Volume 6 Issue 1 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.01.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHasan Tahsin FENDOĞLU  
MODERNLEŞME VE OSMANLI ANAYASAL DÜZENİNİN BOZULMASI (GİRİŞ) Ss, 1-14
MODERNISATION AND DETERIORATION OF OTTOMAN CONSTITUTIONAL ORDER(INTRODUCTION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rodica FRENTIU  
SELF-RECOVERY AND VIOLENCE AS A FORM OF RE-HUMANIZATION: KENZABURO OE, THE SILENT CRY (MAN’EN GANNEN NO FUTTOBORU, 1967) Ss, 15-32
SELF-RECOVERY AND VIOLENCE AS A FORM OF RE-HUMANIZATION: KENZABURO OE, THE SILENT CRY (MAN’EN GANNEN NO FUTTOBORU, 1967)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş AÇIKKAYA - Osman YALÇIN  
CYPRUS AS THE LAST PHASE OF HISTORICAL TURCO-GREEK CONFLICT Ss, 33-57
TARİHİ TÜRK-YUNAN İHTİLAFININ SON AŞAMASI OLARAK KIBRIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_320
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin ADA  
ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI Ss, 59-74
CAUSES AND SOLUTIONS OF CONFLICTS IN ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_460
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem AFACAN - Erkan AKYÜREK  
8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 75-98
THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING APPROACH WHICH APPLIED TO 8TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASSES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_505
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekeriya AKMAN  
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI’NIN HAYATI, İSLAM TARİHÇİLİĞİ VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU Ss, 99-119
THE LIFE, ISLAMIC HISTORIOGRAPHY AND ENVISAGEMENT OF HZ. MUHAMMAD OF ABDULHAMİD GÖLPINARLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_589
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin AKYÜZ  
“ÂLİMLER, PEYGAMBERLERİN VARİSLERİDİR” HADİSİNİN YORUM ve METİN TENKİDİ Ss, 121-142
INTERPRETATION AND TEXT CRITICISM OF THE HADITH “THE SCHOLARS ARE THE HEIRS OF THE PROPHETS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_597
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alptürk AKÇÖLTEKİN - Salih DOĞAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDAKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Ss, 143-153
THE DETERMİNATİON OF THE CLASSROOM TEACHERS’ ATTİTUDES TOWARDS RENEWABLE ENERGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Huriye ALTUNER  
EMİL NOLDE’UN “ÇARMIHTA İSA” TASVİRİNİN İKONOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 155-178
ICONOGRAPHIC EXAMINATION OF EMIL NOLDE’S DEPICTION: “JESUS ON THE CROSS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_532
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türkan ARGON - Çiğdem SELVİ  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI GİRİŞİMCİLİK DEĞERLERİ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ Ss, 179-206
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP VALUES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND THEIR PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_452
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ARSLAN - Ömer DURMUŞ  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI Ss, 207-228
A RESEARCH OF LEADERSHIP BEHAVIORS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_455
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulselam ARVAS  
GEÇMİŞTEN BUGÜNE GELENEKSEL BİR LEZZET: İSKİLİP DOLMASI Ss, 229-239
A Traditional Taste From Past To Today: Stuffed Iskilip
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_471
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasbi ASLAN  
Gazetecilik Eğitimine Kuramsal Bir Yaklaşım: GAZETECİNİN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİ KURGULAMADA GÖRSEL OKURYAZARLIK VE Ss, 241-260
A Theoretical Approach To Journalist Education: THE İMPOTANCE OF VİSUAL LİTERACY AND BEİNG CRİTİCAL ABOUT CONSTRUCTİON THE RELATİON OF THE JOURNALİST WİTH SOCİAL ENGİNEERİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_522
Özet | Abstract | Tam Metin |


Petr Alekseyeviç Sleptsov Çeviren: Reshide ADZHUMEROVA- Emine ATMACA  
YAKUT TÜRKÇESİNDEKİ KÜÖH, TANARA VE HALAAN KELİMELERİ ÜZERİNE Ss, 261–269
