Volume 6 Issue 2 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.02.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
MEDYANIN İŞLEVİ: GERÇEKLERİN ÖTELENMESİ SORUNU Ss, 1-12
FUNCTION of MEDIA: MATTER of DELAYING of REALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alptürk AKÇÖLTEKİN - Salih DOĞAN  
İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE İLİŞKİN KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 13-29
THE ANALYSIS OF THE CONCERNS OF THE 6TH GRADE STUDENTS TOWARDS THE COURSE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_603
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rövşen ALİZADE  
TÜRK MİTOLOJİSİ VE EĞİTİM Ss, 31-45
TURKISH MYTHOLOGY AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_557
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay ANAR  
MEHMET ÂKİF ERSOY’UN SAFAHAT’TA MEDENİYET KAVRAMINA BAKIŞI VE BATI MEDENİYETİNE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER Ss, 47-61
MEHMET ÂKİF ERSOY’S VIEW OF CONCEPT OF CIVILIZATION İN THE BOOK OF SAFAHAT AND HİS CRİTİQUE OF WESTERN CİVİLİZATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_610
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulselam ARVAS  
“ALIP-MANAŞ” VE “BAMSI BEYREK” DESTANLARININ ORTAK MOTİFLERİ Ss, 63-71
COMMON MOTIFS OF “ALIP-MANAŞ” AND “BAMSI BEYREK” EPOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay ATAM  
1834 YILINDA TOKAT’TA MAHALLE YAPILANMASI VE MUHTARLIK TEŞKİLÂTININ KURULMASI Ss, 73-90
STRUCTURING OF A NEIGHBORHOOD AND ESTABLISHMENT OF AUTONOMOUS VILLAGE ADMINISTRATION (MUKHTAR) IN THE YEAR 1834 IN TOKAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus Emre AVCI - Erol KOÇOĞLU - Özcan EKİCİ  
GÖÇÜN EĞİTİM VE EĞİTİM YÖNETİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 91-105
THE VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT EFFECT OF MIGRATION TO EDUCATION AND EDUCATION MANAGEMENT (CASE OF DİYARBAKIR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil AYDOS  
TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’DA YUMUŞAK GÜÇ OLMA ÇABASI: “BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR” BELGESELİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA Ss, 107-128
TURKEYS’ EFFORT THAT TO BE ‘SOFT POWER’ IN THE MIDDLE EAST: A READING OVER THE DOCUMENTARY OF THE RIVER FLOWING WESTWARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_615
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali AYHAN - Levent İSKENDEROĞLU  
MÜZİK ALGISINDA İMGE KULLANIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 129-137
A STUDY FOR THE EFFECTS OF IMAGE USE ON MUSICAL PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_590
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem BALKAYA  
TÜRKÜLERİN SOSYO-KÜLTÜREL DÜZENLEYİCİLİK MİSYONU: KARS’TA “GELİN TERİFLEME” Ss, 139-147
THE SOCIO-CULTURAL COORDINATION MISSION OF FOLK SONGS: “BRIDE PRAISE IN KARS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_612
Özet | Abstract | Tam Metin |


İ. Sabri BALKAYA  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI KURULAN DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE Ss, 149-164
NEW WORLD ORDER AFTER WORLD WAR II AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_629
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir BİÇER  
SELÇUKLULAR VE KÜRTLER Ss, 165-202
SELJUKS AND KURDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_587
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BIYIKLI  
MEHMET ESAT PAŞA’NIN ÇANAKKALE CEPHESİ ŞİMAL GRUBU TAHRİRAT VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ (02-20 TEMMUZ 1915) Ss, 203-221
THE TELEPHONE NEGOTİATİONS AND CORRESPONDS OF ESAD PASHA WHO WAS THE COMMANDER OF THE NORTHERN GROUP AT ÇANAKKALE FRONT (2-20 JULY 1915)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_599
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail CERAN  
MERÎNÎLER DEVLETİ Ss, 223-268
MARINID DYNASTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_622
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet CUMA  
