REKLAMDA MEDYA KULLANIMI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : TURİZM
Number of pages: 327-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam faaliyetlerinde hedef kitlelere verilmek istenen mesajın iletilmesinde çok sayıda kullanılabilecek medya aracı vardır. Özellikle medya araçları, reklam ile turistik tüketicilerin karşılaştığı alandır ve burada seçilecek en doğru araç, reklamdan beklenilen etkiyi artıracaktır. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde reklam kararının kim ya da kimler tarafından verildiği, reklam faaliyetleri için ne kadar parasal kaynağın ayrıldığı, reklam için hangi medya aracının tercih edildiğine ilişkin değerlendirmeler ile yıldız sayısına göre farklılık olup olmadığını saptamaktır. Nicel araştırma yöntemine göre yapılan araştırmaya Konya’da faaliyet gösteren tüm turizm belgeli otel işletmeleri dâhil edilmiştir (n=29). Anket yoluyla elde edilen verileri test etmek için merkezi eğilim ölçüleri (frekans ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalama, mod ve standart sapma) ile istatistiksel analiz yöntemleri (korelasyon ve regresyon) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, reklam ile ilgili kararların beş yıldızlı otellerde genel müdür ile satış ve pazarlama departmanı birlikte, diğer otellerde ise genel müdür inisiyatifinde olduğu, reklama ayrılan parasal miktar olarak en yüksek payın zincir oteller olduğu, reklam aracı olarak en yoğun internetten yararlanıldığı, yıldız sayısına göre medya araçlarını kullanma düzeyleri ile ilgili olarak ise 5 yıldızlı otel işletmelerinin diğerlerinden daha yüksek kullanma düzeyine sahip olduğu, ancak yıldız sayısına göre dört yıldızlı otellerin diğer oteller göre daha yüksek oranda reklam yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

There are a number of media tools to be used in the transmission of the intended message to targeted audience in advertising activities. Media tools are an environment, in which advertising and tourist consumers encounter, and choosing the most appropriate vehicle here is expected to increase the effect of advertisements. The purpose of this study is to find out whom the advertising decisions are taken by in hotel businesses, the financial resources allocated for advertising activities, popular advertising tools, and whether there are differences between the hotels based on star ratings. All certified hotel businesses in Konya were included in the present study following a quantitative research method. In order to test the data obtained through the questionnaire, measures of central tendency (frequency and percentages, arithmetic mean, mode and standard deviation) and statistical analysis methods (correlation and regression) were used. The findings indicated that the decisions related to advertising were taken by the general manager in cooperation with the sales and marketing departments in five-star hotels, and by the general manager in other hotels. The study also showed that the largest amount of money allocated for advertising was in chain hotels, and it was the Internet that was most frequently used as an advertising tool. In terms of the level of using media tools based on the number of stars, 5-star hotel businesses had higher levels of use than the others, but it was also found that four-star hotels in comparison with other hotels advertised more often.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics