ISSN:2148-4163

İSLAM’A GÖRE MUHARİP ESİRLERİN BOYUNLARINI VURMA MESELESİ


Bu makalede çağımızda şiddet yanlısı bazı grupların farklı bölgelerde yürütmekte ol-dukları silahlı mücadelelerde esir aldıkları düşman askerlerinin boyunlarını vurarak öldürme-lerinin dini dayanakları ve bunun meşruiyeti konusu ele alınmıştır. Makalede, bu değerlen-dirmeye geçmeden önce incelemeye bir zemin oluşturması amacıyla İslam öncesi dönemde esirlerin ve kölelerin durumu, İslami dönemde savaş esirlerinin durumu ve esir düşman as-kerlerinin öldürülmesinin dindeki yeri hakkında kısa bilgi verilmiştir. Makalenin son bölü-münde ise küresel cihatçı Selefî akımın öncü teorisyenlerinden biri kabul edilen ve küresel cihatçı gruplar nezdinde saygıyla karşılanarak rehber edinilen Ebu Abdullah el-Muhacir is-miyle bilinen Ali Abdurrahman el-Aliy’in Mesail min fıkhi’l-Cihad isimli kitabında detaylı ola-rak ele aldığı ve savunduğu “Muharip Düşman Askerlerini Kafalarını Keserek Öldürme” me-selesi ele alınmış ve bu konuda öne sürülen ayet ve hadisler İslami kaynaklardan yararlanıla-rak değerlendirilmiştir. Araştırmada el-Muhacir’in kendi anlayışı için delil olarak öne sürdü-ğü ayet ve hadisleri Kur’an bütünlüğü içerisinde değil parçacı bir yaklaşımla ele aldığı, bağ-lamından kopararak değerlendirmeye tabi tuttuğu anlaşılmıştır. Kafa kesme eyleminin meş-ruiyeti için delil olarak öne sürdüğü ayet ve hadislerde geçen “boyunlarını vurun” “size kes-me cezasıyla geldim” gibi ifadelerin örfteki kinayeli kullanımını gözardı ederek onları yanlış yorumladığı ve bu usulden yoksun yaklaşımıyla ciddi bir istidlal hatasına düştüğü; bu tür yorum ve uygulamaların İslam’ın barışçıl imajına ciddi bir zarar verdiği sonucuna varılmıştır.


Keywords


Cihat, Savaş, Esir, Muharip, Boyun Vurma

Author: Enver ARPA
Number of pages: 261-272
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7847
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.