NEHCÜ’L–FERADİS’ TEKİ TERZİLİK TERİMLERİ VE BU TERİMLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMLARI
THE TERMS OF TAILORSHIP IN NEHCU’L-FERADIS AND THE USAGE OF THESE TERMS IN TURKISH

Author : Fatma ŞENYÜZ
Number of pages : 73-92

Abstract

Harezm Türkçesi Türk dilinin Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine bir geçiş dönemi olması açısından önem taşır. Harezm Türkçesinin önemli eserlerinden olan Nehcü’l-Feradis, XIV. yüzyılda, Türk yazı dilinin üç değişik coğrafî bölgede gelişmeye başladığı alanda, geniş söz dağarcığı ile yazılan ve döneminin dil özelliklerini oldukça iyi yansıtan hacimli bir eserdir. Bu çalışmada Nehcü’l-Feradis’in söz varlığında yer alan terzilik terimleriyle ilgili dil malzemesi tür ve anlam açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Eserde geçen kelimeler, kelimenin anlamından hareket ederek, terzinin doğrudan yaptığı eylem, terzinin bu eylemleri gerçekleştirmekte kullandığı araç ve malzeme, terzinin ortaya koyduğu nesne olup olmamasına göre seçildi. Kelimeler önce sözcük türlerine göre tasnif edildikten sonra kendi içinde çeşitli sınıflandırmalara tabi tutuldu. Son olarak metinde geçen terzilik terimlerinin anlam özellikleri ve günümüz Türkiye Türkçesindeki kullanımları açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Harezm Türkçesi, Nehcü’l-Feradis, Türkiye Türkçesi, söz varlığı, terzilik terimleri

Read: 853

Download: 250