTICE BY THE TEACHERS IN THE 9TH GRADE CHEMISTRY CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_270
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa YİĞİTOĞLU  
HZ. MUSA’YA ATFEDİLEN KİTAPLARIN FARKLI REDAKSİYONLARI Ss, 809-817
BOOKS ATRIBUTED TO MOSES DIFFERENT REDACTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_208
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asiye KAKIRMAN YILDIZ  
DİJİTAL YERLİLER GERÇEKTEN YERLİ Mİ YOKSA DİJİTAL MELEZ Mİ? Ss, 819-833
ARE DIGITAL NATIVES REALLY NATIVES OR DİGİTAL HYBRIDS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_318
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YILMAZ  
KENDİLİĞİN ÇÖZÜMLENMESİ NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU YÖNÜNDEN TEPEGÖZ KİŞİLİĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 835-845
An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Terms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem ÜNAL  
TÜRKİYE’DE BAZI KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN COĞRAFİ GÖSTERGELERLE BELİRLENMESİ Ss, 847-871
DETERMINATION OF SUSTAINABILITY LEVELS OF SOME CITIES IN TURKEY TO SOME GEOGRAPHICAL INDICATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_277
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah ULUTAŞ  
İDEALİST KARAKTERLER KURGULAYAN BİR YAZAR OLARAK NÂMIK KEMÂL’İN ESERLERİNDE ‘YENİ İNSAN’ TİPİ Ss, 873-891
THE ‘NEW HUMAN’ TYPE IN THE WORKS OF NAMIK KEMÂL AS THE CREATOR OF IDEAL CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_359
Özet | Abstract | Tam Metin |