18. YÜZYILA AİT BİR SİYER-İ NEBÎ’DEKİ “Kİ” Lİ CÜMLELER

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 133-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yazıda Abdülbâkî Ârif Efendi’nin Siyer-i Nebî adlı eserindeki “ki”li cümleler incelenmiştir. İncelemeye eserin tamamının taranarak “ki”li cümlelerin bağlanma şekillerine göre tasnif edilmesiyle başlanmıştır. “ki” bağlama edatı ile bağlanmış olan bu birliklerde, birliğin bir ögesi diğerinin ya bir cümle ögesi ya da bir cümle ögesinin niteleyicisi konumundadır. Eserden elde edilen örneklerle söz konusu bu durumlar yeteri kadar örneklendirilmiştir. Ayrıca herbir örnek günümüz günümüz Türkçesine çevrilmiştir.

Keywords

Abstract

In this paper “ki” sentences are dissected in Abdülbâkî Ârif Efendi’s work Siyer-i Nebi. Scanning the whole work the dissection was started with the classification of “ki” sentences connecting forms. In these unities connected with the connecting preposition “ki”, one of the element of the unity is situated as the other’s either an element of the sentence or determiner of an element of the sentence. With the samples gathered from the work the mentioned cases are exemplified enough. Each sample is also translated into contemporary Turkish.

Keywords


 • ECKMANN, Janos (1959). “Çağataycada Yardımcı Cümleler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten.

 • ERGİN, Muharrem (1997). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları.

 • KARAHAN, Leylâ (2008). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • KAYA, Fatih (2010). 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-i Nebî Üzerinde Sentaks İncelemesi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

 • MANSUROĞLU, Mecdut (1988) “Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1955, Ankara 1988, s. 59-72.

 • TEKİN, Şinasi, “Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme”, TDAYB 1965, Ankara 1966, s. 35-63.

 • TULUM, Mertol, Sinan Paşa, Maarifnâme ve Ki’li Birlesik Cümleler Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1978.

 • YELTEN, Muhammet, Şirvanlı Mahmud – Kemâliyye, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1993.

 • YELTEN, Muhammet, “Pars-Nâme’deki Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt: 2, sayı: 4, Ankara 2005, s. 45-56.

                                                                                                    
 • Article Statistics