ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 191-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, iletişim dilini geliştirme, yeni fikirler oluşturabilme yetisi kazandırma, fiziksel gelişim, problemlerle karşılaştığında aritmetik düşünceyle neden-sonuç ilişkisini kurabilme, dünyayı anlayacak ve algılayacak bilgiyi kazanma gibi çocuklarda ki öğrenme ve gelişim birbirine bağlı ve eşit derecede önemlidir. Bu saydıklarımız, büyüme, gelişme ve öğrenmelerine bağlı olarak, bilgi, beceri ve tecrübeye dönüşerek zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Erken çocukluk dönemi eğitimlerinde izlenecek yaklaşımlar ve yöntemlerin oluşturulabilmesi için bu alanda yapılan araştırmalar etraflıca incelenip güncel olarak takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çeşitli araştırmacılar ve meraklıları tarafından yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi anne karnından başlayarak doğum sonrası çeşitli teknik ve yöntemlerle hazırlanmış etkinliklerin çocukların daha zeki ve olayları daha çabuk kavrayan bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olduğu aktarılmaktadır. Yine aynı amaçla, bu safhanın anne ve babanın genetik özelliklerine kadar uzanıp uzanmadığı araştırılmaktadır. Bebeklerin sesleri ayırt edebildiği, okul öncesi eğitimde müziğin kullanılması ile öğrenmenin meydana geldiği ve daha sonraki hayatlarında faydalı olduğu, müzik ile zenginleştirilmiş mekânın ve erken çocukluk döneminde müzik eğitimi almış çocukların öğrendiklerini hatırlamada, konuşmada, anlamada, problem çözmede, karar vermede ve dikkat içeren zihinsel işlevleri olumlu yönde etkilediğini ve daha başarılı olduklarını göstermektedir. Araştırma sonuçlarında görüldüğü gibi müzik, erken çocukluk dönemi eğitiminde hem araç, hem amaç olarak oldukça faydalı olmaktadır. Sinirbilimciler (Neuroscientist), müzik dinleyenlere göre müzik yapanların beyindeki çeşitli kortikal bölgelerin karmaşık bağlantılarındaki hareketlenmenin şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini ifade etmektedirler. Çocuklar 3 yaşına kadar beyindeki işitsel kortekslerinin %80 gelişimlerini tamamlar ve kullanılmayan yani uyarılma sonucu bağ kurulamamış sinapsler (synapses) giderek kaybolur, uyarılma olursa sinapsler arasında bağ kurulur ve kaybolma en aza iner. Bir saz çalmak okul öncesi çocuklar için oldukça karmaşık bir iştir ancak motor becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Uygulanacak yöntem ve tekniklerde, hamilelik döneminde anne, doğumdan itibaren çocuklarla bire bir ya da gurup halinde uygulamalı aktivitelere katılmaları gerekir. Buda onların geniş bir frekans sahasındaki müzikal ve ritmik değişimler

Keywords

Abstract

Learning and development in children are in association with each other and they have an equal importance as in personal, social and emotional development, developing a means of communication, acquiring the ability to create new ideas, physical development, being able to establish arithmetical a cause and effect relation when encountered with problems and acquiring the knowledge for understanding and perceiving the world. All these competences appear in time when they are transformed into knowledge, skill and experience as a result growing, developing and learning. It should be known that it is necessary to examine the studies conducted concerning children and to follow them regularly in order to decide the approaches to be adapted and methods to be used for children’s education in the early childhood period. In some research studies conducted by researchers or persons who are interested, researchers examine even genotypes of parents with this purpose. It is known that carrying out some activities prepared with various techniques and methods contributes to raising children as more intelligent in

Keywords


 • BARDEN, C. H., KOWALCHYK, G., & LANCASTER, E. L. (2008). Music for Little Mozarts, A Piano Course to Bring Out the Music in Every Young Child Ages 4, 5 and 6. Alfred Publishing Co., Inc.

 • BASTİEN, J. S., BASTİEN, L., & BASTİEN, L. (1993). Performance Party. San Diego: Neil A. Kjos Music Company.

 • BOSWELL, J. (1984). The Young Child and Music: Contemporary Principles in Child Development and Music Education. Proceedings of the Music in Early Childhood Conference (s. 38-40). Provo, Utah: Music Educators National Conference.

 • BRUNETTİ, M. B. (2005). Human brain activation during passive listening to sounds from different locations: An fMRI and MEG study. Human Brain Mapping , 26 (4), 251261.

 • DENAC, O. (2008). A Case Study of Preschool Children’s Musical Interests at Home and at School. Early Childhood Education Journal , 35 (5), 439-444.

 • Ferda ŞENEL, S. U. (2003 , Eylül). Beyinin Gizemi. Bilim ve Teknik , 3-21.

 • FRANCES H. RAUSCHER, K. D. (1998). Improved Maze Learning Through Early Music Exposure in Rats.

 • GAZİMİHAL, M. R. (2006). Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz. İstanbul: Ötüken.

 • GEOGHEGAN, N., & MİTCHELMORE, M. (1996). Possible Effects of Early Childhood Music on Mathematical Achievement. Australian Research in Early Childhood Education , 105-114.

 • GİLBERT, C. D. (1994). Early Perceptual Learning (Cilt 91). USA: Proc. Nati. Acad. Sci.

 • GLOVER, J. (2000). Children Composing 4-14. London and New York: Routledge Falmer.

 • HANNON, E. E., & TRAİNOR, L. J. (2007). Music acquisition: effects of enculturation and formal training on development. Trends in Cognitive Sciences , 11 (11), 466-472.

 • I.G. MEİSTER, T. K. (2004). Playing Piano in the Mind-an fMRI Study on Music Imagery and Performance in Pianist Cognitive Brain Research 19.

 • IRÈNE DELİÈGE, G. A. (2006). Musical Creativity: Multidisiplinary Research in Theory and Practice. New York: Psychology Press.

 • JACKMAN, H. L. (2001). Early Education Curriculum, A Child's Connection to the World. United States of America: Delmar Thomson Learning.

 • JENNY R. Saffran, G. G. (2001). Absolute Pitch in Infant Auditory Learning: Evidence for Developmental Reorganization. Development Psychology (Vol. 37 No:1), 74-85.

 • JİNGHOUNG XU, L. Y. (2009). Early Auditory Enrichment with Music Enhances Auditory Discrimination Learning and Alters NR2B Protein Expression in Rat Aduitory Cortex. Behavioural Brain Research (196), 49-54.

 • KERSTEN, F. (2006). Inclusion of Technology Resources in Early Childhood Music Education. GMT.

 • LEVİNOWİTZ, L. M. (1999). The Importance of Music in Early Childhood. Music Educators Journal , 86 (1), 17-17.

 • MACHADO, J. M. (2009). Early Childhood Experiences in Language Arts: Early Literacy (9th Edition b.). USA: Cengage Learning.

 • MADAULE, P. (1997). Listening Training and Music Education. Early Childhood Connections , 4 (2), 1-9.

 • MEB. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler. Ankara: MEB.

 • MOOMAW, S. (1984). Discovering music in early childhood. Boston: Allyn and Bacon.

 • MORİ, K. (1996). Expressive education in early childhood. Arts Education Policy Review , 97 (4), 31-34.

 • NATHAN A. Fox, L. A. (1999). The Role of Early Experience in Infant Development. USA: Johnson & Johnson Pediatric Institute Pediatric Round Table Series.

 • P. SHAW, D. G. (2006). Intellectual Ability and Cortical Development in Children Adolescents. Nature 440.

 • SOYSAL, F. (2011). Teaching Music Theory in an Effective and Amusing Way: An Approach to Teach Music Theory by Painting. Intellectbase International Consortium. 20, s. 457. Las Vegas: Intellectbase International Academic Consortium.

 • SUTHERS, L. (2008). Early Childhood Music Education in Australia: A Snapshot. Arts Education Policy Review , 109 (3), 55-61.

 • TOPRAK, L. (2009). Okul Öncesi Eğitimi ve Diyarbakır. DÜSBED , 1 (1), 70-83.

 • TÜRK, İ. C. (2011). Osmanlı Devleti'nde Okul Öncesi Eğitim. Milli Eğitim (192), 160-173.

 • TURA, Y. (1998). Türkiye'de Müzik Eğitiminin Güncelleştirilmesi. Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu (s. 64-70). İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı.

 • USLU, R. (2006). Muzikolojinin Kaynakları. İstanbul: İTÜ Vakfı.

 • WEİNBERGER, N. M. (1998). Brain, Behavior, Biology and Music; Some research findings and their implications for educational policy. Arts Education Policy Review 28 , 99 (3).

 • WİGGİNS, D. (2007). Pre-K Music and the Emergent Reader: Promoting Literacy in a Music- Enhanced Environment. Early Childhood Education Journal , 35 (1), 55-64.

 • YARMAN, O. (2010). Alaturka Müziğin Yasaklanmasında Atatürk: Belgeler Zemininde Bir Çözümleme. Ocak 22, 2012 tarihinde ozanyarman: www.ozanyarman.com adresinden alındı

 • YAVUZER, H. (2000). Resim ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • YÜKSEL, A. F., & Yurdaışık, I. (2001). Duyma. Popüler Bilim Dergisi .

                                                                                                    
 • Article Statistics