Volume 6 Issue 3 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.03.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSelahattin AKŞİT  
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÜZERİNE ÇİFTÇİ ALGISI: YEŞİLDERE ÖRNEĞİ (DENİZLİ) Ss, 1-19
FARMERS' PERCEPTION ON LAND CONSOLIDATION: YESİLDERE CASE (DENİZLİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_797
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ARSLAN - Bülent ÖZDEMİR  
'ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA', 19. YÜZYIL OSMANLI KÖY TOPLUMUNDA SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLER VE DEĞİŞİM: BALIKESİR ÖRNEĞİ Ss, 21-32
'THERE'S A VILLAGE FAR AWAY', SOCIO-CULTURAL RELATIONS AND CHANGE IN THE 19TH CENTURY OTTOMAN VILLAGE SOCIETY: THE CASE OF BALIKESİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_801
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap AYDINER UYGUN  
PİYANO DERSİNDE ÇALIŞILAN ETÜT VE ESER DÜZEYLERİYLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 33-55
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN STUDY ALONG WITH WORK LEVELS PRACTICED IN PIANO LESSONS AND CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_748
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahap BULAK  
TÜRKÇENİN SADELEŞTİRİLMESİNDE YANLIŞ EK KULLANIMI VEYA EKLERİN YANLIŞ KULLANILMASI Ss, 57-76
FALSE SUFFIX USE OR INCORRECT USE OF SUFFIXES IN TURKISH SIMPLIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur BUYRUK  
MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, DEKAPAJ İŞLEMLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ss, 77-90
ACCOUNTING OF EXPLORATION FOR, EVALUATION AND STRIPPING OPERATIONS OF MINERAL RESOURCES ACCORDING TO ACCOUNTING STANDARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_757
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Selçuk CAN - Faruk ALAEDDİNOĞLU - Nuray TÜRKER - Ali Selçuk CAN - Sevgi ÖZTÜRK  
EKOTURİSTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, MOTİVASYONLARI VE AKTİVİTELERİ Ss, 91-107
BASIC CHARACTERISTICS, MOTIVATIONS, AND ACTIVITIES OF ECOTOURISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_794
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa CORA  
KUR'ÂN'DA ÂD KAVMİ Ss, 109-134
ADD TRIBE IN THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_697
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÇEKİN  
BİLİM-DİN İLİŞKİSİNİN HRİSTİYAN DİN EĞİTİMİNE YANSIMALARI VE BİLİMSEL DİN EĞİTİMİ YAKLAŞIMI Ss, 135-148
THE REFLECTIONS OF RELATIONS BETWEEN SCIENCE AND RELIGION ON CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION AND SCIENTIFIC RELIGIOUS EDUCATION APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_693
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asım ÇOBAN  
SUNGURLU-BOĞAZKALE YÖRESİNİN İKLİM TİPLERİ VE BAZI ÖNERİLER Ss, 149-158
SUNGURLU, BOGAZKALE’S CLIMATES TYPES AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_670
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytemis DEPCİ  
-TE İ-RU VE - (I) YOR ÜZERİNDE ODAKLANARAK JAPONCA VE TÜRKÇE GÖRÜNÜŞLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 159-189
A CONTRASTIVE STUDY ON JAPANESE AND TURKISH ASPECT: FOCUS ON –TE I-RU AND –(I)YOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_784
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım ERTAŞ  
GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN HAYATI ve ESERLERİ Ss, 191-211
GELIBOLULU MUSTAFA ALI’S LIFE and WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_818
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ - Dilara USTABAŞI  
ALMANYA’DAKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİ VE KİMLİK OLUŞUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 213-238
A RESEARCH ON PSYCHO-SOCIAL DEVELOPMENTS AND IDENTITY FORMATIONS OF TURKISH STUDENTS IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan GÜLTEKİN  
FİRDEVSÎ, ŞEH-NÂME, ŞEH-NÂMECİLİK VE MEŞÂHÎR-İ İSLÂM'DAKİ FİRDEVSÎ MADDESİ Ss, 239-261
FİRDAWSİ, SHAH-NAMAH, WRITING OF SHAH-NAMAH AND FİRDEVSÎ ARTICLE IN MEŞÂHÎR-İ İSLÂM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_740
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan KARA - Nevin UZGÖREN - Ergin UZGÖREN  
YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 263-284
A RESEARCH ON THE ORIGINS OF SUBMISSIVE ACTS OF MANAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_699
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seyid Feyzullah Erzen Çeviren: - Şaban KARASAKAL  
