ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NEDENSEL YÜKLEMELERİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 349-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarına yaptıkları nedensel yüklemelerin boyutlarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2010-2011 akademik yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri normal öğretim 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 136’sı erkek, 164’ü kadın olmak üzere 300 kişi teşkil etmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak McAuley, Duncan, ve Russell (1992)’den uyarlanan Nedensel Boyutlar Ölçeği II kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre başarıya yapılan yüklemeler içsel, kişinin kendi tarafından kontrol edilebilen, daimi ve fakat dışsal kontrole daha kapalıdır. Başarısızlığa yapılan yüklemeler ise başarıya yapılanlara göre daha dışsal, kişisel olarak daha az kontrol edilebilir, daha geçici fakat dış kontrole daha açıktır.

Keywords

Abstract

The purpose of the research is to find out the dimensions of the causal attributions to success and failure of university students. The study group consisted of 1. and 4. grade students of three faculties of Education, Engineering and Economics and Administrative Sciences in the academic year of 2010-2011. The sample consisted of a sum of 300 people, 136 of whom are male, and 164 of whom female. Causal Dimensions Scale II adapted from McAuley, Duncan, and Russell (1992) was used as the data collecting tool. As a result of the research, attributions to success were found out to be more internal, personally more controllable, stable, but externally less controllable. Attributions to failure are more external, externally more controllable but personally less controllable and stable than the ones to success.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics