SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 63-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, aynı ölçek havuzu kullanılarak öğrencilerin sera etkisi kavram yanılgıları konusunda yapılmış farklı çalışmaların verilerinin karşılaştırması ve konu hakkında ilgili öğretim programlarının değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Söz konusu ölçek Türkiye’de 9 çalışmada kullanılmıştır. Sera gazları kaynakları, etkisi, önleme ve azaltma yolları konusundan oluşturan ölçek “evet”, “hayır”, “bilmiyorum” şeklinde 3’lü likert olarak hazırlanmıştır. Nitel olarak yapılan bu araştırmada ilgili dokümanlar incelenerek dokümanların içerik analizleri yapılmıştır. Çalışmalarda kullanılan her ortak madde * işareti ile belirtilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin çoğu aynı maddeye birbirine yakın oranlarda katıldığı, benzer kavram yanılgılarına ve kavram kargaşasına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca ilgili programların yıllık planları ve ders kitapları incelenmiştir. Fen ve teknoloji 7.sınıf ve 9.sınıf biyoloji dersinde sera gazları kazanımlarına yer verildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was made to investigate different studies that carried out on misconceptions about the greenhouse effect, to compare data of different studies and to evaluate relevant teaching programs. The scale that is used in many studies abroad was used in nine studies in Turkey. This scale that is prepared to investigate sources of greenhouse gases, effects, prevention and ways to reduce was applied to primary school students, secondary school students and preservice teachers. The scale was developed 3-point likert-type consists of "yes", "no", "I do not know". In this study that is carried out a qualitative study was examined relevant documents with content analysis. Each common substance marked with "*". As a result of the content analysis, misconceptions about the greenhouse were similar in all educational levels. In addition, annual plans and textbooks of related programs were examined. Attainments of greenhouse gases are given place in 7th grade science and technology and 9th grade biology class. But in science and technology and biology education programs, attainments of greenhouse effects are not given enough space.

Keywords