Volume 6 Issue 4 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.04.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorNecmettin ACAR  
PETROLÜN STRATEJİK ÖNEMİ VE MEZOPOTAMYA PETROL KAYNAKLARININ PAYLAŞIMINDA CALOUSTE SARKİS GÜLBENKYAN’IN ROLÜ (1890-1928) Ss, 1-32
THE STRATEGIC IMPORTANCE OF OIL AND THE ROLE OF CALOUSTE SARKİS GULBANKIAN IN THE ALLOCATİON OF MESOPOTAMİAN OİL RESOURCES (1890-1928)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS823
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa AKDAĞ - Ümit ARKLAN  
KAMU YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ Ss, 33-55
CRISIS MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümer AKTAN - Erdoğan TEZCİ  
MATEMATİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ (MMÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 57-77
THE MATHEMATICAL MOTIVATION SCALE (MMS) STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Sait LİMAN  
METİN ERKSAN SİNEMASINDA ÇEVRE VE MEKAN ESTETİĞİ Ss, 79-93
THE AESTHETICS OF SETTING AND LOCATION IN METİN ERKSAN’S MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1038
Özet | Abstract | Tam Metin |


Suna ARSLAN KARAKÜÇÜK  
TOPLUMSAL/EĞİTSEL BİR OLGU OLARAK YATILI OKULLAR Ss, 95-110
BOARDING SCHOOLS AS A SOCIAL/EDUCATIONAL FACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1151
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan BAKTIR  
18. YÜZYIL İNGİLİZ ŞARKİYATÇILIĞINA YENİ BİR BAKIŞ Ss, 111-124
18TH CENTURY ENGLISH ORIENTALISM PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS954
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuri BALTACI - Hasan AYAYDIN - Pınar HAYALOĞLU  
HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞMESİNİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 125-142
AN EXAMINATION ON MACROECONOMIC AND INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS878
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş BAŞTÜRK  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT YAPABİLMEDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ Ss, 143-158
SCIENCE STUDENT TEACHERS’ CAUSAL ATTRIBUTION OF SUCCESS AND FAILURE ON MATHEMATICAL PROOF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS876
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özcan BAYRAK - Tahsin YAPRAK  
CENGİZ AYTMATOV’UN YAZARLIK ÜSLUBUNUN “YILDIRIM SESLİ MANASÇI” HİKÂYESİNDE İNCELENMESİ Ss, 159-177
ANALYSING OF CENGİZ AYTMATOV’S WRITING STYLE IN THE STORY “YILDIRIM SESLİ MANASÇI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan BOLAT  
RUSSIA'S ATTITUDE TOWARDS THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION AND ITS SUPPORT OF COUNTER-CONSTITUTIONALISM Ss, 179-189
İRAN MEŞRUTİYET HAREKETLERİNE RUSYA’NIN BAKIŞI VE MEŞRUTİYET KARŞITLARINA DESTEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1148
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail CERAN  
OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ Ss, 191-228
TURKISH-FRENCH RELATIONSHIPS PRIOR TO THE OTTOMAN ERA AND THE CRUSADES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1090
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Kamil CİHAN  
ŞİRVANİ’NİN İLİMLERİN TANIMI VE MESELELERİ İLGİLİ ESERİ: EL-FEVAİDU’L- HAKANİYYE Ss, 229-243
MOHAMMED AMIN SHİRWANİ AND HIS BOOK AL-FAWAID AL HAQANIYYA CONCERNING THE DEFINITIONS OF SCIENCES AND THEIR ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS950
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÇEKİN  
DİNDARLIK BOYUTLARI VE DİN ÖĞRETİMİ: İLK VE ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (2010) ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ Ss, 245-261
THE RELIGIOSITY DIMENSIONS AND RELIGIOUS EDUCATION: AN ANALYSIS ACCORDING TO THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSE CURRICULUMS (2010)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS860
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat ÇİFTÇİ  
FATİH-HARBİYE ROMANININ YAPISAL UNSURLARI ÜZERİNE BİR ETÜT Ss, 263-282
A STUDY ON THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE NOVEL FATİH-HARBİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS948
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER - Serdar SAĞLAM  
İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM ve ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 283-303
INVESTIGATION OF PRIMARY 4 TH AND 5 TH GRADE STUDENTS' ATTITUDES AND PERCEPTION TOWARDS ENVIRONMENT ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan Turan DEMİREL - Ahmet YATKIN - Muhammet DÜŞÜKCAN - Neslihan DERİN - Arzu ÇAKINBERK - Mehmet GÜVEN  