ABOUT THE WORDS KÜÖH, TANARA VE HALAAN IN THE YAKUT TURKİSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_497
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
KUTADGU BİLİG ve DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE KUŞLAR Ss, 271-297
BIRDS IN KUTADGU BILIG AND DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_521
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah AYDIN - Fatma Nur ÖZTÜRK  
7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ MÜFREDAT MODÜLASYONU: ÖĞRETMENLERDEN GELEN ÖZGÜN ANLAMLAR /ANALOJİLER Ss, 299-309
SEVENTH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM MODULATION: ORIGINAL MEANINGS/ANALOGIES BY TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_468
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AYGÜN  
SEMANTIK UND VERWENDUNG DER DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN WÖRTER “BLIND” UND “KÖR” Ss, 311-326
THE SEMANTICS AND THE USES OF THE WORDS “BLIND” AND “KÖR” IN GERMAN AND IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_500
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali AYHAN  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ, MÜZİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN, SINAVDA SORULAN SORU TİPLERİNE GÖRE, BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 327-350
EVALUATION OF SUCCESS OF THE CANDITATES JOINING TO THE EXAMS OF FACULTY OF FINE ARTS, MUSIC DEPARTMENTS AND SPECIAL SKILLS ACCORDING TO THE TYPES OF QUESTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
ONTOLOJİK ÇÖZÜMLEMEYLE ŞEYH GÂLİB’İN BİR GAZELİNE YAPISALCI YAKLAŞIM Ss, 351-370
A STRUCTURAL VIEW ON SHEIK GÂLİB’S A GAZEL WİTH ONTOLOGICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_523
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şafak ÖZTÜRK AYNAL  
HAYDİ ÇOCUKLAR DOĞAYA VE BAHÇELERE AÇILIYORUZ: MEKÂN DIŞI EĞİTİM İSVEÇ’TEN ÖRNEKLER Ss, 371-384
LET’S GO CHILDREN! NATURE AND GARDENS ARE WAITING FOR US: OUTDOOR EDUCATION, EXAMPLES FROM SWEDEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_492
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten Pınar BAL  
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS GÖREVİNE BAKIŞ AÇILARI Ss, 385-402
MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS ON PERFORMANCE TASK PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekerya BATUR - Ozan ALEVLİ - Halil KURU  
KÜLTÜREL BİR MİRAS OLARAK DİVÂNÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE DİL VE KÜLTÜR ÖĞRETİMİ MATERYALLERİ Ss, 403-423
LANGUAGE AND CULTURE TEACHING MATERIALS IN DIVAN-U LUGAT-IT TURK AS A CULTURAL LEGACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_560
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit BOZ  
KUR'ANÎ MEDENİYET İLE DİRİ KALMAK Ss, 425-434
ALİVE STAY WITH THE CIVILIZATION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_499
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
ANADOLU AĞIZLARINDA DİNİ İNANÇLARI YANSITAN KALIP SÖZLER Ss, 435-465
RELIGIOUS BELIEFS THAT SHOWS YOUR STATİC WORDS ANATOLİAN DİALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_490
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akın ÇELİK - Mustafa ŞAHİN  
SPOR VE ÇOCUK GELİŞİMİ Ss, 467-478
SPORTS AND CHILD DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_454
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Kemal ÇELİK - Erkan OKTAY - Ahmet İlker AKBABA - Kemal KÜÇÜKERGÜLER  
İNTERNET VE CEP TELEFONU KULLANIMININ LOJİSTİK REGRESYON YARDIMIYLA ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Ss, 479-496
ANALYSIS OF INTERNET AND CELL PHONE USAGE BY LOGISTIC REGRESSION: CASE OF ATATURK UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_517
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın ÇİVİLİDAĞ - Helena Thomas COOPER  
ERGENLERDE SİBER ZORBA VE ÖFKENİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ Ss, 497-511
AN INVESTIGATION ON ADOLESCENTS’ CYBER BULLYING AND ANGER: A CASE STUDY IN NIGDE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_482
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz ÇOLAK  
ANADOLU'DA AFYON ZİRAATI VE TİCARETİNE DAİR İZLENİMLER Ss, 513-529
