Volume 6 Issue 7 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  31.07.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorRecep AKAY  
NEUE BEMERKUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG SPRACHLICHER VERSCHIEDENHEITEN Ss, 1-12
NEW APPROACHES ON THE STUDY OF LINGUISTIC DIFFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1650
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemil Serhat AKIN  
SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE YATAY KESİT ANALİZİ Ss, 13-35
SOCIAL CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH: CROSS SECTIONAL ANALYSES ON DIFFERENT INCOME GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1569
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kibar AKTIN - Hilal KARAKUŞ - Hürü SAĞLAM  
SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİNOP İLİNE AİT TARİHİ VE KÜLTÜREL ESERLER HAKKINDAKİ İLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ Ss, 37-59
INTEREST AND AWARENESS LEVELS OF THE TEACHER CANDIDATES FROM SİNOP UNIVERSITY ABOUT THE HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS IN SİNOP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1860
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ALACAHAN - Betül DUMAN  
DIFFERING PERCEPTIONS OF KURDISH ETHNICITY ACCORDING TO THEIR IDEOLOGICAL IDENTITIES IN DİYARBAKIR Ss, 61-80
İDEOLOJİK KİMLİKLERİNE GÖRE KÜRTLERİN FARKLILAŞAN ALGILARI- DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1711
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi Can ALKIN  
CITIZENSHIP, RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN WELFARE STATE IDEA -A COMPERATIVE ANALYSIS ON STATIST AND LIBERAL PERSPECTIVES- Ss, 81-89
REFAH DEVLETİ ANLAYIŞINDA VATANDAŞLIK, HAK VE SORUMLULUKLAR -DEVLETÇİ VE LİBERAL PERSPEKTİF ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1797
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulmuttalip ARPA  
ŞİİRLE İSTİŞHÂD YÖNTEMİ AÇISINDAN KURTUBÎ’NİN el-CÂMİ’ li-AHKÂMİ’L-KUR’ÂN TEFSİRİ Ss, 91-119
QURTUBÎ’S AL-JÂMI’ LI-AHKÂMI’L-QUR’ÂN WITH SPECIAL REFERENCE TO THE METHOD OF TESTIFYING WITH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1768
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem ASLAN  
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 121-132
DETERMINATION OF HOPELESSNESS LEVELS OF TEACHERS EMPLOYED IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1790
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih AYDIN - Fatma Nazlı KARAA  
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? Ss, 133-149
HOW DO GRADE 8 SCHOOL STUDENTS ASSOCIATE TECHNOLOGY WİTH ENVİRONMENTAL PROBLEMS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1548
Özet | Abstract | Tam Metin |


Davut AYGÜN - İdiris VARICI  
FİNANSAL TABLOLARA VE KARAR ALMAYA ETKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI Ss, 151-173
IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES IN TERMS OF EFFECTS FINANCIAL STATEMENT AND DECISION MAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1734
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Kutay AYTUĞ  
İKİNCİ DÖNEM OBAMA YÖNETİMİNDE AMERİKA AVRUPA İLİŞKİLERİ Ss, 175-184
THE RELATIONS BETWEEN AMERICA AND EUROPE IN THE SECOND TERM OF OBAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gurhan BAHADIR  
THE TRANSFORMATION OF THE SOCIO-POLITICAL STRUCTURE IN THE BEGINNING OF THE ISLAMIC REIGN IN ANTIOCH Ss, 185-204
ANTAKYA’DA İSLAM DÖNEMİNİN BAŞLARINDA SOSYO-POLİTİK YAPININ DÖNÜŞÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekerya BATUR - Salih GÜLERER  
RENGİN SOSYOKÜLTÜREL YANSIMALARI VE ANLAMA ALGISI Ss, 205-215
SOCIO-CULTURAL REFLECTIONS AND UNDERSTANDING PERCEPTION OF COLOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1654
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hür Kamil BİÇİCİ  
TİRE YALINAYAK CAMİ ŞADIRVANINDA BULUNAN BEZEMELER Ss, 217-246
DECORATED YALINAYAK MOSQUE FOUNTAIN IN TIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1795
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek CERAN - Emine KARABACAK  
OKUMA BECERİLERİ SEÇMELİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 247-275
ELECTIVE COURSE FOR READING SKILLS TEACHER EVALUATION OF OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
TELEVİZYON YAYINLARINDAKİ ANLAMSIZLIK SORUNU: ABSÜRDİZM GERÇEĞİ Ss, 277-288
ABSURDITY MATTER on TELEVISION PRODUCTIONS: REALITY of ABSURDISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1800
Özet | Abstract | Tam Metin |