YEREL SİYASETTE SEÇMEN BAĞLILIĞINI BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ARACILIĞIYLA OLUŞTURMAK: TRB – I BÖLGESİ ÖRNEĞİ Ss, 305-336
DEVELOPING VOTER COMMITMENT THROUGH MUNICIPAL SERVICE QUALITY IN LOCAL POLITICS: SAMPLE OF TRB-1 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS884
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR  
VEYSEL ÇOLAK’TAN DİDAKTİK BİR POETİKA DENEMESİ: ŞİİR NEDİR VE NASIL YAZILIR? Ss, 337-350
A DIDACTIC-POETICA TRIAL FROM VEYSEL COLAK: ŞİİR NEDİR VE NASIL YAZILIR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS750
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taşkın DENİZ  
SINIRLAR, SINIR TİCARETİ VE SINIR TİCARET MERKEZLERİ Ss, 351-370
BORDERS, BORDER TRADE and BORDER TRADE CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyza DOYRAN - Irene CANCA  
SORUNLU ÖĞRENCİ Mİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ Mİ? ÖĞRETMENLER ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ HAKKINDA NE BİLİYORLAR? Ss, 371-389
PROBLEM LEARNERS OR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES? WHAT DO TEACHERS KNOW ABOUT LD?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1442
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa DURMUŞ  
METİN DEĞİŞTİRİMİN DİLBİLİMSEL SÜREÇLERİ ÜZERİNE Ss, 391-408
ON LINGUISTIC PROCESSES OF TEXT MODIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1077
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit EPÇAÇAN  
YAPILANDIRMACI ANLAYIŞA GÖRE DÜZENLENMİŞ ORTAOKUL TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRENME ALANINDAKİ KONULAR VE ETKİNLİKLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 409-430
OPINIONS OF TEACHERS ABOUT TOPICS AND ACTIVITIES INCLUDED IN ELEMENTARY SCHOOL TURKISH GRAMMAR LEARNING FIELD WHICH HAS BEEN PREPAREDACCORDING TOCONSTRUCTIVIST APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Russell T. EVANS - Emin KILINÇ - Larry J. KELLY  
TEXAS A&M ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA PROGRAMI: GELECEĞİN EĞİTİMCİLERİ İÇİN BAŞARININ TEŞVİKİ Ss, 431-441
THE SECONDARY GRADUATE CERTIFICATION PROGRAM AT TEXAS A&M UNIVERSITY: PROMOTING SUCCESS FOR FUTURE EDUCATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS827
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şarika GEDİKLİ BERBER  
KÂZIM KARABEKİR’İN SALTANAT VE HİLÂFETİN İLGASINA OLAN TAVRININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 443-460
THINKING OVER KAZIM KARABEKIR’S ATTITUDES ABOUT ELIMINATION of the CALIPHATE and the SOVEREIGNTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1147
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ - Pelin DALKILIÇ  
YAŞLILARIN SOSYAL DIŞLANMA SENDROMU VE TOPLUMSAL BEKLENTİLERİ Ss, 461-482
SOCIAL EXCLUSION SYNDROME AND SOCIAL EXPECTATIONS OF THE ELDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1390
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt GÜLTEKİN  
ÖZBEK ATASÖZLERİNİN CÜMLE YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 483-500
A STUDY ON THE SYNTACTIC STRUCTURE OF UZBEK PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1129
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih GÜRBÜZ - Mustafa UZOĞLU  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİNDE ÖĞRENME AMAÇLI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİNİN KULLANILMASI Ss, 501-517
USING OF WRITING TO LEARN TASKS IN DETERMINATION MISCONCEPTIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE AND TECNOLOGY TEACHERS ON SUBJECT HEAT AND TEMPERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS838
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa İLHAN - Meral ÖNER SÜNKÜR - Murat SÜNKÜR  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA (TGA) YÖNTEMİNİN ETKİSİ Ss, 519-534
THE EFFECT OF THE PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN (POE) METHOD ON REMOVING THE PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ MISCONCEPTIONS ABOUT HEAT AND TEMPERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS955
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
AĞRI İL’İNİN 1927-2012 SAYIM DÖNEMLERİ KENT- KIR NÜFUS HAREKETLERİ Ss, 535-559
URBAN-RURAL POPULATION MIGRATION OF THE AĞRI PROVINCE CENSUS PERIODS THE YEARS OF 1927-2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1084
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan Şerif KAYMAZ  
TÜRK PETROL ŞİRKETİ VE ORTADOĞU PETROLLERİNİN PAYLAŞIMI Ss, 561-584
THE TURKISH PETROLEUM COMPANY AND THE PARTITION OF MIDDLE EASTERN OIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1333
