TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARILMASINDA HALK HİKÂYELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ
Number of pages: 51-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk hikâyeleri halk anlatılarının önemli türlerinden biridir. Toplumun eğitiminde önemli rol oynayan halk hikâyeleri ve onu oluşturan ürünler ve bu ürünlerde oluşturulduğu toplumun özelliklerini, halkın düşünce ve yaşam biçimlerini belirgin bir biçimde görmek mümkündür. Bu yönüyle halk hikâyeleri temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve dolayısıyla Türkçe, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinde ders öğretmenleri tarafından kullanılabilecek önemli materyallerdir. Zira bu becerilerin geliştirilmesinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri de kullanılacak metinler ve bu metinlerin nitelikleridir. Halk hikâyeleri içeriği, anlatım biçimi, hem anlama hem anlatmaya dayalı olması ve dilinin niteliği yönüyle derslerde seçilebilecek niteliğe sahip kaynaklardır. Her şeyden önce bu eserlerin milli kimlik taşımaları dil becerilerinin kazandırılmasında büyük bir önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

People's stories is one of the important types of folk narratives. Plays an important role in public education products and these products are created folk stories and attributes of the society that created it, is possible to see people's thoughts and ways of life significantly. In this respect, the development of basic language skills, and thus folk tales Turkish, Turkish Literature, and important materials that can be used by teachers in classes for Language and Speech. Because one of the most important problems encountered in the development of these skills will be used in the works and their attributes. Folk tales content, wording and meaning and direction to explain the nature of language courses to choose from, and be based on the qualifications sources. Above all, this works great skills in the language of national identity is important to bear .

Keywords


 • AÇA, Mehmet (1998). Kozı Körpeş-Bayan Sulu Dastanı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. ALPTEKĠN, Ali Berat (2002 ); “Dede Korkut Hikâyelerinde Kalıp Ġfadeler”, Ġslamiyet Öncesi Türk Destanları, ( Haz. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz), Ötüken Yay., Ġstanbul.

 • ALPTEKĠN, Ali Berat (2005); Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yay., Ankara.

 • BASCOM, William R.(1954) “Four Functions o Folklare”, Journal of American Folklore.

 • BORATAV, Pertev Naili (2002); Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, T.C. Kültür Bak.,Ġstanbul.

 • BORATAV, Pertev Naili.(1946). Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ankara.

 • CEMĠLOĞLU, Mustafa(2006). Eğitim Bilimi Açısından Örtük Program ve Halk Anlatılarının Örtük Program Bağlamında Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi xıx(2),257-269.

 • ÇĠFÇĠ, Musa (2001). Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2001; 2(2):165-177

 • ELÇĠN, ġükrü (2000); Kerem ile Aslı Hikâyesi, Akçağ Yay., Ankara.

 • ELÇĠN, ġükrü (2004); Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara.

 • Ġlköğretim Programı. (2005). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu -1-5. Sınıflar- (2005) MEB. Yay., Ankara.

 • KAVCAR, Cahit.(1982). Edebiyat ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay.

 • OĞUZ, M. Öcal, v.d. (2006); Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.

 • ÖZKAN, Hasan Hüseyin.(2006). Popüler Kültür ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1- 29-38

 • SEYĠDOĞLU, Bilge(1995). