Volume 6 Issue 8 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Özcan BAYRAK - Mehmet GÜRLEK - Ünal TAŞKIN - Ramazan BÖLÜK - Ufuk KÖSE - Pınar ÇAKIR

Lorient-FRANCE  09.10.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorTaner AKÇACI - Esra KARAPINAR KOCAĞ  
KAMU HARCAMALARININ ENFLASYONİST ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ Ss, 1-18
AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INFLATIONARY EFFECTS OF GOVERNMENT EXPENDITURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1653
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ  
Sartre'da Benliğin Oluşum Serüveni: Mekanın Çağrısı Ss, 19-30
Genesis Adventure of Self in Sartre: Space's invitation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1912
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil ALPTEKİN Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK  
AKRANLARIN SOSYAL BECERİLERE MODEL OLDUĞU DOĞRUDAN ÖĞRETİMİN ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİNİN SOSYAL BECERİLERİ KAZANMASI SÜRDÜRMESİ GENELLEMESİ VE SOSYAL KABULÜNE ETKİSİ Ss, 31-58
THE EFFECT OF DIRECT INSTRUCTION WITH MODELING THE SOCIAL SKILLS BY THE PEERS OF THE MENTALLY RETARDED STUDENT ON HIS/HER ACQUIRING, MAINTAINING AND GENERALIZING THE SOCIAL SKILLS AND HIS/HER SOCIAL ACCEPTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1898
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur KÖKSAL -Tugay ARAT-Abdullah ERDEN  
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 59-75
USING OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES: A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAT STUDENTS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1958
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra ARSLAN  
SENED-İ İTTİFAK’IN ORTAYA ÇIKIŞI ve İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 77-91
EMERGENCE OF CHARTER OF ALLIANCE and EVALUATION FROM THE ASPECT OF HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1971
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hidayet AYDAR  
KÜLTÜRLERARASI BİR BİLGİ KÖPRÜSÜ OLARAK İSRAİLİYAT VE OSMANLI HALK KÜLTÜRÜNDEKİ YANSIMALARI Ss, 93-109
ISRA’ILIYAT AS AN INTERCULTURAL KNOWLEDGE BRİDGE AND REFLECTIONS ON THE OTTOMAN FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1954
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül BATIR  
THE EMERGENCE OF THE WORK SCHOOL IN TURKEY Ss, 111-121
İŞ OKULU’NUN TÜRKIYE’DE ORTAYA ÇIKIŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1972
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem CANSUN  
THE HEADSCARF QUESTION IN TURKEY: THE EXAMPLES OF THE AKP AND THE CHP Ss, 123-142
TÜRKIYE’DE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU: AKP VE CHP ÖRNEĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1890
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail CERAN  
MODERN DÜNYADA İSLAM Ss, 143-164
İSLAM IN THE MODERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1907
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim Halil ÇANKAYA - Sinan YÖRÜK  
TÜRKİYE’DE KIRSAL VE KENT MERKEZLERİNDEKİ OKULLARDA ŞİDDET (AFYON İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 165-178
SCHOOL VIOLENCE IN RURAL AND URBAN CENTERS OF TURKEY (SAMPLE OF AFYON PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1922
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun ER Fatma ÜNAL-Cengiz ÖZMEN  
8. SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİNİN 4. SINIFA ALINMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 179-196
A RESEARCH ON THE VİEWS RELATED TO THE APPLİCATİON OF THE CİTİZENSHİP AND DEMOCRACY EDUCATİON COURSE İN FOURTH CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1961
Özet | Abstract | Tam Metin |


Volkan ERTÜRK  
1568 TARİHLİ MUFASSAL TAHRİR DEFTERİNE GÖRE VİZE KAZASI Ss, 197-221
AN THE DISTRICT OF VIZE AS PER THE DETAILED TAX REGISTER DATED 1568
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2011
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Fatih GENÇ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HOLLANDA’DAKİ YAHUDİ OKULLARI VE PROBLEMLERİ -Rosj Pina Yahudi Okulu Örneği- Ss, 223-240
JEWISH SCHOOLS FROM PAST TO PRESENT IN THE NETHERLANDS AND THEIR PROBLEMS -Case of Rosj Pina Jewish School-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1925
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah HARMANCI  
ARİF AY ŞİİRİNDE ŞEHİR ALGISI Ss, 241-252
CITY PERCEPTION IN THE POETRY OF ARİF AY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman KARACELİL  
AİLEDE ADALET EĞİTİMİ Ss, 253-278
THE JUSTİCE EDUCATION IN FAMILY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1918
Özet | Abstract | Tam Metin |


Deniz KAYA Serkan NARLI - Cenk KEŞAN - Dilek İZGİOL  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI “BU BENİM ESERİM” PROJELERİNDEKİ MATEMATİK BİLGİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ Ss, 279-295
A CONTENT ANALYSIS OF THE INFORMATION OF MATHEMATICS IN MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION “THIS IS MY WORK” PROJECTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA Doç.Dr.Faruk KAYA  
AĞRI MERKEZ İLÇEDE KÖY YERLEŞMELERİNİN COĞRAFİ ŞARTLARLA İLİŞKİSİ Ss, 297-328
RELATION OF VILLAGE SETTLEMENTS WITH GEOGRAPHICAL CONDITIONS IN MERKEZ DISTRICT OF AĞRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1957
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neslihan İlknur KESKİN  
FÂZIL’IN ÇENGİLERİ: ÇENGÎNÂME ÜZERİNE Ss, 329-371
CENGIES OF FÂZIL: UPON CENGÎNÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KOCAARSLAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 373-393
CLASSROOM TEACHER’S VIEWS ABOUT READİNG COMPREHENSION DIFFICULTIES IN TURKISH LESSONS: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1956
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep KOÇAK - Derya YILMAZ - Rıza GÖKLER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMI KAYGI ÖLÇEĞİ (OYKÖ):GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 395-415
THE ANXIETY SCALE OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ AUTHORITY USING THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1966
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu ÖZBUCAK ALBAR -Gülüzar ÖKSÜZ  
MARKA FARKINDALIĞI OLUŞTURMADA REKLAMLARDA ÜNLÜ KİŞİLERİN KULLANILMASININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN İLİ UYGULAMASI Ss, 417-431
THE EFFECT OF USING FAMOUS PEOPLE TO CREATE BRAND AWARENESS ADS TO CONSUMERS: A STUDY IN THE CITY OF GIRESUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZDEMİR  
EDEBİYAT VE SİYASET SARMALINDA GENÇ KALEMLER - İTTİHAT VE TERAKKİ İLİŞKİSİ Ss, 433-455
LITERATUREANDPOLITICS SPIRALGENÇ KALEMLER - ITTIHAT VE TERAKKI RELATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1895
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kazım PAYDAŞ  
EFLAKİ’NİN MENAKIB’ÜL ARİFİN ADLI ESERİNE GÖRE 13-14 Y.Y. DA SELÇUKLU PAYİTAHTINDA KADINLARIN KONUMU Ss, 457-481
ACCORDING TO EFLAKİ’S WORK COLLED MENAQİB AL-ARİFİN, THE POSITION OF WOMEN SELJUKIAN CAPITAL CITY IN 13-14 CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1869
Özet | Abstract | Tam Metin |


Manizheh SADRİ  
19. YÜZYILIN İLK YARISIN’A KADAR İRAN’DA ASKERÎ ALANDA YENİLEŞME HAREKETLERİ Ss, 483-497
MODERNIZATION OF THE IRANIAN ARMY DURING THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1939
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir SANCAK  
21.YÜZYILDA GÜVENLİK SORUNLARI: BİR TEHDİT UNSURU OLARAK NÜKLEER SİLAHLAR Ss, 499-510
SECURITY ISSUES IN THE 21st CENTURY: NUCLEAR WEAPONS AS A THREAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1976
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşin AYDINAY SATAN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN BASKISININ İNTERNET BAĞIMLILIĞINA OLAN ETKİSİ Ss, 511-526
THE EFFECTS OF PEER PRESSURE ON INTERNET ADDICTION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1608
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ötüken SENGER Alper TAZEGÜL-Ceyda YERDELEN KAYGIN  
İŞLETMELERİN GÖRECELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: İMALAT SANAYİNDE BİR UYGULAMA Ss, 527-550
EVALUATION OF RELATIVE EFFICIENCY OF BUSINESSES BY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: AN APPLICATION TO MANUFACTURING INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1969
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Emin SEYHAN  
EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN SÜNNETE BAĞLILIĞI VE HADİS ANLAYIŞI Ss, 551-588
THE LOYALTY TO THE SUNNAH AND THE UNDERSTANDING OF THE HADITH OF ABU’L-HASAN EL-KHARAKANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1986
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ersoy SOYDAN -Nurdan ŞARMAN  
MARDİN VE ŞIRNAK İLLERİNDEKİ SÜRYANİLERE AİT DİNİ YAPILARIN KÜLTÜR (VE İNANÇ) TURİZMİ POTANSİYELİ Ss, 589-607
THE TOURISM, THE CULTURE (AND FAITH) POTENTIAL BELONGING TO SYRIANS IN THE PROVİNCES OF ŞIRNAK AND MARDİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1965
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Fadıl SÖZEN  
YAPISALCI YÖNTEM AÇISINDAN ‘ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER’ FİLMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 609-624
A REVIEW OF ‘WHERE THE FIRE BURNS’ BY THE STRUCTURALIST METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1973
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin YAĞMUR ŞAHİN Fatih KANA-Yahya TAŞKAYA-Ömer KOÇER  
LALE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ’NİN GÖRSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 625-643