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat KORKMAZ  
MEHMED GÖNENÇ’İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI Ss, 585-597
THEME OF DEAD IN THE MEHMED GONENC’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1031
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge METİN ASLAN - Elif ÜSTÜN  
KİNETİK AİLE ÇİZİM TESTİNİN STİL VE HAREKET BOYUTLARI Ss, 599-614
SYTLES AND ACTIONS IN KINETIC FAMILY DRAWING TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS835
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan ONAY - İsmail GELEN  
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ EĞİTSEL KULÜP UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 615-647
THE EVALUATION OF TEACHER AND ADMINISTRATOR VIEWS ABOUT THE EFFICIENCY OF STUDENT CLUB PRACTICES IN PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih ÖZEK  
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE UZUN ÜNLÜLERE BAĞLI OLARAK OLUŞMUŞ SES OLAYLARI Ss, 649-666
PHONETIC EVENTS DEPENDING ON LONG VOWELS IN HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1327
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeşim ÖZER ÖZKAN - Bahar DOĞAN  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİSİ BAŞARILARININ KESTİRİLMESİNDE ETKİLİ OLAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ Ss, 667-680
EXAMINE OF VARIABLES AFFECTING PRIMARY GRADE STUDENTS' READING SKILLS ESTIMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS985
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fevzi RENÇBER  
ALEVÎ OCAKZADELERİN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 681-692
ALEVI OCAKZADES PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1229
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin SOYLU - Ömer ŞAHİN - Emrullah ERDEM - Kani BAŞIBÜYÜK - Burçin GÖKKURT - Tuğba NERGİZ  
MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 693-713
THE COMPRASSION OF PRESERVİCE ELEMENTARY AND MATHEMATİCS TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS965
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevzat TOPAL  
UNUTULMUŞ BİR MESCİDİN VARLIĞI ÜZERİNE: NİĞDE KUBBE MESCİDİ Ss, 715-728
ABOUT THE EXISTENCE OF AN UNFORGOTTEN MASJID: NİGDE KUBBE MASJID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeki UYANIK  
ORTODOKS “YÜKSEK İSLAM” İLE HETERODOKS “HALK İSLAMI” ARASINDAKİ GERİLİM Ss, 729-741
THE TENSION BETWEEN ORTHODOX “HIGH ISLAM” AND HETERODOX “FOLK ISLAM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS968
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timur VURAL  
KONYA TÜRKÜLERİNDEKİ KONULAR Ss, 743-758
SUBJECTS IN KONYA FOLK MUSIC SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşad YILMAZ - Habibe ERSOYOL  
MEDYANIN DEĞİŞEN ÇOCUKLUĞA ETKİSİ KONUSUNDA VELİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 759-777
PARENT, TEACHER, AND PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE EFFECT OF MEDIA ON CHANGING CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS956
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine KARAKAPLAN ÖZER - Mücahit ÇELİK  
THE EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON PREVENTING BURNOUT SYNDROME Ss, 779-794
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TÜKENMİŞLİĞİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS888
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sermin BİLEN  
YARATICI DANSIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 795-804
THE EFFECT OF CREATIVE DANCING THE EMPATHETIC TENDENCY OF PROSPECT MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS885
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Şahin BÜLBÜL  
KAOTİK ÖĞRENME VE KAOTİK ÖĞRETİM PROGRAMI Ss, 805-815
CHAOTIC LEARNING AND CHAOTIC CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS821
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa DURMUŞÇELEBİ  
ANADİLDE OKUMA BECERİLERİNİN İKİNCİ DİLDE OKUMAYA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 817-835
AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF READING SKILLS IN NATIVE LANGUAGE ON FOREIGN LANGUAGE READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS832
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman GÜMRÜKÇÜOĞLU  
KUR’AN’DA ALLAH VE İNSAN ARASINDAKİ İLETİŞİM KODLARI Ss, 837-862
THE CODES OF COMMUNICATION BETWEEN THE GOD AND THE HUMAN IN THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS983
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal KARGI  
BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ/PERFORMANSI VE BÜYÜME VERİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE (2000:01-2012:03) ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Ss, 863-893
