14. YÜZYIL ESKİ ANADOLU SAHASINDA OĞUZ LEHÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BAŞLICA BİLİMSEL YAYINLAR

Author:

Year-Number: 2010-3 Issue 2
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIII. yüzyıl Moğol akını Anadolu’ya yoğun bir Oğuz-Türkmen göçüne yol açtığı için, XIV. yüzyıldan itibaren, Oğuzca, ses ve şekil özellikleri bakımından Orta Asya Türkçesi ile ortak olan özelliklerinden arınmış ve tamamen kendi lehçesine dayalı bir yazı dili haline gelmiştir. Selçuklu devletinin yıkılışından, Osmanlı devletinin imparatorluk haline gelişine kadarki bu döneme Beylikler Dönemi Türkçesi denilmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey ile zirveye ulaşan milli dil bilinci, Beylikler Dönemi Türkçesinde pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Yazılan eserler üzerinde de birçok bilimsel yayın yapılmıştır.Bu çalışmayla XIV. Yüzyılda Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle yazılan eserler üzerine yapılan başlıca bilimsel yayınlar incelenmiştir.

Keywords

Abstract

XIII. century Menyol invasion caused an intensive immigration of Oghuz-Türkmen to Anatolia,hence Oghuz released from common charecteristics of Middle-Asian Turkish and converted into a truly written language relying on its own dialect in terms of the charecteritics of phoneme and morpheme since XIV. ceuntry. The period from the fall of Seljuh Empire to the time of Otoman became Empire is called Turkish of Feudalism period. The national consciousness of language that peaked in the period of Karamanoğlu Mehmet Bey brought about the production of several written works in Turkish of Feudalism period. Many scientific publications were written on that written works. The main scientific publications about works written in Oghuz dialect inXIV. century at Ancient Anatolian region were analysed with this study.

Keywords