EINE MYSTISCHE REISE IN DIE WELT GERÜCHE DAS GERUCHSMOTIV IN DEN WERKEN „HASELNUSS ACHT“ VON METIN KAÇAN UND „DAS PARFÜM“ VON PATRICK SÜSKIND Ss, 269-283
A MYSTICAL JOURNEY INTO THE WORLD OF SMELLS THE SMELL MOTIF IN THE WORKS 'HAZELNUT EIGHT"BY METIN KAÇAN AND "THE PERFUME" BY PATRICK SÜSKIND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN  
KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNE AİT BİR HAMAM ÖRNEĞİ: SAKARYA-TARAKLI YUNUS PAŞA HAMAMI Ss, 285-295
A BATH SAMPLE BELONGS TO THE OTTOMAN ARCHITECTURE OF FOUNDATION PERIOD: SAKARYA-TARAKLI YUNUS PASHA BATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_607
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asım ÇOBAN  
KELKİT VADİSİNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI Ss, 297-312
KELKİT VADİSİNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_637
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR - Selda ALAÇAM ÇAKIR  
SINIF MEVCUDUNUN 2005 ÖĞRETİM PROGRAMLARI’NIN BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 313-328
THE EFFECTS OF CLASS SIZE ON 2005 ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUMS’ SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_842
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytemis DEPCİ  
PERCİVAL EVERETT’İN SİLİNTİ VE BEN SİDNEY POİTİER DEĞİLİM ROMANLARINDA KİMLİK SİLİNMESİ Ss, 329-350
IDENTITY ERASURE IN PERCIVAL EVERETT’S ERASURE AND I AM NOT SIDNEY POITIER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_593
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol DURAN  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ELEŞTİREL OKUMA Ss, 351-365
CRITICAL READING IN TURKISH LANGUAGE CURRICULUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_571
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan DÜNDAR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUĞU DEĞERLER İLE DEMOKRATİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 367-381
RELATIONSHIP BETWEEN VALUES OWNED BY TEACHER CANDIDATES AND THEIR DEMOCRATIC ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin ELKATMIŞ  
GELECEĞİN OKULLARINA DAİR BİR PERSPEKTİF Ss, 383-396
A PERSPECTIVE ON THE FUTURE SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_633
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Elif EMRE KAYA - Zakir AVŞAR  
DEMOKRAT PARTİ’NİN SİVİL TOPLUM ÜZERİNDEN BİR SİYASAL İLETİŞİM DENEMESİ: VATAN CEPHESİ ÖRNEĞİ Ss, 397-416
A POLITICAL COMMUNICATION TRIAL OF DEMOCRAT PARTY OVER CIVIL SOCIETY : MOTHERLAND FRONT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_616
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sayime ERBEN KEÇİCİ  
HEMMENDE UND FÖRDERNDE LEHRERHALTUNGEN AUS DER PERSPEKTIVE VON STUDENTEN Ss, 417-453
RETARDANT AND PROMOTIONAL ENTERTAINMENTS TEACHERS FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_572
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel EREN - Ufuk ORHAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 455-468
AN AMPIRICAL STUDY ABOUT EFFECT OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON LEVEL OF EMPLOYERS’ WHISTLEBLOWING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_625
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal GÖZ  
SÜHREVERDİ DÜŞÜNCESİNDE RUH-BEDEN İLİŞKİSİ Ss, 469-484
SOUL AND BODY RELATIONSHIP IN SUHRAWARDI THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar GÜDEK  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI MÜZİK TÜRLERİNE YÖNELİK MÜZİKSEL ALGILARI Ss, 485-503
ATTENDEES TO THE MUSIC EDUCATION DEPARTMENT PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
TÜRKÇE SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 505-530
A STUDY ON TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_530
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt GÜLTEKİN  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE İKİNCİ KİŞİ EMİR KİPİNE DAİR NOTLAR Ss, 531-541
NOTES TO SECOND PERSON IMPERATIVE FORMS IN MODERN TURKIC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_618