Münir CERRAHOĞLU  
“İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMI” BAĞLAMINDA ŞABANÖZÜ DÜĞÜNLERİNDE “GÜVEYİ BAŞI DONATMA” MERASİMİ Ss, 289-303
FUNCTIONAL THEORY OF FOLKLORE IN THE CONTEXT OF BEGINNING OF GROOM EQUİP ŞABANÖZÜ WEDDİNG CEREMONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1799
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil Erdem ÇOCUK - Tuğba YANPAR YELKEN - İlknur EMSAL ASLANTÜRK - Meltem GÜÇLÜ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DİL ALANI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 305-320
DETERMINING THE PERSPECTIVES OF PRESCHOOL TEACHERS ON APPLICATION OF ACTIVITIES RELATED TO PRESCHOOL CURRICULUM LANGUAGE AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1740
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DEĞERLİYURT  
ARSUZ ÇAYI’NDAKİ (İSKENDERUN, G TÜRKİYE) EROZYONUN COĞRAFİ ANALİZİ Ss, 321-344
GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF EROSION IN ARSUZ STREAM (ISKENDERUN, S, TURKEY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1630
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer DURDU  
KİMLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME Ss, 345-365
TRANSFORMATION OF IDENTITY AND CULTURAL GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat DURMAZ  
TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEHMET EMİN ERİŞİRGİL Ss, 367-378
MEHMET EMİN ERİŞİRGİL İN TURKİSH’ THİNKİNG HİSTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1780
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal DURUHAN - İsmail ŞAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖTMG DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 379-399
INVESTIGATING THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT PROJECT PREPARING PROCESS WITHIN IT&MD COURSE (INONU UNIVERSITY CASE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1843
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhan ERDEM  
KEKEME ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 401-416
TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD STAMMERING STUDENTS: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice ERTEN SARIKAYA - Hülya GÜLAY OGELMAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALMIŞ ÇOCUKLARIN OKULA UYUM DÜZEYLERİNİN 5 ve 6 YAŞTA İNCELENMESİ: İKİ YILLIK BOYLAMSAL ÇALIŞMA Ss, 417-434
EXAMINATION OF SCHOOL ADJUSTMENT LEVELS OF CHILDREN RECEIVING PRESCHOOL EDUCATION AT AGES OF 5 and 6: A TWO-YEAR LONGITUDINAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba GÖKÇEK - F. Zehra BABACAN - Engin KANGAL - Nurgül ÇAKIR - Yasemin KÜL  
2003-2012 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARININ ANALİZİ Ss, 435-456
ANALYSIS OF THE EDUCATION STUDIES CONDUCTED WITH MIXED METHOD RESEARCH IN TURKEY BETWEEN 2003-2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ebru BOZPOLAT  
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 457-472
AN EVALUATION OF GRADUATE THESES IN THE FIELD OF CURRICULUM AND INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1769
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa GÜLLÜBAĞ  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ŞİİRİNDE ATLAR Ss, 473-488
THE HORSES IN WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1794
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhami GÜNAY  
KUR’ÂN-I KERİM’DE GENÇLERİN SOSYAL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Ss, 489-512
SOCIAL DEVELOPMENT AND EDUCATION OF THE YOUTH IN THE HOLY QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1607
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir GÜZEL - Cuma ÇİFTÇİ - Yusuf ATAY  
ŞANLIURFA KARAALİ KAPLICASI VE KULLANMA POTANSİYELİ Ss, 513-535
ŞANLIURFA KARAALİ SPRINGS AND POTENTIEL OF USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah HARMANCI  
VECİZELERİYLE TANPINAR Ss, 537-543
TANPINAR WITH HIS EPIGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1744
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramil HÜSEYİN  
AZERBAYCAN’IN TARIM SÜBVANSIYON POLİTİKASININ ANALİZİ Ss, 545-562
AN ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SUBSIDY POLICY IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1616
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer İLHAN  
MURATHAN MUNGAN’IN FANTASTİK BİR POLİSİYE ROMANI: ŞAİRİN ROMANI Ss, 563-579
MURATHAN MUNGAN’S A FANTASTIC DETECTIVE NOVEL: THE POET’S NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1817
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilge KARAMEHMET  
TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA İLETİŞİMİ: TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ss, 581-595
MOBILE MARKETING COMMUNICATION IN TOURISM: A CASE STUDY FROM TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1637
Özet | Abstract | Tam Metin |


ALİ KARATAŞ  
AHZÂB SURESİ BAĞLAMINDA MEDİNE’DE MÜSLÜMANLARIN HZ. PEYGAMBER (S.A.S) İLE İLİŞKİLERİ Ss, 597-619
ACCORDİNG TO THE AL-AHZÂB, THE RELATİONS OF MUSLİMS WİTH HZ. PROPHET (S.A.S) İN MEDİNA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saffet KARTOPU - Hasan TANRIVERDİ  
DİNİ KAVRAMLARLA İLGİLİ ALGILARIN OLUŞUMUNDA ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ETKİSİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 621-656
THE EFFECT OF CHILDHOOD IN THE FORMATION OF PERCEPTIONS ABOUT RELIGIOUS CONCEPTS: A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY OF GUMUSHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1771
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KAYGANA - Şenay YAPICI - Talat AYTAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA DEĞER EĞİTİMİ Ss, 657-669
VALUE EDUCATION IN TURKISH LANGUAGE COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz Serdar KESİCİOĞLU - Fatma ALİSİNANOĞLU  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN OKUL DIŞI (İNFORMAL) MATEMATİK ÖĞRENME SÜREÇLERİ Ss, 671-685
THE PROCESS OF PRE-SCHOOL TERM CHILDREN’S OUT OF SCHOOL (INFORMAL) MATHEMATICS LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1765
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali KOLOMUÇ - Sibel AÇIŞLI  
FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 687-696
A COMPARİSON OF THE ATTİTUDES OF PROSPECTİVE SCİENCE TEACHERS AND PROSPECTİVE SOCİAL TEACHER TOWARDS THE ENVİRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1739
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KORKMAZ - Gökşen ARAS - Ali Serdar YÜCEL - Sare KIYGIN  
SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KABİN PERSONELİNİN ALGILADIKLARI LİDERLİK STİLLERİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ İLİŞKİLERİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ Ss, 697-714
THE LEADERSHIP STYLES PERCEIVED BY FLIGHT ATTENDANTS AND THEIR RELATIONS ON JOB SATISFACTION IN CIVIL AVIATION SECTOR: AN EX-AMPLE OF TURKISH AIRLINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1787
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Ali KÖROĞLU  
ÇÜNGÜŞ’TE SOSYAL VE DİNİ HAYAT Ss, 731-759
SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN ÇÜNGÜŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1848
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin KUMLU  
HUZURDAN AZAD EDİLME: PROZAC NATION VE THE LAST YANKEE’DE DEPRESYOUNUN SEMBOLİK ALANININ İNCLENMESİ Ss, 761-781
FALLLING FROM GRACE: ANALYZING THE LANDSCAPE OF DEPRESSION IN THE PROZAC NATION YOUNG AND DEPRESSED IN AMERICA AND THE LAST YANKEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN - Arif ALTUN - Sadegül AKBABA ALTUN  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ERKEN ERİŞİME YÖNELİK UYGULAMALAR Ss, 783-801
APPLICATIONS IN EARLY ACCESSING TOWARDS PRE-SCHOOL EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül OĞUZ  
THE VIEWS HELD BY PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS REGARDING CREATIVE DRAMA METHOD IN ART LESSONS IN PRIMARY EDUCATION Ss, 803-813
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKÖĞRETİM SANAT DERSLERİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİ KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1830
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe OKUYUCU  
TOURISM DEVELOPMENT IN TURKEY: DEVELOPMENT PROCESS, CHALLANGES AND PATTERNS Ss, 815-827
TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞMESİ: GELİŞME SÜRECİ, SORUNLAR VE BEKLENTİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat Yusuf ÖNEM  
‘ATİK VALDE’DEN İNEN SOKAKTA’ TÜRKÇE EZAN Ss, 829-842
THE AZAN IN TURKISH IN ‘ATİK VALDE’DEN İNEN SOKAKTA’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1596
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖNEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİVİTE TEMELLİ BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE BU ÖĞRETİMİN BİLİMSEL TUTUM VE SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 843-868
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS THE ACTIVITY BASED NATURE OF SCIENCE TEACHING AND THE EFFECT OF THIS TEACHING ON THEIR SCIENCE ATTITUDES AND PROCESS SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu ÖZBUCAK ALBAR - Gülüzar ÖKSÜZ  
ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ Ss, 869-893
PRIVATE LABEL PRODUCTS MARKETING EFFECT OF PROMOTION STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1782
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fevzi Serkan ÖZDEMİR - Ahmet ERGÜLEN  
TAŞIMA MALİYETLERİNİN MİNİMİZASYONUNDA OPTİMİZASYON MODELLERİNİN PERFORMANSI Ss, 895-914
OPTIMIZATION MODELS PERFORMANCES FOR TRANSPORTATION COST MINIMIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanife ÖZER  
CEVDET BEY OĞULLARI’NDA ÜÇ NESLİN ORTAK DRAMI: YALNIZLIK VE YABANCILIK Ss, 915-934
THE COMMON IN THE THREE GENERATIONS CEVDET BEY VE OGULLARI: LONELINESS AND ALIENATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1545
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖZMEN - Fatih KÖMÜRLÜ  
ÜSTÜN ZEKÂLI -YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNİN NİTELİKLERİ Ss, 935-955
QUALIFICATIONS OF TEACHERS OF THE GIFTED AND TALENTED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2008
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet SÜRMELİ - Mehpare SAKA  
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC KNOWLEDGE Ss, 957-972
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN BİLGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Mehtap DERELİ  
KARİKATÜRLE ÖĞRETİMİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 973-1003
THE EFFECTS OF TEACHING INTEGERS USING CARTOONS ON 7TH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENTS AND RETENTION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1610
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-I: ENDÜLÜS-İSLÂM SANATI VE MEDENİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ Ss, 1005-1018
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-I: BASIC CHARACTERISTICS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC ART AND CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1938
Özet | Abstract | Tam Metin |