ZUHRUF SÛRESİ 43/77. ÂYETE DAİR BİR RİSALE -SEYİD FEYZULLAH FINDÎKÎ’NİN TAKRİRLERİNDEN-? SEYİD FEYZULLAH ERZEN Ss, 285-299
A TREATISE ON 43/77TH VERSE OF QURAN (ZUHKRUF CHAPTER) -FROM THE NOTES BY SEYYİD FEYZULLAH FİNDİKİ-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_701
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KEÇİŞ  
II. MANUEL PALAİOLOGOS’UN MEKTUPLARINDA SULTAN YILDIRIM BAYEZİD VE OSMANLILAR Ss, 301-320
SULTAN YILDIRIM BAYEZID AND OTTOMANS IN THE LETTERS OF MANUEL II PALAEOLOGUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şehriban KOCA  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 321-331
AN EVALUATION OF MUSIC COMPETENCIES OF PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_763
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemile Zehra KÖROĞLU - Muhammet Ali KÖROĞLU  
ETNİK BİR GRUBUN ANATOMİSİ: DİYARBAKIR ZAZALARINDA SOSYAL VE DİNİ HAYAT (YAZYAĞMURU VE ÇATALDUT KÖYLERİ ÖRNEĞİ) Ss, 333-360
ANATOMY OF AN ETHNIC GROUP: SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN DİYARBAKIR ZAZAS (YAZYAĞMURU AND ÇATALDUT VILLAGES CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_728
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuray KURTDEDE FİDAN  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 361-388
VALUE EDUCATION IN SOCIAL STUDIES LESSON: A QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_796
Özet | Abstract | Tam Metin |


Deniz MELANLIOĞLU - Tazegül DEMİR  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 389-404
A STUDY ON THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH FORM OF SPEECH ANXIETY SCALE FOR FOREIGN TURKISH LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_807
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice MEMİŞOĞLU  
İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 405-425
THE VIEWS OF FORM TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION 4TH AND 5TH GRADE CONCERNING THE EDUCATION OF VALUES IN SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_722
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETİM ROLLERİNE İLİŞKİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 427-449
THE IDEAS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE SUPERVISING ROLES OF EDUCATIONAL SUPERVISORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabit MENTEŞE  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖRGÜTE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (TUNCELİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖRNEĞİ) Ss, 451-478
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNING ORGANIZATION (THE CASE OF THE PRIMARY SCHOOLS OF THE TUNCELİ CENTRAL DISTRICT)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_877
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ONAY  
İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE, CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNDE UYGULANAN GELENEKLER VE BUNLARIN AMAÇLARI Ss, 479-490
TRADITIONS APPLIED IN FUNERAL AND BURIAL PROEDURES IN PRE ISLAM TURKS AND THE AIMS THESE TRADITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZDEMİR  
İMAM EBÛ YÛSUF'UN FUKAHÂ TABAKÂTINDAKİ YERİ Ss, 491-508
IMAM ABU YUSUF’S POSITION IN THE CLASSIFICATION OF ISLAMIC JURIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_708
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuncay Yavuz ÖZDEMİR - Mukadder BOYDAK ÖZAN - Ramazan YİRCİ  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI Ss, 509-527
TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS’ OPINIONS REGARDING ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIOURS OF PROVINCIAL/DISTRICT NATIONAL EDUCATIONAL OFFICE ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_798
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZTÜRK  
DLT'Ü ARAP SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Ss, 529-545
ASSESSMENT OF COMPENDIUM OF THE TURKIC DIALECTS (=Diwan lugat at-Turk) IN TERMS OF ARABIC LEXICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fevzi RENÇBER  
NİYAZİ ARSLAN DEDE İLE ADIYAMAN’DA ALEVİLİK ÜZERİNE Ss, 547-569
BY DEDE NIYAZI ARSLAN ON THE ADİYAMAN ALEVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_816
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda SALİHOĞLU - Türkan ERDOĞAN  
KADINLIĞIN YENİDEN ÜRETİM ALANI OLARAK CEZAEVİ: TÜRKİYE’DE KADIN AÇIK CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ KADINLARLA BİR ÇALIŞMA Ss, 571-590