ON OPIUM POPPY BREEDING AND TRADE IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_544
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra DAŞÇI  
İZMİRLİ RESSAM BOĞOS TATİKYAN VE ABD ULUSAL KÜTÜPHANESİ’NE HEDİYE OLARAK HAZIRLANAN GRAVÜR ALBÜMÜ Ss, 531-568
THE PAINTER BOGOS TATIKIAN OF SMYRNA AND THE ALBUM OF LITHOGRAPHY PREPARED AS A GIFT TO THE NATIONAL LIBRARY OF THE UNITED STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_513
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin DEMİRCİ  
BİR ÜSLUP TANIMLAMA DENEMESİ Ss, 569-576
A ESSAY OF STYLE DEFINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_443
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman DEMİRCİ  
Hoşgörü Toplumu’nda Birlikte Yaşamak: Osmanlı Toplumunda Gayr-i Müslim Ermeni Vatandaşları ve Hukuk: Kayseri Örneği Ss, 577-586
Living Together in a Tolerant Society: Non-Muslim Armenian Citizens and Law in the Ottoman Society: A Case Study of Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_434
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR - Elçin ÇALIŞKAN ÜLKÜ  
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Ss, 587-608
THE EFFECTS OF MASS MEDIA TOOLS ON CLASSROOM BEHAVIORS OF THE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_377
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra DEMİR - Fatma BAŞARIR  
ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 609-641
AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY PERCEPTIONS IN ACCORDANCE WITH MULTICULTURAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_489
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz DİLMAC  
GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 643-661
THE USE OF INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR TEACHERS OPINIONS ON THE DETERMINATION OF VISUAL ARTS LESSONS (THE CASE OF ERZURUM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_526
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem DOĞAN  
DÜELLONUN TARİHİ VE OSMANLI DÜELLOCULARI Ss, 663-689
THE HISTORY OF DUELLING AND THE OTTOMAN DUELLISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin EŞ - Ramazan ÇEKEN  
“MEB BU BENİM ESERİM” PROJELERİNDEKİ FİZİK BİLGİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ Ss, 691-705
A CONTENT ANALYSIS OF STUDENT PROJECTS OF MEB ABOUT EXTRA-CURRICULAR PHYSICS KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_373
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanife Nalan GENÇ - Ali TİLBE  
YENİ ROMAN PENCERESİNDEN MARGUERITE DURAS’IN TARQUINIA’NIN KÜÇÜK ATLARI Ss, 707-723
MARGUERITE DURAS'S TARQUINIA’NIN KÜÇÜK ATLARI FROM THE VIEW OF NEW NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan GÜLLÜPUNAR - Özlem GÜLLÜOĞLU  
COMMUNICATION SATISFACTION OF STUDENTS OF COMMUNICATION: A RESEARCH TO DEFINE COMMUNICATION SATISFACTION LEVEL AND VARIABLES OF STUDENTS OF COMMUNICATION FACULTY Ss, 725-749
İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM DOYUMU: İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM DOYUM DÜZEYLERİNİN VE DEĞİŞKENLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_515
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
17. YÜZYIL ESERİ OLAN HİKAYAT’IN FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ AZERİCE ÖZELLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 751-758
A STUDY ON AZERBAİJANİ FEATURES OF VERB İNFLECTİON İN HİKAYAT AS A SEVENTEETH CENTURY WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_529
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vehbi Alpay GÜNAL - Mehmet Naim OKUR  
1989’DAN GÜNÜMÜZE İL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 759-776
A RESEARCH ABOUT THE QUALITIES OF THE PROVINCE AND METROPOLITAN MUNICIPALITIES MAYORS’ SINCE 1989 TILL TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_547
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur GÜNAY YAVUZ  
DOROTHEA LANGE’İN GÖÇMEN ANNE FOTOĞRAFI ÜZERİNE Ss, 777-816
REGARDING THE PHOTO FROM DOROTHEA LANGE ON MIGRANT MOTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_551
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar GÜNEŞ  
TO THE ORIGIN OF FORMATION OF THE SUPERLATIVE DEGREE IN UDI LANGUAGE Ss, 817-822