Işıl TANRISEVEN - Sibel CENGİZHAN  
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARINA YANSIMASI Ss, 1019-1037
THE REFLECTION OF CONSTRUCTIVIST APPROACH TO FACULTY OF EDUCATION PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1754
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan TANRIVERDİ  
DİNİ ÇOĞULCULUKTA DİN TASAVVURU (W. Cantwell Smith ve John Hick’in Görüşleri Bağlamında) Ss, 1039-1067
THOUGHT OF RELIGION IN THE RELIGIOUS PLURALISM (In the Context of Opinions W. Cantwell Smith and John Hick)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1751
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamdi Uğur TAŞ - Ülkü ESER ÜNALDI  
TASARRUF BİLİNCİ OLUŞTURMADA COĞRAFYA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ (ORDU İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 1069-1098
THE PLACE AND IMPORTANCE OF GEOGRAPHY EDUCATION IN CREATING SAVING CONSCIOUSNESS (EXAMPLE OF ORDU CITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1397
Özet | Abstract | Tam Metin |


ZELİHA TRAŞ - Fatih GÜNEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN SOSYAL YETKİNLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1099-1108
INVESTIGATION OF SOCIAL PROBLEM SOLVING OF UNIVERSITY STUDENTS TERM OF SOCIAL SELF EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1798
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hayrettin TUNÇEL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BULUNMA EKLERİNİN GÖRSEL MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 1109-1125
THE EFFECTS ON THE SUCCESS OF TEACHING OF LOCATİVE SUFFIXES USING BY POWER POINT PRESENTATIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1767
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay TUTKUN - Salih Zeki GENÇ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ALGI VE TUTUMLARINA YÖNELİK TUTTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1127-1138
DEMOCRATIC UNDERSTANDING AND ATTITUDES OF CANDIDATE TEACHERS: A STUDY OF SCALE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Göktürk TÜYSÜZOĞLU  
KARADENİZ HAVZASI’NDA DENGELEYİCİ BİR AKTÖR OLARAK TÜRKİYE Ss, 1139-1159
TURKEY AS A BALANCER IN THE BLACK SEA BASIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin UÇAR  
BERAT BEKÂRLAR CAMİİ DUVAR RESİMLERİ Ss, 1161-1184
WALL PAINTINGS OF BEKÂRLAR (BEQARS) MOSQUE İN BERAT/ALBANİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1715
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur ÜÇÜNCÜ  
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE CENAZE TÖRENLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI Ss, 1185-1215
ATATÜRK'S DEATH AND HIS FUNERAL CEREMONIES’ REFLECTIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1815
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YALMAN - Selahattin GÖNEN - Bülent BAŞARAN  
ÖĞRETMENLERİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ VE İNTERNET KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1217-1231
EXAMINING TEACHERS’ INTERNET USE AND ATTITIDES IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1722
Özet | Abstract | Tam Metin |


Havva YAMAN - Abdullah DAĞTAŞ  
EKRANDAN OKUMANIN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ Ss, 1233-1250
IMPACT OF ON SCREEN-READING DIRECTED TOWARDS ATTITUDE OF TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1803
Özet | Abstract | Tam Metin |


Durmuş Çağrı YILDIRIM  
EKONOMİK ENTEGRASYONUN KREDİ KANALI ÜZERİNE ETKİSİ: EURO BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1251-1264
THE EFFECT OF ECONOMIC INTEGRATION ON CREDIT CHANNEL: A CASE STUDY OF EURO ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yıldırım YILDIRIM - Mustafa YÜCEL  
KURUMSALLAŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN AİLE İŞLETMELERİNDE ALINAN PAZARLAMA BİLEŞENLERİ KARARLARININ ETKİNLİĞİ Ss, 1265-1280
THE EFFECTIVENESS OF MARKETING MIX DECISIONS MADE IN THE FAMILY BUSINESSES HAVING INSTITUTIONALIZATION PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1331
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yenal ÜNAL  
KURTULUŞ SAVAŞI SÖZLÜĞÜ Ss, 1281-1285
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1370
Özet | Abstract | Tam Metin |