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhami GÜNAY  
KUR’ÂN-I KERİM’DE GENÇLERİN AKLÎ-ZİHNÎ GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Ss, 543-564
MENTAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE YOUTH IN THE HOLY QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_585
Özet | Abstract | Tam Metin |


İmran GÜR  
TUĞRUL TANYOL’UN ŞİİRİNDE BOŞLUK PROBLEMİ: ÖZNENİN TANRISI SES-VARLIK: KENDİNDE ŞEY Ss, 565-592
THE SPACE PROBLEM IN THE POEM OF TUĞRUL TANYOL: THE GOD OF THE SUBJECT, SOUND- EXISTENCE: THING IT ITSELF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tahsin İLHAN - Yalçın ÖZDEMİR  
BENLİK KURGULARI VE ÖZNEL İYİ OLUŞ: OTANTİK OLMANIN ARACILIK ROLÜ Ss, 593-611
SELF-CONSTRUAL AND SUBJECTIVE WELL-BEING: THE MEDIATIVE ROLE OF AUTHENTICITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah İNCE  
ÇATIŞMA KURAMI BAĞLAMINDA DİN: ÇETİN ÖZEK ÖRNEĞİ Ss, 613-628
RELIGION IN THE CONTEXT OF CONFLICT THEORY: INSTANCE OF ÇETİN ÖZEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_608
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güzin KANTÜRK YİĞİT - Taşkın DENİZ  
İDARİ COĞRAFYA AÇISINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ Ss, 629-649
METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TERMS OF ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_581
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem KARA  
ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS’TA ERMENİLER Ss, 651-668
THE ARMENIANS IN CYPRUS ACCORDING TO THE RELIGIOUS REGISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan KARA - Emre SEZİCİ  
GİRİŞİMCİ KADIN YÖNETİCİLERİN STRES ALTINDA KENDİNİ DENETLEME BECERİLERİ:BU KONUDA DÜZENLENEN BİR ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI Ss, 669-695
THE SELF-ASSESSMENT ABILITIES OF ENTREPRENEUR WOMAN MANAGERS UNDER STRESS: THE RESULTS OF A SURVEY ON THIS ISSUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_580
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail KİNAY - Bayram ÇETİN - Birsen BAĞÇECİ - Ömer ŞİMŞEK  
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (ÖTMTDYTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 697-713
DEVELOPMENT OF ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DEVELOPMENT COURSE SCALE (ATITMDCS): A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_565
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol KOÇOĞLU - Özcan EKİCİ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 715-730
MEASURING INSTRUMENTS USED IN SOCIAL STUDIES TEACHERS 'PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_613
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kurtuluş KIYMET  
HİTİTLER’DE BİR TUFAN ÖYKÜSÜ: ATRA(M)HAŠİ Ss, 731-746
A STORY OF THE FLOOD IN THE HITTITES: ATRA(M)HAŠI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_582
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gönül ONUR SEZER - Ömür SADİOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA OKULLARINDA GÖZLEMLEDİKLERİ SINIFA UYGUN OLMAYAN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÇÖZÜM STRATEJİLERİ Ss, 747-763
STUDENT BEHAVIORS INAPPROPRIATE FOR THE CLASSROOM THAT TEACHER CANDIDATES OBSERVE AT TEACHING PRACTICE SCHOOLS AND SOLUTION STRATEGIES THAT TEACHERS USE RELATED TO THESE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_620
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ÖZKAN  
ENOSİS, KANLI NOEL OLAYI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRIS SORUNUNDA TÜRKİYE’YE ARNAVUTLUK DESTEĞİ Ss, 765-796
ENOSIS, BLOODY CHRISTMAS AND ALBANIAN SUPPORT TO TURKEY ON CYPRUS QUESTION IN THE UNITED NATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_556
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet PEKKAYA - Nurdan ÇOLAK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ Ss, 797-818
DETERMINING THE PRIORITIES OF RATINGS VIA AHP FOR THE FACTORS THAT EFFECTS IN CHOOSING PROFESSIONS FOR THE UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_643