A VISUEL REVIEW OF LALE BATTERY TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1911
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Hande GÜLBAĞCI  
SAYI HİSSİ BİLEŞENLERİNE AİT SINIFLANDIRMALARIN İNCELENMESİ Ss, 645-664
An INVESTIGATION of CLASSIFICATION of NUMBER SENSE COMPONENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1000
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-II: CORDOBA Ss, 665-679
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-II: CORDOBA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1933
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal Hakan TEKİN  
OSMANLI HÂKİMİYETİ DÖNEMİNDE HALEP ŞEHRİNDEKİ TİCARİ YAPILANMA Ss, 681-698
ON THE PATTERN OF COMMERCE IN ALEPPO DURING THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1903
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rifat TÜRKEL  
ETKİLERİ AÇISINDAN VEHHABİLİK (SUUDİ ARABİSTAN DIŞI ÜLKELER ÖRNEĞİ) Ss, 699-718
WAHHABISM IN TERMS OF ITS EFFECTS (SAMPLE OF THE COUNTRIES OTHER THAN SAUDI ARABIA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1974
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ORHAN Kubilay ÖZYER  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 719-736
AN AMPIRICAL STUDY ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FEAR AND DEFECTIVE DECISION MAKING IN HEALTH SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1942
Özet | Abstract | Tam Metin |


Levent UZUN  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN RİCA ETME TERCİHLERİ: YAŞ, CİNSİYET VE YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİ FAKTÖRLERİ Ss, 737-754
REQUESTING PREFERENCES OF TURKISH EFL LEARNERS: AGE, GENDER, AND PROFICIENCY LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1536
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenol YAPRAK Ender TUNÇER  
APPLICATIONS AND EFFECTS OF FLEXIBLE WORKING AS AN ALTERNATIVE TYPE OF WORK Ss, 755-768
APPLICATIONS AND EFFECTS OF FLEXIBLE WORKING AS AN ALTERNATIVE TYPE OF WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1940
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi Can ALKIN  
BILL SANDERS’İN UYUŞTURUCU KÜLTÜRÜNE DAİR ÇALIŞMASI ÖZELİNDE NİTEL ARAŞTIRMANIN TEMEL DİNAMİKLERİ Ss, 769-780
THE BASIC DYNAMICS OF QUALITATIVE RESEARCHING IN SPECIFIC TO BILL SANDER’S STUDY ON DRUG CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1983
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulmuttalip ARPA  
FAHREDDİN ER-RÂZİ’NİN İ’CÂZU’L-KUR’ÂN ANLAYIŞI Ss, 781-800
THE I’CÂZ (UNIQUE STYLE) OF THE HOLY QU’AN ACCORDING TO FAKHRADDİN AR-RAZÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1923
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten Pınar BAL - Perihan DİNÇ ARTUT  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 801-812
THE EVALUTION OF THE ELEMENTARY MATHEMATICS CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi DÖNMEZ  
HİTİT DÖNEMİ’NDE DEĞİŞİM ARAÇLARI VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ss, 813-832
BASIC MEDIUMS OF EXCHANGE AND UNITS OF MEASUREMENT IN THE HITTITE PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2025
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyt EREN  
KUR'ÂN-I KERÎM'DE 'BEŞ VAKİT NAMAZ' Ss, 833-851
"THE FİVE DAİLY PRAYERS'' İN THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1913
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslan GÜLCÜ - Hatice CENGER  
İMKB’DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE MALİ PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ VE BENCHMARKING UYGULAMASI Ss, 853-870
MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCES OF TOURISM ESTABLISHMENTS TRADED IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) THROUGH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND BENCHMARKING APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2023
Özet | Abstract | Tam Metin |


Levent İSKENDEROĞLU  
TERÖRDEN SONRA DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ ve TURİZM Ss, 871-888
AFTER TERROR EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA REGIONS AND TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1990
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KALAY  
PHILIP ROTH’UN ZUCKERMAN BOUND ADLI ESERİNDE SOSYAL KISITLAMALAR VE KİMLİK PROBLEMLERİ Ss, 889-900
SOCIAL CONSTRAINTS AND IDENTITY PROBLEMS IN PHILIP ROTH'S ZUCKERMAN BOUND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1866
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan KURT - Gülay EKİCİ  
SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINDAN SORUMLULUK ALGISINA ETKİSİNİN ANALİZİ Ss, 901-939
AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF CLASSROOM MANAGEMENT COURSE ON RESPONSIBILITY PERCEPTION OF STUDENT TEACHERS FOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1865