PRISON AS A REPRODUCTION FIELD OF FEMININITY: A STUDY ON THE WOMEN CONVICTS OF THE OPEN PENAL EXECUTION INSTITUTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_749
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan SARIÇAM - Ahmet AKIN - Ümran AKIN - Mehmet ÇARDAK  
ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’ YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 591-600
THE ADAPTATION OF PERCEIVED SOCIAL COMPETENCE SCALE TO TURKISH: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_714
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih SAVAŞ - Ahmet CEYLAN  
NÂBÎ DÎVÂNINDA GEÇEN ARAP KÖKENLİ SÖZLERİN TELAFFUZU İLE GÜNÜMÜZ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TELAFFUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 601-614
THE COMPARISON OF THE PRONUNCIATION OF THE ARABIC ORIGIN WORDS, WHICH ARE DRAWN ON THE NABI’S DIVAN, AND THEIR PRONUNCIATION IN MODERN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_781
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanifi ŞAHİN  
İBN TEYMİYYE DÜŞÜNCESİNDE SİYASİ KAVRAMLAR Ss, 615-638
THE POLITICAL CONCEPTIONS IN THE THOUGHT OF IBN TAYMIYAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_817
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Yusuf AYDIN  
KAVRAM KARİKATÜRLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 639-659
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LEARNING ENVIRONMENT ENRICHED WITH CONCEPT CARTOONS ON STUDENTS' MATHEMATICS ANXIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_586
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bayram TAY  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 661-683
THE VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT ALTERNATIVE ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_779
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil TOKCAN - Cem KAYHAN  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 4. VE 5. SINIF ÜNİTE KAZANIMLARI İLE DERS KİTAPLARI HAZIRLIK VE DEĞERLENDİRME SORULARININ BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR HEDEFLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 685-700
COMPARING THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES FOURTH AND FIFTH GRADES UNIT ACQUISITIONS AND PREPARATORY QUESTIONS AND ASSESSMENT QUESTIONS IN TERMS OF COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR AIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_648
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Devrim TOPSES  
EĞİTİM DÜZEYİ VE KARDEŞ SAYISININ SUÇ DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ Ss, 701-713
RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION LEVEL, NUMBER OF SIBLINGS AND CRIMINAL BEHAVIOR: EXAMPLE OF ÇANAKKALE E-TYPE CLOSED PRISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_736
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış TOPTAŞ  
TÜRKİYE'DE PİYANO ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR Ss, 715-728
GRADUATE STUDIES ON THE PIANO MADE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hayrettin TUNÇEL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE (YDT) BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM YANLIŞLARI Ss, 729-745
SPELLING MISTAKES OF ‘TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE’ ELEMENTARY LEVEL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_792
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okyay UÇAN - İbrahim AYTEKİN  
OYUN TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİNİN DİNAMİK OYUN MODELLERİNE UYGULANMASI Ss, 747-757
AN EMPIRICAL ANALYSES OF DYNAMIC GAME MODELS ON ECONOMY IN ACCORDANCE WITH GAME THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ULUTAŞ - Azer ÇAYDAŞ  
İLERİ YAVRUTÜRK DERGİSİNİN TEKNOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 759-771
EVALUATION OF ILERI YAVRUTURK JOURNAL IN TERMS OF TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_984
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil UMUZDAŞ - A. Can ELDEMİR - M. Serkan UMUZDAŞ  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLKÖĞRETİMDE MÜZİĞİN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 773-784
EVALUATION OF THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES STUDYING AT CLASSROOM TEACHING DEPARTMENTS ABOUT THE USE OF MUSIC AT PRIMARY EDUCATION FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_687