UDI DİLİNDE ÜSTÜNLÜK DERECESİNİN OLUŞUMUNUN KÖKENİNE DAİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_485
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış GÜR  
MİKENLER VE HİTİTLERİN BATI ANADOLU COĞRAFYASINA OLAN İLGİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 823-838
AN ASSESSMENT OF THE MYCENAEANS AND HITTITES’ INTEREST IN THE GEOGRAPHY OF WEST ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_353
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem GÜRBÜZ  
KÜÇÜK AĞA” ROMANININ TEMATİK VE YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 839-858
ANALYSIS OF “KÜÇÜK AĞA” NOVEL IN TERMS OF THEME AND STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_469
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet HABERLİ  
DİNLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ TEMSİLİ VE DAĞILIMI Ss, 859-873
REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF RELIGIONS IN THE INTERNET MILIEU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_524
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsa IŞIK  
DİVAN ŞAİRİNİN “BEHRÂM”A BAKIŞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 875-888
THE VIEWPOINT OF DIVAN POETS ABOUT BEHRÂM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_459
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN - Handan Asûde BAŞAL  
OKULA HAZIRBULUNUŞLUĞU DEĞERLENDİRME TESTİNİN UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 889-911
THE ADAPTATION STUDY OF SCHOOL READINESS EVALUATION TEST TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tezcan KARTAL - Kadriye KAYACAN ÇELEBİ - Mahmut SELVİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL TUTUM VE BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇOKLU DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 913-939
EXAMINING THE AWARENESS LEVELS OF SCIENTIFIC ATTITUDES AND METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES OF PRESERVICE TEACHERS FROM THE POINT OF MULTIPLE VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_548
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KARAPINAR KOCAĞ - Sumru BAKAN  
AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİN MAASTRİCHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK İSTİKRAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 941-966
THE EVALUATION OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP IN THE FRAME OF MAASTRICHT CRITERIA IN TERMS OF ECONOMIC STABILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_330
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi KONAK  
İSLAM’DA TASVİR YASAĞI SORUNU VE MİNYATÜR SANATI Ss, 967-988
PROHIBITION AGAINST THE DEPICTION IN ISLAM AND ART OF MINIATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_537
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin KULA DEMİR  
TV DİZİLERİ YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ Ss, 989-1010
RECONSRUCTED CONSUMER IDEOLOGY BY TV SERİALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_539
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülmira KURUOĞLU - Sevim ULUSOY  
TÜRK AFAZİLİ HASTALARIN NESNE VE EYLEM ADLANDIRMA BECERİLERİNİN DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1011-1031
GRAMMATICAL ANALYSIS OF ACTION AND OBJECT NAMING SKILLS OF TURKISH APHASIC PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_549
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş KÜÇÜK Abdullah ÜRKER - Fadime ADIGÜZELLİ - Yaşar ADIGÜZELLİ - Murat SAFA - Türker GÖKTÜRK  
TOPLUMUN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAMA DÜZEYİ Ss, 1033-1045
AN INVESTIGATING ON THE PERCEIVING STYLES OF SOCIETY TOWARDS TEACHING PROEFSSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_700
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman MUTLUEL - Şaban ÇİFTCİ  
ESTETİK YETKİNLİK AÇISINDAN HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMAİLİ Ss, 1047-1063
COMPETENCY AESTHETIC AND SLIGHT OF THE PROPHETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_478
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay Sezgin NARTGÜN - Demet ZAFER GÜNEŞ - Emine Selin KEPEKCİOĞLU - Çiğdem SELVİ  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1065–1090
