MELA AHMEDE CİZİRİ’NİN KÜLTÜR DÜNYASI

Author:

Number of pages: 259-271
Year-Number: 2012-5 Issue 1

Abstract

Tarihte el-Cezire olarak bilinen ve bugün Türkiye’nin güneyinde bulunan bu bölge, zengin bir kültürel ve tarihsel mirasa sahiptir. Bu mirasın izleri pek çok alanda kendini hissettirmektedir: Yörenin mimarisinde, sanat ve kültürel hayatında bu zenginliğin izlerini bu gün dahi bulmak mümkündür. Özellikle bölgenin İslâm’la tanışmasından hemen sonra bu bölgeye medreselerin kurulması, bölgenin hem kültürel-tarihsel, hem de nitelikli insanların çoğalmasına zemin hazırlamıştır. Eğitim ve kültürel faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla önemli sanatkârlar, şairler ve âlimler bölgede yetişmiştir. Çalışmamızda şiirlerinden hareketle anlam dünyasını değerlendirdiğimiz Melâ Ahmed? Cizîrî de bu zengin mirastan faydalanan önemli bir şahsiyettir. Kendisi, Divan şiiri geleneğinden gelmiş olmasına rağmen, yetiştiği çevrenin dilini, kültürünü, örf-adetlerini, dinî anlayışlarını şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Onun şiirleri ve kültürel dünyası bütün bunları bir araya toplayan orijinal bir bütündür. O, düşüncelerini, duygularını Kürtçe dile getirmesine rağmen, aslında Türkçe söyleyen diğer şairlerden farklı şeyler söylememiştir. Aynı mazmunların, aynı dünya görüşünün farklı dillerle söylenmesinden başka bir şey değildir. Türkiye’de, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da Divan geleneği veya Kılasik Edebiyat Geleneği’ni sürdürmüş sanatçıların eserleriyle ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bunun çok farklı sosyal, siyasi ve kültürel sebepleri vardır. Ancak, artık bu tür çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bizim çalışmamızın bir amacı da budur.

Keywords

Abstract

The region known in history as al-Jazeera, has a rich historical heritage. This heritage traces itself felt in many areas. The area's architecture, art and cultural life, it is possible to find traces of this wealth. After Islam is requested in the region for many artists, scientists are trained. In our work we have briefly reviews Mela Ahmed? Cizîrî this rich heritage is a key figure from the beneficiary. He has benefited, his the environmental education of the language, culture, customs-customs, religious understanding has been successfully used in his poems. His poetry and cultural world, all of them gather together a whole is original. He’s thoughts, feelings to bring in Kurdish language, despite the fact that other poets of Turkish, he did not say different things. In Turkey, especially in East and South-East regions, has continued the studies made on Divan tradition or Classical Literature are very limited. However, must be focused on these kinds of efforts. The purpose of of our study that is.

Keywords