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve ÜNAL - Berrin AKMAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 785-798
INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_774
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin YAŞAR  
NESL-İ AHİR VE ÜÇ İSTANBUL ROMANLARINDA İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİ Ss, 799-828
PERIOD OF ABDULHAMID II IN NESL-İ AHİR AND ÜÇ İSTANBUL NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_805
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarık YAZAR - Tamer ASLAN  
BİÇİMLERİN TEMEL İLKELERİ BAĞLAMINDA SİMGE OLARAK GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI VE GELİŞİMİ Ss, 829-854
TRADITIONAL TURKISH ART OF GLASS-MAKING AS A SYMBOL WITHIN THE CONTEXT OF BASIC PRINCIPLES OF STYLE AND ITS DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_803
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gözde ÇOLAKOĞLU SARI  
KÜLTÜREL KİMLİĞİN GİRİT’TEKİ ÜÇ SEMBOLÜ: LİRA-LAVTA ve DANS Ss, 855-866
THREE SEMBOLS of CULTURAL IDENTITY in CRETE: LYRA, LUTE and DANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_849
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan ERDAĞ  
ANADOLU GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (TANAP)’NİN KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 867-877
AN ANALYSIS OF THE TRANS-ANATOLIAN GAS PIPELINE PROJECT (TANAP)’S EFFECTS ON GLOBAL ENERGY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_977
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal EROL  
KEMAL TAHİR’İN KÖYÜN KAMBURU ROMANININ EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 879-903
A STUDY ON KEMAL TAHİR’S NOVEL “THE HUNCHBACK OF THE VILLAGE” IN TERMS OF SOCIOLOGY OF LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_764
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU - Hatice ONURAY EĞİLMEZ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 905-923
BURN-OUT IN MUSIC TEACHER TRAINEES: THE MODEL OF ULUDAG UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_734
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper ÖZMEN  
KAMUDA YÖNETİM KÜLTÜRÜ Ss, 925-946
KAMUDA YÖNETİM KÜLTÜRÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_836
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. ZAKYI IBRAHIM Çeviren: - Burhan SÜMERTAŞ  
KUR’ÂN’DA YEMİNLER: BİNTÜ’Ş-ŞÂTİ’NİN EDEBÎ KATKISI Ss, 947-970
OATHS IN THE QUR’ÂN: BINT AL-SHÂTI’’S LITERARY CONTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_793
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut AYDIN - Recep DÜNDAR  
AMASYA ŞEHİR TARİHLERİ Ss, 971-990
AMASYA CITY HISTORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_762
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
BİR ŞİİRİ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN OKUMAK YA DA ŞEYHÎ’NİN BİR GAZELİNİN SEMİOTİK ANALİZİ Ss, 991-1008
SEMIOTIC READING OF A POEM OR AN ANALYSES OF ŞEYHI’S A GHAZAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_870
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özcan BAYRAK - Necla DAĞ  
“ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNDE AŞK TEMİNİN Ss, 1009-1020
ANALYSIS OF THEME OF LOVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_1131
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Güner BERKANT - İsmail EREN  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1021-1041
INVESTIGATING PROBLEM SOLVING SKILLS OF STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL MATH TEACHING DEPARTMENT IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_777
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer BEYHAN - Sayime ERBEN KEÇİCİ - Işıl SÖNMEZ EKTEM  
DEVELOPMENT OF UNDESIRABLE TEACHER BEHAVIOR SCALE Ss, 1043-1065
İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞI ÖLÇME ARACI GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_826
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan BOLAT  
İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ VE İRAN ARASINDAKİ ULAŞIM YOLLARI Ss, 1067-1107
ACCORDING TO THE RECORDS OF WAR OFFICE OF BRITAIN COMMUNICATION LINES BETWEEN OTTOMAN EMPIRE AND IRAN DURING THE FIRST WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_951
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türker Barış BULDUK - Şehrebanı ALLAHVERDİYEVA  
ADIYAMAN İNDERE (ZEY) KÖYÜ AĞZI - SES BİLGİSİ Ss, 1109-1145
THE DIALECT IN INDERE (ZEY) VILLAGE - PHONETIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_656
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem Erol DÜZBASTILAR  
