Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş

Author :  

Year-Number: 2009-2 Issue 2
Language : null
Konu : Ağız Bilimi
Number of pages: 15-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş ÖZET 11. yy’dan itibaren Anadolu, Yörük ve Türkmen boylarının göçleri sonucu bir Türk ülkesi olmuştur. Bu boyların Anadolu’ya gelmesi burada farklı ağızların oluşmasına sebep olmuştur. Türkiye Türkçesi yazı dilinin kaynağını oluşturan Anadolu Ağızları bir hazine niteliğindedir. Yabancı kelimelere karşılık bulması açısından Anadolu Ağızları dikkate değerdir. Ağız çalışmaları stratejik dil araştırmaları açısından uçsuz bucaksız kaynak niteliğindedir. Milletlerin var olma süreçlerinin, geçmişle gün arasındaki bağlantıyı kurmanın dayanak noktasıdır ağız bilimi. Bu çalışma da yukarıdaki temel prensip çerçevesinde Kırıkkale ili Karakeçili ilçesine yönelik bir dialektoloji incelemesidir. Karakeçililer Osmanlı imparatorluğunun kurucu boyu Kayıların çekirdeğini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Karakeçili Dialect I (Kırıkkale)-Introduction ABSTRACT Since eleventh century, Anatolia has been a Turkish country as a result of migrations of Yoruk and Turkman tribes. Different dialects have appeared as a result of these tribes coming to Anadolu. Forming the source of written language of Turkey Turkish , Anatolian dialects serve as a treasure. Anatolian dialects have great importance in terms of finding equivalents of borrowed words. Works about dialects serve as a limitless source in terms of strategical language researchs. Science of dialectology is mainstay of process of Nations’ presence and of corelating between past and today. This work is a dialectology research for Karakeçili town of Kırıkkale province within the scope of basic principles above. Karakeçilis form the backbone of Kayı, founder tribe of Ottoman Empire.

Keywords


 • AKSOY Erdal, Yörük Türkmenlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı( Kırıkkale Karakeçili AĢireti Örn.), Hacettepe Ünv. (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Ankara 2000.

 • AġAN M. BeĢir, Yukarı Fırat Havzasında Karakeçililer, VII. Osmanlı Sempozyumu Bildirileri, Eylül 1992 Söğüt.

 • CUNBUR Müjgan, “Gözden Kaçan .Bir Risale”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi ġöleni Bildirileri, ġanlıurfa 1999.

 • ÇAY Abdulhaluk, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara 1993.

 • ÇAY Abdulhaluk, “Ertuğrul Gazi Karakeçilileri ve Söğüt Yörük Bayramı”, III. Osmanlı Sempozyumu, Söğüt 1988.

 • EKER Gülin Öğüt, “Karakeçililerde Eski Türk Ġnançları”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi ġöleni, ġanlıurfa 1999.

 • FIRAT ġerif M., Doğu Ġlleri ve Varto Tarihi, Ankara, 1983.

 • GÜNDÜZ Tufan, “Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri”, Karakeçili II. Uluslar arası Kültür ġenliği 13-14-15 Eylül 1995.

 • HALAÇOĞLU Yusuf, “Anadolu Ġskânında Urfa ve Çevresi”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi ġöleni Bildirileri, ġanlıurfa 1999.

 • Kırıkkale Ġl Yıllığı-1999

 • ÖZÇELĠK Bedri, Kırıkkale Karakeçililerinin Halkbilimi Derlemeleri, Kırıkkale 1995.

 • ÖZÇELĠK Ġsmail, Karakeçililer, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi ġöleni Bildirileri, ġanlıurfa 1999.

 • BAYRAM Sakallı, “Karakeçili AĢireti ve Milli Mücadelede Karakeçililer”, Karakeçili III. Uluslar arası Kültür ġenliği, Kırıkkale, Eylül 20-21 1997.

 • Faruk SÜMER, Oğuzlar(Türkmenler), Ġstanbul, 1999, s. 11.

 • TÜRKAY Cevdet, BaĢbakanlık ArĢiv Belgelerine Göre Osmanlı Ġmparatorluğunda Oymak, AĢiret ve Cemaatler, Ġstanbul, 1979.

                                                                                                    
 • Article Statistics