ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN YURT YÖNETİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 75-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Elazığ ilinde faaliyet gösteren 16 kız ve erkek öğrenci yurdunda barınmakta olan toplam 1654 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak, yurt yöneticilerinden beşi anketi uygulamaya izin vermemiştir. Bu yurtlardan dördü erkek, yedisi kız öğrenci yurdudur. Araştırmanın örneklemini, 11 yurtta kalan 1200 öğrenci arasından basit tesadüfî yöntemle seçilen 498 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşlerini” belirlemek için hazırlanan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerle, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin %47,2’si yemek ücretlerini yüksek bulmaktadır. Yurtta görevli çalışanlar öğrencilere genellikle saygılı davranmaktadır. Yöneticiler öğrencilerle ara sıra düzeyinde çok ilgilenmektedir. Ders çalışmak için öğrenci sayısına göre yeterli eğitim ortamı bazen bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine opinions of students who stay in private student residences about administrative problems. The study is made using descriptive scanning model and since 5 of the 16 student residences operating in Elazığ in 2011-2012 academic year did not permit questionnaire application, population of the study is composed of 1200 students staying in the remaining 11 student residences in Elazığ. Sample of the study is composed of 498 students chosen with simple random sampling method from among students staying in the said 11 residences. For collection of data, a questionnaire titled "opinions of students staying in private student residences about administrative problems" was used which was developed by the researcher. With the data obtained, arithmetic average, standard deviation, t test, one way analysis of variance were made. According to findings of the research 47.2% of the students find food prices high. Officers working in the residences are behaving towards students respectfully in general. Administrators are dealing with students very much at sometimes level. Sufficient education environment for studying according to student number can sometimes be found.

Keywords