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikri SOYSAL  
DOĞU VE İSLAM MEDENİYETİ MUSİKİSİ VE 21. YÜZYILDA POPÜLER KÜLTÜR Ss, 819-829
MUSIC CULTURE OF ISLAMIC CIVILIZATION AND POPULAR CULTURE IN THE 21ST CENTURY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_575
Özet | Abstract | Tam Metin |


Havva SÜLÜN ERGÜL  
HELAL GIDA TÜKETİMİNDE DİNİN SANAYİLEŞMESİ Ss, 831-841
RELIGIOUS INDUSTRY IN HALAL FOOD CONSUMPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_579
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet SÜRÜCÜ - Hakan ÖZDEMİR - Kadir BİLEN - Sacit KÖSE  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 843-852
ATTITUDES TOWARDS LABORATORY OF PRE – SERVICE SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun ŞAHİN  
OSMANLI BÜTÇE SİSTEMİNİN TEKÂMÜLÜ,1839–1922 Ss, 853-868
DEVELOPMENT OF OTTOMAN BUDGET SYSTEM, 1839–1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_631
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Pınar GÜNER  
DNR TABANLI ÖĞRETİME GÖRE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT ŞEMALARININ İNCELENMESİ Ss, 869-878
INVESTIGATION OF PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ PROOF SCHEMES ACCORDING TO DNR BASED INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meral TANER DERMAN  
10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 879-889
DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSIVENESS and HOPELESSNESS LEVELS of 10-11 YEARS OF CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_601
Özet | Abstract | Tam Metin |


Polat TUNÇER  
DEĞİŞİM YÖNETİMİ Ss, 891-915
CHANGE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_598
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülden TÜM  
THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE AND TURKISH LANGUAGE Ss, 917-934
AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI VE TÜRKÇE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_632
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim USTA  
ARAPÇANIN GELİŞİMİNDEKİ DIŞ VE İÇ ETKENLER Ss, 935-950
EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ARABIC LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_634
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan YALÇIN  
CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKİYE’DE YAYINLANAN ARMONİ KİTAPLARINDAKİ TERMİNOLOJİNİN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ Ss, 951-976
CHANGE AND IMPROVEMENT OF TERMİNOLOGY OF THE HARMONY BOOKS PUBLİSHED IN TURKEY FROM THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_636
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yar Ali METE  
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PSİKOLOJİK YILDIRMA (TERÖR): UYGULAYANLAR, MAĞDURLAR VE SEYİRCİLER Ss, 977-993
MOBBING IN HIGHER EDUCATION: PRACTITIONERS, VICTIMS AND AUDIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_578
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YAZICI  
DEĞERLER EĞİTİMİNE GÖNÜLLÜ KATILAN ÖĞRETMENLERİN PROFİLİ VE GÖRÜŞLERİ Ss, 995-1023
THE VIEWS AND PROFILES OF THE TEACHERS VOLUNTARILY PARTICIPATING IN VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_592
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem YILDIRIM ORHAN - Selçuk BİLGİN  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI GÖZÜYLE İDEAL ÖĞRETİM PROGRAMI Ss, 1025-1042
MUSIC TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON IDEAL MUSIC CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sadik YONDEM  
MÜZİKTE YOZLAŞMAYA KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ Ss, 1043-1051
CORRUPTION IN THE MUSIC EFFECT OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_584
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap YURDATAPAN - Elif BENZER - İlknur GÜVEN - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKLI YAŞAMA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 1053-1073
ANAYLSIS OF THE BEHAVIOURS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES TOWARDS HEALTHY LIVING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_568