INSTRUCTORS’ IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS USAGE LEVEL: ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY-SAKARYA UNIVERSITY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_331
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mücahit ÖZÇELİK  
SOVYET RUSYA’NIN 1946 YILINDA BOĞAZLARLA İLGİLİ İSTEKLERİNİN TÜRK KAMUOYUNDAKİ YANKILARI Ss, 1091-1115
THE REFLECTIONS OF SOVIET RUSSIAN’S DEMANDS RELATED WITH STRAITS ON TURKISH PUBLIC OPINION IN 1946
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_451
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şuayip ÖZDEMİR - Ali ALBAYRAK - İsmail ARICI  
ÖĞRETMENLERİN ALEVİLİK, CEM EVLERİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ) Ss, 1117-1140
OPINIONS OF TEACHERS ABOUT PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS, CEM HOUSES, ALEVISM (THE CASE OF ELAZIĞ SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice ÖZDİL  
BÂBÜRNÂME’DE BÂBÜR’E GÖRE BAZI İSİMLERİN KOYULMA NEDENLERİ Ss, 1141-1148
THE REASONS FOR SOME CHOSEN NAMES IN THE BOOK “BABURNAME” ACCORDING TO BABUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Devrim ÖZKAN  
ALEXIS DE TOCQUEVILLE AS A CRITIC OF MODERNITY: ON LIBERTY AND THE POLITICAL THOUGHT Ss, 1149-1159
MODERNİTE ELEŞTİRMENİ OLARAK ALEXIS DE TOCQUEVILLE: ÖZGÜRLÜK VE POLİTİK DÜŞÜNCE ÜZERINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
KOLTUKKAYASI TÜNEMİŞ SENKLİNALİ (AMANOS DAĞLARI, HATAY) Ss, 1161-1191
THE KOLTUK KAYASI PERCHED SYNCLINE (AMANOS MOUNTS, HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_362
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZÜÇETİN - Emrah ALTAY  
DEMİRYOLU İNŞASI FİKRİ VE SAHİBİNİN ADIYLA İFADE EDİLEN BİR PROJE: “CHESTER PROJESİ” Ss, 1193-1232
THE IDEA TO BUILD RAILROADS, AND A PROJECT NAMED AFTER ITS AUTHOR:“CHESTER PROJECT”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_449
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin PURÇAK  
NECİP FAZIL’IN ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1233-1243
NECİP FAZIL’S VIEW ON ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_491
Özet | Abstract | Tam Metin |


Safiye Sarıcı BULUT  
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ-KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 1245-1261
VALUE ORIENTATION of STUDENTS in PSYCHOLOGICAL COUNSELING and GUIDANCE DEPARTMENT of GAZİ FACULTY of EDUCATION-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_550
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erem SARIKOCA  
KÜRESELLEŞME VE YEREL ETKİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Ss, 1263-1274
GLOBLIZATION AND THE LOCAL EFFECT; EXAMPLE OF THE ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_531
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ŞAN - Mehmet Naci ÖZER  
GÖRSELLEŞTİRMENİN ÖZDEŞLİK KONUSU ERİŞİSİNE ETKİSİ Ss, 1275-1294
THE EFFECT OF VISUALIZATION ON REACHING THE SUBJECT OF IDENTITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Filiz YILDIZ  
ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARI İLE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE SERGİLEDİKLERİ ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLAR VE MATEMATİK ÖZ-YETKİNLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1295-1324
THE RELATION BETWEEN THE METACOGNITIVE BEHAVIOURS DEMONSTRATED BY STUDENTS IN THEIR PROBLEM SOLVING PROCESS WITH COLLABORATIVE LEARNING GROUPS AND THEIR MATHEMATICAL SELF- EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat ŞİMŞEK  
HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ Ss, 1325-1346
TEACHING THE VALUE OF LIFE SCIENCE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_511
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Serkan TAFLIOĞLU  
LİBERALİZM VE “İNSAN HAKLARI” KARŞISINDA ZAYIFLAYAN DEVLET EGEMENLİĞİ Ss, 1347-1364
THE WEAKEN STATE SOVEREIGNTY AGAINST LIBERALISM AND “HUMAN RIGHTS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_536
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meral TANER DERMAN  
ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN AİLESEL ETMENLERE GÖRE BELİRLENMESİ Ss, 1365-1382
DETERMINING THE EMPATHIC SKILL LEVELS OF CHILDREN BY THEIR DOMESTIC FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_588
