ISSN:2148-4163

PETROL EKONOMİSİNDE PETROL DIŞI İHRACAT: ÜLKELER ARASI FARKLILAŞMA NİTELİĞİ VE KARAKTERİNE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Bu makale, petrol ekonomilerindeki petrol dışı ihracatın seviyesini ve kilit faktörlerini incelemektedir. Petrol faktörünün, uzun vadede petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin petrol ekonomilerinden farklı olduğunu göstermektedir. Ülkelerin bir grubunda petrol, potansiyelin oluşumuna ve gelişmesine engel teşkil ederken, diğerlerinde hafif bir etkiye sahip, üçüncü olarak da önemli bir destek faktörü olarak hareket eder. Koşulları ve bu anların oluşumundaki ana faktörleri açıklıyoruz. Ayni zamanda, petrol faktörünün petrol dışı ihracat üzerindeki etkisinin ulusal döviz kurunun değişmesiyle diğer araştırmalarda yeterince araştırıldığını dikkate alarak, diğer ekonomik ve kurumsal faktörlere odaklandık. Makale, elektrik tüketimindeki değişiklikler, enerji sübvansiyonları, birikimli fiziki sermaye, eğitim düzeyi, özel sektör borç vermenin yanı sıra yolsuzluk ve iş ortamındaki değişikliklerle petrol gelirlerinin petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin iletiminin özelliklerini açıklamaktadır. İşte çalışmamız, ülkeye göre petrol geliri seviyesine bağlı olarak, politika yapıcılara petrol dışı ihracat potansiyelinin geliştirilmesi konusunda da önerilerde bulunuyor.


Keywords


Azerbaycan, Petrol Dışı İhracat, Petrol Ekonomisi, Petrol Üreten Ülkeler, Ekonomik Çeşitlilik

Author: Hamza HALİLOV
Number of pages: 295-315
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8071
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.