SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

Author:

Number of pages: 97-114
Year-Number: 2012-5 Issue 1

Abstract

Din, insanlar arasındaki düzeni ve iletişimi sağlayan / etkileyen en önemli olgulardan biridir. Öyle ki din, insanların yazdığı ve uyguladığı hukuk sistemlerini, ortaya koydukları kültürü, kendilerini ifade ettikleri dili her bakımdan etkilemiştir. Bu etkiyi belirgin kılan hususlardan biri de, toplu bir şekilde yapılan ibadetlere, bir dine inanan kimselerin nasıl çağrıldığıdır. Bu çağrı esnasında kullanılan semboller ve ifadeler, çağrıyı şekillendirmesinin yanında geniş kitlelere ulaştırması bakımından da önemlidir. Bu makalede; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi semavî dinlerde ibadete davet için hangi ifadelere veya araçlara başvurulduğu ele alınmıştır. Yahudi ve Hıristiyanlıkta toplu yapılan ibadetlere çağrı için şofar ve çan kullanılırken; İslam dininde ezan, salâ, kamet gibi uygulamalar öne çıkmaktadır. İslam dininde ibadete çağrı için yapılanlar diğer dinlerde olmadığı kadar düzenli ve yaygındır. İbadete davet için yapılan uygulamalar, ibadete çağrı dışında çeşitli anlam ve fonksiyonları da içermektedir.

Keywords

Abstract

Religion is one of the most important phenomenon which enables and affects communication and order among people. So religion affects in every manner in terms of law systems done and implemented by people, also affects culture and language used by people to express them. The most significant part of this influence is how believers of religions are invited to collective worship. In one hand the symbols, tools and words used during this call shape these invitations on the other hand these invitations are really important in terms of reaching to crowd of people. In this article, this issue will be explored what kind of tools are used for calling believers to worship in Judaism, Christianity and Islam. In Judaism şofar (David’s horn) used for call to worship, in Islam azan, qamah and salah are used as a tool for calling to worship. The applications for calling to worship in Islam are more regular and common than other religions. The applications for the call to worship cover not only to worship of the call but also include a variety of meanings and functions.

Keywords