ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINING MASTER TRAINERS AND TEACHERS FROM INFORMAL EDUCATION INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE TEACHER LEADERSHIP TRAINING PROGRAM ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

Author : Reyhan ŞEKERCİ - - Süleyman KARATAŞ
Number of pages : 103-120

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı “Öğretmen Liderliği” eğitim programının yaygın eğitim kurumları usta öğreticileri ve öğretmenlerinin demografik değişkenlerinin liderlik becerilerine etkisini değerlendirmektir. Araştırmada, deney grubunda yer alan katılımcılara 6 hafta boyunca haftada dört gün olmak üzere 24 etkinlikten oluşan "Öğretmen Liderliği" eğitim programı araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Öğretmen Liderliği Ölçeği ve görüşme formu kullanılmıştır. Kalıcılık testlerinin doldurulması ile eş zamanlı olarak katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Demografik değişkenlerinin karşılaştırılabilmesi için, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır. Katılımcıların öğretmen liderliği beceri düzeylerini artırmak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Liderliği" eğitim programından yararlanan öğretmenlerin demografik değişkenlerinin öğretmen liderliği beceri düzeylerine etkisi incelendiğinde, sırasıyla sanat ve meslek branşı öğretmenlerin genel branş öğretmenlerine göre öğretmen liderliğinin gereklilik düzeyle anlamlı farklılık görülmüştür. Bu nedenle öğretmen liderliği eğitim programlarının özellikle genel branş öğretmenlerinin liderlik becerilerinin yükseltilmesi amacıyla uygulanmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Öğretmen Liderliği, Eğitim Programı, Program Değerlendirme

Read:1972

Download: 699