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol DURAN  
İLKOKULA 60. AYINDA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN YAZI BECERİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1075-1085
TO ANALYSIS OF 60 MONTHS OLD STUDENTS’ DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_630
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap AYDINER UYGUN  
PİYANO DERSİNDEKİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 1087-1110
ANALYSIS OF RELATION BETWEEN LEVEL OF LEARNING APPROACHES IN PIANO LESSONS AND LEVEL OF ACADEMIC SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan Turan DEMİREL -Neslihan DERİN  
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTENİN GÖSTERGESİ OLAN HASTA MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1111-1130
SCALE DEVELOPMENT STUDY AIMED AT PATIENT SATISFACTION WHICH IS THE QUALITY INDICATOR IN MEDICAL SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_638
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep DÜNDAR  
59 NOLU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE BİGA SANCAĞI’NDA YERLEŞİM VE NÜFUS Ss, 1131-1167
DEMOGRAPHICAL FEATURES OF BIGA PROVINCE ACCORDING TO CENCUS BOOK NO 59
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgen KORKMAZ - Halis ALTUN  
MÜHENDİSLİK VE BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ÖĞRENMEYE DÖNÜK TUTUMLARI Ss, 1169-1185
ENGINEERING AND CEIT STUDENT’S ATTITUDE TOWARDS LEARNING COMPUTER PROGRAMMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_690
Özet | Abstract | Tam Metin |


Funda SEMENDEROĞLU -Canberk YILMAZ-Cemre HATİPOĞLU-Gökmen Ataç SÖNMEZ-Necati GÖKMEN-Osman YILMAZ  
ANNEDEN AYRILMA VE TEK TEK BARINDIRILMA STRESİNİN SIÇANLARIN FİZİKSEL VE MENTAL GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 1187-1205
THE AFFECT OF SEPERATION AND BEING AWAY FROM THE MOTHER ON RATS PUPPIES’ PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Haydar ŞAR  
ERGENLERDE YANLIZLIK İLE MOBİL TELEFON BAĞIMLILIĞI PROBLEMİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1207-1220
EXAMINATION OF LONELINESS AND MOBİL PHONE ADDICTION PROBLEM OBSERVED IN TEENAGERS FROM THE POINT OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil UMUZDAŞ  
LİSE VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMADA KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ Ss, 1221-1239
IDENTIFYING THE TECHNICAL PROBLEMS EXPERIENCED BY HIGH-SCHOOL AND UNDERGRADUATE STUDENTS IN PLAYING THE CELLO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_672
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Sibel ÜNALAN  
ANADOLU’DAN ÜNİK BİR TÜRBE ÖRNEĞİ: TARSUS DUATEPE TÜRBESİ Ss, 1241-1262
AN UNIQUE EXAMPLE OF THE TOMB FROM ANATOLIA: TARSUS DUATEPE TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_783
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hava SELÇUK  
NİĞDE’DE İLK NÜFUS SAYIMI (23 ŞEVVAL 1246/6 NİSAN 1831) Ss, 1263-1294
FIRST POPULATION CENSUS IN NIGDE (Shawwal 23, 1246 / April 6, 1831)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_755
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bedia KOÇAKOĞLU  
YAZARCILIK OYUNUNUN BAŞAT BİR FİGÜRÜ: GÖNÜL ÇOLAK Ss, 1295-1313
A MAJOR FIGURE OF AUTHORSHIP GAME: GÖNÜL ÇOLAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_732
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ötüken SENGER  
NONPARAMETRİK TESTLERDE EN UYGUN SİMÜLASYON SAYISINA GÖRE İSTATİSTİKSEL GÜÇ VE I. TİP HATA OLASILIKLARI Ss, 1315-1326
STATISTICAL POWER AND PROBABILITIES OF TYPE I ERROR IN TERMS OF SUITABLE NUMBER OF SIMULATIONS IN NONPARAMETRIC TESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_668
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ATEŞ - Akif KARATEPE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ Ss, 1327-1348
THE ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS “ENVIRONMENT” CONCEPT WITH THE HELP OF METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_642
Özet | Abstract | Tam Metin |


