DİLSEL DEĞİŞMELERİN DİL EKONOMİSİ BAĞLAMINDA İNTERNET ORTAMINDAKİ YAZIŞMALARA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF LINGUAL CHANGES WITH THE LINGUAGE ECONOMI CONTEXT TO INTERNET CORRESPONDENCE

Author : Burak TÜFEKÇİOĞLU
Number of pages : 23-32

Abstract

Kullanılan yazı dili bilgisayar ekranına aktarılarak internet ortamında sergilenmektedir. Bu durum bireylerin dilsel tercihlerini de etkilemekte, gerçekleşen dilsel değişmelere ayrı bir yön vermektedir. Bu durumdan hareketle araştırma amacı, internet ortamında yer alan yazışmalardaki değişmeleri dilde tutumluluk bağlamında incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırma, internetteki üç ayrı form sitesinde yer alan yazışmalardaki nitel veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “durum çalışması deseni” kullanılmış ve veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, internette dilin eksiltili kullanımından kaynaklanan ekonomik dil kullanımına sıklıkla rastlanılmıştır.

Keywords

İnternet Dili, İletişim, Dilsel Değişmeler, Dilde Ekonomi.

Read: 877

Download: 420