14. YÜZYIL ESKİ ANADOLU SAHASINDA OĞUZ LEHÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BAŞLICA BİLİMSEL YAYINLAR
THE MAJOR SCIENTIFIC PUBLICATIONS ABOUT WRITTEN WORKS ON OGHUZ DIALECT IN 14TH CENTURY ANCIENT ANATOLIAN REGION

Author :
Number of pages : 1-21

Abstract

XIII. yüzyıl Moğol akını Anadolu’ya yoğun bir Oğuz-Türkmen göçüne yol açtığı için, XIV. yüzyıldan itibaren, Oğuzca, ses ve şekil özellikleri bakımından Orta Asya Türkçesi ile ortak olan özelliklerinden arınmış ve tamamen kendi lehçesine dayalı bir yazı dili haline gelmiştir. Selçuklu devletinin yıkılışından, Osmanlı devletinin imparatorluk haline gelişine kadarki bu döneme Beylikler Dönemi Türkçesi denilmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey ile zirveye ulaşan milli dil bilinci, Beylikler Dönemi Türkçesinde pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Yazılan eserler üzerinde de birçok bilimsel yayın yapılmıştır.Bu çalışmayla XIV. Yüzyılda Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle yazılan eserler üzerine yapılan başlıca bilimsel yayınlar incelenmiştir.

Keywords

Oğuz lehçesi, XIV. Yüzyıl Eski Anadolu sahası, Bilimsel yapıtlar

Read: 673

Download: 203