KIRIM SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1853-1856)

Author:

Number of pages: 273-285
Year-Number: 2012-5 Issue 1

Abstract

Osmanlı- Rus ilişkileri asırlar önce başlamıştır. İki devlet arasında birçok savaş meydana gelmiştir. Rusya II. Katerina’dan itibaren dünya devleti olmak için çaba göstermiştir. Boğazlar, Kafkaslar ve Balkanları ele geçirmek çabasına girmiştir. Sıcak denizlere açılmak için Panslavizm politikasını benimseyen Rusya Osmanlı Devleti ile sürekli savaş içinde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkılmasında en büyük etken olmuştur. Rusya’nın Boğazlara açılma isteği ve Osmanlı Devleti’nin topraklarına göz dikmesi, İngiltere ve Fransa’nın işine gelmemiştir. 1850 yıllarındaki bu gerginlikler Kırım Harbi’ni kaçınılmaz kılmıştır. Kırım harbi 1853- 1856 yılları arasında olmuştur. Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa ve Sardunya Rusya’ya karşı çarpışmıştır. Savaş basın yoluyla başından sonuna kadar izlenen ilk savaş olması açısından dünya tarihinde önemli yere sahiptir. Aynı zamanda savaş sırasında sağlık şartları ile ilgili gelişmeler olmuştur. Her iki tarafta da uzun süren savaş neticesinde salgın hastalıklar baş göstermiştir. Florance Nagtingale gibi şahsiyetler ön plana çıkmıştır. Müttefikler Osmanlı Devleti’ne tıbbi araç gereç ve insan desteği sağlamıştır. Osmanlı Devleti müttefiklerinin yardımıyla Kırım Savaşı’nı kazanmıştır. Bu yardım koşulsuz olmamıştır. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Paris Antlaşmasını imzalamıştır. Islahat Fermanı’nı ilan etmek zorunda kalmıştır. En acısı bu savaş sırasında ilk defa dış borç alan Osmanlı Devleti sömürgeci devletlerin eline düşmüştür. Bu çalışma Kırım Harbi ve sonuçlarını değerlendirmek ve yayınlanmış arşiv belgeleri ışığında konuya yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

The relations between the Ottomans-Russia started centuries ago. Many wars had taken place between these two states. Since Catherina the 2nd, Russia strived to become a global state. It tried to get the Straits, Caucasians and Balkans. Russia adopted the Pan-slavism policy to enter the hot seas and had always been in war with the Ottomans. It took a significant role in the downturn and destruction of the Ottoman State. The UK and France did not like Russia’s desire to enter the Straits and the Ottoman land. These tensions made the 1850 Crimean War inevitable. The Crimean War took place from 1853 to 1856. The Ottoman Empire, Britain, France and Sardinia fought against Russia.The war is significant in that, it was the first war that was monitored by media from the beginning till the end. Some health issues came up during the war. The long running war caused epidemic illnesses in both parties. People such as Florence Nightingale came to the front. Allies of the Ottoman State provided medical kits and human power. The Ottomans won the Crimean War with the help of its allies. This help was not unconditional. The Ottoman State signed the Treaty of Paris at the end of the war, and had to announce the Edict of Reform. Most tragically, the Ottoman State took its first foreign debt during this war and fell into the hands of the colonialist states. This study was prepared to evaluate the Crimean War and its results and to bring about a new perspective on the subject in the light of the published archive documents.

Keywords