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet TEKBIYIK - Ayşegül ŞEHİYOĞLU - Kader Birinci KONUR - Gülşah Sezen VEKLİ  
AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI BİR YAZ BİLİM KAMPININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1383-1406
INFLUENCE OF A SCIENCE CAMP BASED ON ACTIVE LEARNING ON STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_545
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal TEMİZ  
ŞEYTANLA İLGİLİ BAZI ÂYETLERİN SEMANTİK TAHLÎLİ, ÇAĞIMIZIN ALKOL VE TRAFİK PROBLEMLERİNE YANSIMALARI Ss, 1407-1422
SEMANTIC ANALIZING SOME VERSES OF THE CORAN ABOUT SATAN AND THEIR PROJECTS TO ALCOHOL AND EXCESSIVE SPEED PROBLEMS IN THE AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_621
Özet | Abstract | Tam Metin |


MURAT TOKSARI - M. Emin İNAL  
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ Ss, 1423-1457
USING FUZZY ANALYTICAL HIERARACHY PROCESS APPROACH TO THE MESUREMET OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_502
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürsen TOPSES  
SAVUNUCU KİŞİLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1459-1472
A STUDY ON THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE DEFENSIVE PERSONALITY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_370
Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül ULUTAŞ  
TARSUS’TA TARIMSAL COĞRAFYA VE ÜRETİM (1830-1856) Ss, 1473-1493
THE AGRICULTURAL GEOGRAPHY AND PRODUCTION OF TARSUS (1830-1856)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_528
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa UZOĞLU - Pınar ÖZTÜRK - Elif BÜLBÜL - Zehra KÜÇÜKAYDIN  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PERFORMANS GÖREVİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 1495-1509
THE EFFECT ON STUDENTS' ACADEMİC SUCCESS OF PERFORMANCE DUTY IN SCİENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat UZUN  
KUR’ÂN’DA İNSAN PSİKOLOJİSİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Ss, 1511-1541
HUMAN PSYCHOLOGY IN THE QUR’AN: A CRITICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alptekin YAVAŞ  
KUBAD-ABAD SARAYI KAZILARINDA BULUNAN ZİYNET EŞYALARI Ss, 1543-1566
JEWELLERY FOUND IN EXCAVATIONS OF KUBAD-ABAD PALACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_520
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rüştü YEŞİL - Özgen KORKMAZ  
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SORULARINA DAYALI FARKLI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 1567-1585
THE IMPACT OF DIFFERENT INSTRUCTIONAL APPLICATIONS BASED UPON TEACHER AND STUDENT QUESTIONS ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_503
Özet | Abstract | Tam Metin |


Etem YEŞİLYURT  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI Ss, 1587-1609
SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_486
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bayram YILDIRIM  
TİCARİ AÇIKLIK VE CO2 EMİSYONU: KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE ANALİZİ Ss, 1611-1621
TRADE OPENNESS AND CLIMATE CHANGE: CROSS-COUNTRY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_494
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap YURDATAPAN - İlknur GÜVEN - Fatma ŞAHİN  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 1623-1640
THE EFFECT OF PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON ON THE SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF 4TH GRADE ELEMENTARY PUPILS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurcan YÜCEL  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NDE YENİ BİR ANLAYIŞ: SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ss, 1641-1656
THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN THE A NEW UNDERSTANDING: SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_338
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali KOLOMUÇ - Sibel AÇIŞLI  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATIF ÖLÇME DEĞERLENDIRMEYE BAKIŞ AÇILARI Ss, 1657-1667
PERSPECTIVE OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON ALTERNATIVE EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_512
Özet | Abstract | Tam Metin |