ISSN:2148-4163

ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Çalışmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile örgu¨tsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki resmi ortaokullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenler arasından basit seçkisiz yöntemle seçilen 301 tane öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iletişim becerileri ölçeği-yetişkin formu ve örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında istatistiki olarak orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p


Keywords


Öğretmen, Ortaokul, İletişim Becerileri, Örgütsel Sinizm

Author: Hatice Kadıoğlı ATEŞ - - Ramazan Cem BULUT
Number of pages: 81-92
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7991
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.