BUDGET SIZE / PERFORMANCE AND GROWTH DATA: TIME SERIES ANALYSIS (2000:01-2012:03) ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk KIRBAÇ  
TÜRK DİLİNİN BOŞNAKÇA İLE İLİŞKİLERİ VE ABDULAH ŠKALJİC Ss, 895-911
RELATIONS BETWEEN TURKISH LANGUAGE AND BOSNIAN LANGUAGES: ABDULAH ŠKALJIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1377
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemile Zehra KÖROĞLU - Muhammet Ali KÖROĞLU  
KLASİK KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE TÜRKİYE’NİN KAMUSAL ALAN TECRÜBESİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 913-936
CLASSICAL PUBLIC SPHERE MODELS AND A GENERAL EVALUATION ON TURKEY’S EXPERIENCE OF PUBLIC SPHERES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS785
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazmi ÖZEROL  
MİLLÎ KÜTÜPHANE’DE KAYITLI 4689/5 NUMARALI ŞİİR MECMUASI’NIN ÇEVRİYAZISI Ss, 937-973
TRANSCRIPTON OF POEM MECMUA REGISTERED WITH THE NUMBER OF 4689/5 IN NATIONAL LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1282
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan SEMENDEROĞLU - Ahmet Serdar AYTAÇ  
KUMALAR DAĞI’NDA PSÖDOKARSTİK BİR MAĞARA: ÇAKMAKTEPE MAĞARASI (Kumalar Dağı-Sandıklı-Afyon) Ss, 975-1002
A PSEUDOKARSTIC CAVE IN KUMALAR MOUNTAIN: ÇAKMAKTEPE CAVE (Kumalar Mountain-Sandıklı-Afyon-TURKEY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1024
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bayram SEVİNÇ  
SİMGESEL MEKÂN TÜKETİMİ VE YENİ KAMUSAL ALANLARDA TOPLUMSALLIK: FATİH AT PAZARI ÖRNEĞİ Ss, 1003-1028
SYMBOLIC SPACE CONSUMPTION AND THE SOCIALITY IN THE NEW PUBLIC SPHERES: THE CASE OF FATIH HORSE BAZAAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS970
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah SÜRÜCÜ - Mustafa YAVUZ  
REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ-REHBER ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1029-1047
EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL AND GUIDANCE COUNSELLOR IN CONDUCTING COUNSELLING SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS825
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Hande GÜLBAĞCI  
7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI HİSSİ İLE MATEMATİK ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1049-1060
EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN NUMBER SENSE AND MATHEMATICAL SELF-EFFICACY OF 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS623
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak TELLİ  
Kİ BAĞLAMA EDATI, Kİ’Lİ BİRLEŞİK CÜMLELER VE KÜÇÜK AĞA’DAKİ Kİ BAĞLAYICISININ FONKSİYONLARI Ss, 1061-1080
RELATIVE PRONOUN, COMPOUND SENTENCES WITH Kİ AND IN KÜÇÜK AĞA THE CONNECTING FUNCTIONS OF “Kİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arslan TOPAKKAYA  
YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TÜRK ÜNIVERSITELERININ BU ALANA MUHTEMEL KATKILARI Ss, 1081-1092
LIFELONG LEARNING AND POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF TURKISH UNIVERSITIES TO THIS FELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuray TÜRKER  
BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ EKOTURİZM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR EKOTURİZM ROTASI ÖNERİSİ Ss, 1093-1128
EVALUATION OF WESTERN BLACK SEA REGION’S ECOTOURISM RESOURCES AND AN ECOTOURISM ROUTE PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS886
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur UZUNKAYA  
KLÂSİK OSMANLI TÜRKÇESİNDEN BİR ZİRAAT METNİ: KEMANİ (PEHLEVAN)’NİN FELAHAT-NAME’Sİ VE DİL İNCELEMESİ Ss, 1129-1184
AN AGRICULTURAL TEXT WRITTEN IN CLASSICAL OTTOMAN TURKISH: FELAHAT-NAME OF KEMANİ (PEHLEVAN) AND ITS LINGUISTIC ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS862
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin YAĞMUR ŞAHİN - Adem İŞCAN - Fatih KANA - Ömer KOÇER  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇ ALGILARI: BETİMSEL BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 1185-1198
AN INVESTIGATION OF PERCEIVED NEEDS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS: A DESCRIPTIVE CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda YILDIRIM - Neslihan ŞEVİK  
SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ(KOCAELİ’NDE PİLOT BİR UYGULAMA) Ss, 1199-1217
JOB SATISFACTION IN A ORGANIZATION OF SALES FORCE( A PILOT IMPLEMENTATION IN KOCAELİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS892
Özet | Abstract | Tam Metin |