TÜRKİYE’DE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI VE REKLAMVERENLERİN İŞLEVİ
APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

Author : Vahit İlhan -- Fikret YAZICI
Number of pages : 325-331

Abstract

Bu makalede Türkiye’de ürün yerleştirme uygulamasının reklamverenler bağlamında işleyişi ortaya konulmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren, aynı zamanda uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olarak marka tanınırlığı olan işletmeler üzerinden görsel medyada ürün yerleştirme uygulamasının tercih edilme nedenlerini ortaya çıkarmak, yaşanan sektörel ve hukuki problemleri belirlemek ve bu problemlere yönelik reklamverenlerin çözüm önerilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma, reklamveren firma temsilcileri üzerine temellendirilmiştir. Ampirik bir yöntem olan derinlemesine görüşme metoduyla veriler toplanırken, elde edilen bu veriler görüşme ve araştırma soruları üzerinden bilgisayar destekli veri analizi programı NVivo ile değerlendirilmiştir. Konuya yönelik kavramsallaştırmaların yanı sıra reklamverenler bağlamında Türkiye’de ürün yerleştirme süreci açıklanmıştır. Mevcut problemler belirlenmiş ve bazı çözüm önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de sürecin işleyişine yönelik özgün modeller çalışma kapsamında oluşturulmuştur. Ürün yerleştirme uygulaması reklamverenler tarafından televizyonun liderlik ettiği, ancak birbiriyle bağlantılı çok farklı mecraların kullanılabildiği bir strateji olarak ifade edilmektedir. Burada özellikle dijital interaktif mecralar televizyonun tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Reklamveren firmalara bu noktada reklam ajansları ve televizyon kanalları stratejik olarak destek sağlamaktadırlar. Araştırma, Türkiye’de ürün yerleştirme uygulamasının önünde bir takım hukuki ve yapısal problemlerin olduğunu ortaya koymuştur. Hızla gelişen reklamcılık alanı içerisinde ürün yerleştirmenin önemli bir strateji olarak sektör tarafından kullanılacağı belirlenmiştir. Çalışma, Türkiye’de ürün yerleştirme uygulamasının reklamverenler bağlamında analizini yapması açısından reklamcılık alanına ve bu alanda akademik çalışma yapanlara önemli katkılar sağlamaktadır.

Keywords

Reklam, Ürün Yerleştirme, Reklamveren, Televizyon, Reklam Ajansları

Read: 1,092

Download: 570