Resul BABAOĞLU  
6/7 EYLÜL 1955 OLAYLARI’NIN MUHTEMEL FAİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1349-1371
AN EVALUATİON ON THE PROBABLE PERPETRATORS OF THE 6/7 SEPTEMBER 1955 EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_682
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hür Kamil BİÇİCİ  
MUĞLA ORTAKENT’TE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI-II Ss, 1373-1436
OTTOMAN PERIOD DECORATED GRAVESTONES OF MUGLA ORTAKENT-II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_650
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ERDOĞAN  
ALİ SUAVÎ’NİN “SALAMAN VE ABSAL” HİKÂYELERİ İLE İLGİLİ YAZISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1437-1448
AN ANALYSIS ON THE PAPER ABOUT '”SALAMAN AND ABSAL” WRITTEN BY ALI SUAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_788
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgut İLERİ  
CUMHURİYET' İN İLK YILLARINDA MADEN İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER Ss, 1449-1467
THE REGULATIONS MADE ON THE WORKING LİFE OF MINERS IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU - Yasemin KOÇAK USLUEL  
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA TARTIŞMA TAHTASI: NİTELİK SORUNU VE ÖĞRETMEN ROLÜ Ss, 1469-1479
DISCUSSION BOARDS IN BLENDED COURSES: QUALITY DEPENDS ON INSTRUCTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_695
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahika KARACA  
FATMA ALİYE VE EMİNE SEMİYE’NİN KADININ TOPLUMSAL KİMLİĞİNİN KAZANDIRILMASINDA ÖNCÜ FİKİRLERİ Ss, 1481-1499
INNOVATIVE IDEAS OF FATMA ALIYE AND EMINE SEMIYE ON GIVING WOMEN A SOCIAL IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_760
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat BOYACIOĞLU - Serap ERDAĞ  
ANDRÉ GİDE’İN VATİKAN’IN ZİNDANLARI VE ALBERT CAMUS’NÜN YABANCI ADLI YAPITLARINDA “NEDENSİZ DAVRANIS” KAVRAMI. Ss, 1501-1515
THE GRATUITOUS BEHAVIOR CONCEPT IN LES CAVES DU VATICAN OF ANDRE GIDE AND L’ETRANGER OF ALBERT CAMUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selami ÖZSOY - Nurgül TEZCAN KARDAŞ - Levent GÖRÜN - Mustafa Ertan TABUK - Nuran KANDAZ GELEN - Aysun AFAT  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPOR MEDYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1517-1528
OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS REGARDING THE SPORTS MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_765
Özet | Abstract | Tam Metin |


Doğan DUMAN - Özgür Şahap VARNALI  
1930’LARDA ÇOCUK PİYESLERİNDE YERLİ MALI KULLANMA VE ULUSAL EKONOMİ BİLİNCİNİ OLUŞTURMA ÇABALARI Ss, 1529-1547
EFFORTS TO USE DOMESTIC GOODS IN CHILDREN’S PLAYS IN 1930S AND TO BUILD UP A NATIONAL ECONOMY CONSCIOUSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_724
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekerya BATUR -Mustafa ULUTAŞ  
PISA İLE TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARININ ÖRTÜŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1549-1563
AN ANALYZE OF THE CORRESPONDENCE LEVELS BETWEEN TURKISH READING PROFICIENCY OBJECTIVES AND THE PISA SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_651
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet İlker AKBABA - Abdulkadir ÖZDEMİR - Abdullah NARALAN  
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİNE ENGELSİZ ERİŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 1565-1579
UNOBSTRUCTED ACCESS TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SERVICES: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_640
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet Feridun GÜVEN  
ŞİİRİ ANLAMAK: NECATÎ BEY’İN BİR GAZELİNİN HİKÂYESİ VE YORUMU Ss, 1581-1601
UNDERSTANDING POETRY: STORY AND INTERPRETION OF A GHAZAL OF NECATİ BEY.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_655
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeki NACAKCI  
TEKE YÖRESİ HALK OYUNLARI EZGİLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK MÜZİKAL ANALİZ Ss, 1603-1617
