ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol

ÖZGECİ SUÇ KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Bu çalışmayla, annelerin çocuklarına ilişkin algıladıkları özgeci suç korkusunu değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve çapraz geçerlilik çalışması için 195 ve 185 kişiden oluşan iki ayrı çalışma grubunda açımlayıcı faktör analizi (AFA)yapılmıştır. Daha sonra ölçeğin çapraz geçerliliğini test etmek için her iki açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yükleri arasında Tucker’ın uyuşum katsayısı hesaplanmış ve katsayı .99 olarak bulunmuştur. Ardından her iki çalışma grubundan elde edilen veriler için güvenirlik katsayıları hesaplanmış 193 kişilik ilk çalışma grubunda ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı.94 olarak, 185 kişilik ikinci çalışma grubunda ise .92 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin yapılan ön test ve son test(test-tekrar test) değerleri arasında çok güçlü ilişkilerin bulunmuş olması da ölçeğin güvenirliği yönünde diğer bir kanıt bulgu olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin madde-toplam korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre 18 maddelik tek boyutlu 5’li likert tipi nihai bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerin puanlanması; tamamen katılıyorum = 1 puandan, kesinlikle katılmıyorum = 5 puan arasında değişmektedir. Suç korkusu puanı her bir maddeye verilen cevabın sayısal olarak toplanması ile elde edilmektedir. Buna göre ölçekte suç korkusu puanı azaldıkça suç korkusu artmaktadır. Bu haliyle geliştirilen ’’Özgeci Suç Korkusu Ölçeği’’nin annelerin çocuklarına ilişkin algıladıkları suç korkusunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Anne, Özgeci Suç Korkusu, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik

Yazar: Ertuğrul TALU - - Neslihan AVCI
Sayfa Sayısı: 65-80
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8079
Tam Metin:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.