İKİLİ MARKOV ZİRCİRİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ YOLUYLA KREUTZER KEMAN METODUNUN ARAŞTIRILMASI Ss, 1147-1161
THE EXAMINATION OF KREUTZER VIOLIN METHOD BY USING THE DOUBLE CHAIN MARKOV MODEL AND COMPUTER SUPPORTED ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_744
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eyüp GENÇ - Hüseyin Çağdaş BATMAZ - Zeki COŞKUNER - Ragıp PALA - Vedat ÇINAR - Süreyya Yonca BİÇER  
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ, SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI TUTUMLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ) Ss, 1163-1177
ATTITUDE OF THE SCHOOL OF FINE ARTS AND SPORTSCHOOLS STUDENTS IN THE SPORT DEPARTMENTS TOWARDS THE QUANTITATIVE CLASSES (SAMPLE ELAZIĞ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan GÜLLÜPUNAR  
İKNA TEKNİKLERİ BAĞLAMINDA SEÇMEN TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAPI ARALAMA, KAPI KAPATMA VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ TEKNİKLERİ Ss, 1170-1200
A RESEARCH ON VOTER PREFERENCES AS PART OF PERSUASİON TECHNİQUES: FEAR APPEAL, FOOT-IN-THE-DOOR AND DOOR-IN-THE-FACE TECHNİQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_894
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Ebru İKİZ - Bülent Baki TELEF  
ERGENLİKTE ÖZ-YETERLİĞİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ETKİSİNİN YANISIRA SOSYOEKONOMİK STATÜ VE CİNSİYETİN ETKİLERİ Ss, 1201-1216
THE EFFECTS OF SOCIOECONOMIC STATUS AND GENDER BESIDES THE PREDICTIVE EFFECT OF SELF-EFFICACY ON LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_897
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KIRMIZI  
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ Ss, 1217-1230
THE SIGNIFICANCE OF THE TEACHERS’ GUIDE BOOKS IN GERMAN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_776
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurgün KOÇ  
MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLARINDAKİ GELİŞMELERİN HATIRALAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1231-1254
ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENTS AT THE BEGINNING OF INDEPENDENCE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF RECOLLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_775
Özet | Abstract | Tam Metin |


F.Gül KOÇSOY  
HARRIET E. WILSON’IN OUR NIG: SKETCHES FROM THE LIFE OF A FREE BLACK ADLI ROMANINDA KUZEY’İN IRKÇI İDEOLOJİSİNIİN YIKILMASI Ss, 1255-1274
SUBVERSION OF NORTHERN RACIST IDEOLOGY IN HARRIET E. WILSON’S OUR NIG: SKETCHES FROM THE LIFE OF A FREE BLACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_812
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla OĞUZ  
AMBIVALENCE AND IN-BETWEENNESS IN HANIF KUREISHI’S THE BUDDHA OF SUBURBIA AND DORIS LESSING’S VICTORIA AND THE STAVENEYS Ss, 1175-1183
HANIF KUREISHI'NİN THE BUDDHA OF SUBURBIA VE DORIS LESSING'İN VICTORIA AND THE STAVENEYS'İNDE BELİRSİZLİK VE ARADAKALMIŞLIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÖNDER  
SEVGİ, DİN DİLİ ve HİKÂYELERİN ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 1285-1298
LOVE, RELIGION LANGUAGE, THE ROLE AND IMPORTANCE OF STORIES AND CHILDREN IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_899
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÖZDEMİR - Selçuk BAKAN - Abdullah NARALAN  
TÜRKİYE’DEKİ KAMU, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERİN WEB ÜZERİNDEN ONLİNE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1299-1311
THE COMPARISON BETWEEN PUBLIC, PRIVATE AND UNIVERSITY HOSPITALS IN TERMS OF ONLINE HEALTH SERVICES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_883
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yelda ÖZKOÇAK  
TÜRKİYE’DEKİ WEB SİTELERİNDE KADININ GÖRSEL SUNUMU Ss, 1313-1325
THE VISUAL PRESENTATION OF WOMAN AT THE WEB SITES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_778
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünal TAŞKIN  
MAARİF SALNAMELERİNDE MAMURATÜLAZİZ Ss, 1327-1353
MAMURATULAZIZ IN THE MAARIF SALNAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_889
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TOKSARI - Adem DAĞCI  
SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ Ss, 1355-1388
TO DETERMINE THE BRAND EQUITY OF POLITICAL PARTIES IN THE EYES OF VOTERS: EXAMPLE OF KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_847
Özet | Abstract | Tam Metin |