A MUSICAL ANALYSIS OF THE CLASSIFICATION OF FOLKLORIC MELODIES OF THE TEKE REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_733
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alpaslan OKUR - Funda KESKİN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ Ss, 1619-1640
TRANSMISSION OF CULTURAL ELEMENTS IN TURKISH TEACHING TO FOREIGNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_686
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZGER  
ZAMANA ADANMIŞ SÖZLER’DE SEVGİLİ METAFORUNUN YAPISÖKÜMÜ VE BİR İTİRAZ Ss, 1641-1652
DECONSTRUCTION OF METAPHOR OF BELOVED IN “ZAMANA ADANMIŞ SÖZLER” AND AN OBJECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem SOYGÜDER  
FOTOĞRAF EDİTÖRLÜĞÜ KURUMU VE GAZETELER İÇİN ÖNEMİ Ss, 1653-1677
PHOTOGRAPH EDITORSHIP INSTITUTION AND ITS IMPORTANCE FOR NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_702
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda ARIKAN  
“HISTORY” AND “ROOT” IN ZADIE SMITH’S WHITE TEETH Ss, 1679-1696
ZADIE SMITH’IN WHITE TEETH ROMANINDA “TARİH” VE “KÖKEN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_639
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehpare KARAHAN GÖKMEN  
AN EMPIRICAL STUDY ON CONDITIONAL CONSERVATISM AND VALUE RELEVANCE OF EARNINGS Ss, 1697-1720
KOŞULA BAĞLI İHTİYATLILIK VE KARIN GETİRİYE YANSIMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_780
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL DEĞER YÖNELİMİ AÇISINDAN EKOLOJİK İKİLEMLERE İLİŞKİN TUTUMLARI: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 1721-1736
GEOGRAPHY TEACHERS’ ECOLOGICAL DILEMMA ATTITUDES IN TERMS OF SOCIAL VALUE ORIENTATION: KIRSEHIR SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_659
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ERGİŞİ  
PSİKANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME: HALİDE EDİB ADIVAR’IN HANDAN ROMANI Ss, 1737-1747
A PSYCHOANALYTIC ANALYSIS: HANDAN, HALİDE EDİB ADIVAR’S NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_735
Özet | Abstract | Tam Metin |


Füsun KARA  
KIRGIZİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ Ss, 1749-1767
FORMATION OF KYRGYZ SOVIET STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_791
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ORUÇHAN  
“ÜMMETİMDEN YETMİŞ BİN KİŞİ CENNETE SORGUSUZ GİRECEKTİR.” HADİSİ ÜZERİNE METİN EKSENLİ BİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Ss, 1769-1802
AN ANALYSIS AND CRITISIZE ON TEXT OF HADITH: “SEVENTY THOUSAND PEOPLE WILL GO TO HEAVEN WITHOUT QUESTIONING FROM MY FOLLOWERS.”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_644
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat YENİLMEZ - Ayla ATA  
MATEMATİK OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİĞİNE ETKİSİ Ss, 1803-1816
EFFECTS OF MATHEMATICAL LITERACY COURSE ON PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ SELF-EFFICACY LEVELS OF MATHEMATICAL LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_675
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BAYRAK - Vedat ÇINAR - Bilal ÇOBAN - Zeki COŞKUNER  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1817-1828
PROSPECTIVE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOLS AND FACULTY OF EDUCATION STUDENT TEACHERS SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES COMPARISON OF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_800
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan GÖKULU - Nilay HOSTA  
BASINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN ANALİZİ: HÜRRİYET, SABAH VE POSTA GAZETELERİ ÖRNEĞİ (2005-2008) Ss, 1829-1850
ANALYSIS OF PRINT MEDIA COVERAGE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: A CASE OF THE NEWSPAPERS OF HURRIYET, SABAH, AND POSTA (2005-2008)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin TUĞLUK  
ATASÖZLERİNİ İÇİNE ALAN KULLANIM KALIPLARI Ss, 1851-1874
THE USE PATTERNS INCLUDING THE PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_652
Özet | Abstract | Tam Metin |