ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ
MUSICAL EDUCATION IN THE EARLY CHILDHOOD PERIOD

Author : Fikri SOYSAL
Number of pages : 191-207

Abstract

Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, iletişim dilini geliştirme, yeni fikirler oluşturabilme yetisi kazandırma, fiziksel gelişim, problemlerle karşılaştığında aritmetik düşünceyle neden-sonuç ilişkisini kurabilme, dünyayı anlayacak ve algılayacak bilgiyi kazanma gibi çocuklarda ki öğrenme ve gelişim birbirine bağlı ve eşit derecede önemlidir. Bu saydıklarımız, büyüme, gelişme ve öğrenmelerine bağlı olarak, bilgi, beceri ve tecrübeye dönüşerek zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Erken çocukluk dönemi eğitimlerinde izlenecek yaklaşımlar ve yöntemlerin oluşturulabilmesi için bu alanda yapılan araştırmalar etraflıca incelenip güncel olarak takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çeşitli araştırmacılar ve meraklıları tarafından yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi anne karnından başlayarak doğum sonrası çeşitli teknik ve yöntemlerle hazırlanmış etkinliklerin çocukların daha zeki ve olayları daha çabuk kavrayan bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olduğu aktarılmaktadır. Yine aynı amaçla, bu safhanın anne ve babanın genetik özelliklerine kadar uzanıp uzanmadığı araştırılmaktadır. Bebeklerin sesleri ayırt edebildiği, okul öncesi eğitimde müziğin kullanılması ile öğrenmenin meydana geldiği ve daha sonraki hayatlarında faydalı olduğu, müzik ile zenginleştirilmiş mekânın ve erken çocukluk döneminde müzik eğitimi almış çocukların öğrendiklerini hatırlamada, konuşmada, anlamada, problem çözmede, karar vermede ve dikkat içeren zihinsel işlevleri olumlu yönde etkilediğini ve daha başarılı olduklarını göstermektedir. Araştırma sonuçlarında görüldüğü gibi müzik, erken çocukluk dönemi eğitiminde hem araç, hem amaç olarak oldukça faydalı olmaktadır. Sinirbilimciler (Neuroscientist), müzik dinleyenlere göre müzik yapanların beyindeki çeşitli kortikal bölgelerin karmaşık bağlantılarındaki hareketlenmenin şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini ifade etmektedirler. Çocuklar 3 yaşına kadar beyindeki işitsel kortekslerinin %80 gelişimlerini tamamlar ve kullanılmayan yani uyarılma sonucu bağ kurulamamış sinapsler (synapses) giderek kaybolur, uyarılma olursa sinapsler arasında bağ kurulur ve kaybolma en aza iner. Bir saz çalmak okul öncesi çocuklar için oldukça karmaşık bir iştir ancak motor becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Uygulanacak yöntem ve tekniklerde, hamilelik döneminde anne, doğumdan itibaren çocuklarla bire bir ya da gurup halinde uygulamalı aktivitelere katılmaları gerekir. Buda onların geniş bir frekans sahasındaki müzikal ve ritmik değişimler

Keywords

Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Dinleti Etkinliği

Read: 915

Download: 433