SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVİCE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ OPİNİONS ABOUT VALUES EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF GLOBALIZATION

Author : Ferat YILMAZ -Feridun MERTER
Number of pages : 285-300

Abstract

Küreselleşme kavramı, dünyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak değiştiğini ve yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Küreselleşmeyle süresince, birçok alanda olduğu gibi kültürel alanda da değişimler yaşanmaktadır. Kültür üzerinde meydana gelen değişimler, kültürü meydana getiren unsurlardan biri olan değerleri de etkileyebilmektedir. Değerler; davranışlarımızı şekillendiren, bir konu hakkındaki kararlarımızı etkileyen, çeşitli inanç ve eylemlere ilişkin değerlendirmelerimize yön veren, dolayısıyla kişisel bütünlüğümüzü ve kimliğimizi oluşturan ilke, inanç, fikir ve yaşam standartlarını ifade etmektedir. Değer değişimlerinin yaşandığı küresel dünyada, sınıf öğretmeni adaylarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Çünkü sınıf öğretmeni adayları, gelecekte değer eğitimi açısından önemli bir dönemde bulunan öğrencilere, değer eğitiminin verilebileceği en uygun ders olan Sosyal Bilgiler Dersi’ nde hitap edecektir. Dolayısıyla, sınıf öğretmeni adaylarının küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşleri önemli görülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçüt, katılımcıların Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi olup, içeriğinde “değer eğitimi” bulunan, Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersini almış olmalarıdır. Araştırma verileri 2012 yılı Nisan ayında yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adayları, küreselleşme kavramını, en çok tek tipleşme olarak ifade etmektedir. Sınıf öğretmeni adayları, değer kavramını hem toplumsal hem de bireysel bağlamda açıklamaktadır. Sınıf öğretmeni adayları, öğretmen olduklarında, küresel dünya için hoşgörü, saygı, dayanışma, yeniliğe açıklık, aile birliğine önem verme ve misafirperverlik değerlerine sahip bireyler yetiştireceklerini belirtmiştir. Bu araştırmada sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının, küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin, özel değer eğitimi bilgileriyle değil, sahip oldukları genel eğitim bilimleri bilgileriyle şekillendiği görülmektedir. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, sınıf öğretmeni adaylarına,

Keywords

Değer, Değerler eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Read: 708

Download: 228