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZBAY - Tahsin İLHAN  
KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE BAŞA ÇIKMA: YARI-DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 945-962
QUALITY OF LIFE AND COPING AMONG CHILDREN WITH CHRONIC ILNESS: A QUASI EXPERIMENTAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1900
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma SAYIN  
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDEKİ İSTİKÂMET ANLAYIŞININ PSİKOLOJİK ve TERAPİK ETKİLERİ Ss, 959-968
IN THE PSYCHOLOGIC AND THERAPIC EFFECTS OF THE UNDERSTANDING OF DIRECTION SUFISTIC CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1991
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur SIR  
TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELER VE UNSURLAR SORUNU Ss, 969-982
WESTERN ORIGIN WORDS AND ELEMENTS PROBLEM IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2031
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
BAYAN BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGI VE NARSİSİZM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 983-996
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND NARCISSISM LEVEL OF FEMALE BADMINTON PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1842
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muharrem TUNA  
ÖRGÜTSEL ADALET: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA Ss, 997-1023
ORGANIZATIONAL JUSTICE: A RESEARCH IN THE PUBLIC AND PRIVATE ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1967
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saadettin KEKLİK - Ömer SAVRAN  
EDEBİYATIMIZDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ ÇERÇEVESİNDE MALATYALI SABRİ DİVANI ÖRNEĞİ Ss, 1025-1036
AN EXAMPLE OF DIVAN WRITTEN BY SABRİ OF MALATYA IN THE TERMS OF LOVE FOR AHL-UL-BAYT IN OUR LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1960
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim HABACI  
SINIF İÇİNDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNE FARKLI YAKLAŞIM MODELLERİ Ss, 1037-1051
DIFFRENT APPROACH MODELS FOR STRATEGIES OF COPING WITH UNDESIRED BEHAVOORS IN CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2005
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabri SİDEKLİ - Hafize DOĞRAMACI - Selami YANGIN - İskender DAŞDEMİR  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE “BELGESEL” KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 1053-1065
THE EFFECT OF USING “DOCUMENTARY” ON STUDENTS’ COURSE ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1993
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Yaşar ŞAHİN - Yusuf AKYEL - Tekin ÇOLAKOĞLU  
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KAMU VE BAĞIMSIZ SPOR ÖRGÜTLERİ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 1067-1083
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP: A STUDY ON MANAGERS OF PUBLIC AND INDEPENDENT SPORTS ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2014
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sait TUZEL - Eren YILMAZ - Mazhar BAL  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ METİN İŞLEME SÜRECİNE YÖNELİK HAZIRLADIKLARI SORULARIN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Ss, 1085-1100
AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS’ QUESTIONS RE-GARDING TEXT PROCESSING IN ACCORDANCE WITH REVISED BLOOM’S TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2027
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oktay YAĞIZ - Buğra ZENGİN - Ayşegül TAKKAÇ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİMİ ALAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN MECAZ KULLANIM YETERLİLİKLERİ Ss, 1101-1115
METAPHORIC COMPETENCE OF TURKISH BA STUDENTS MAJORING IN ELT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2006
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KABACIK  
177 NUMARALI HALEP ŞER’İYE SİCİLİNE (EVKÂF MUHASEBE DEFTERİNE) GÖRE XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA HALEP VAKIFLARININ GELİR VE GİDERLERİ Ss, 1117-1135
INCOME AND EXPENSES OF THE ALEPPO FOUNDATIONS IN THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY ACCORDING TO THE SHARIA COURT REGİSTER NUMBERED 177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2041
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem ÖGER - Ahmet Turan TÜRK  
KÜLTÜREL BAĞLAMDA KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN GREK HARFLİ TÜRKÇE KİTABELERİN DİLİ Ss, 1137-1151
THE LANGUAGE OF THE TURKISH EPIGRAPHS IN GREEK ALPHABET IN THE CAPPADOCIA REGION FROM A CULTURAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2137
Özet | Abstract | Tam Metin |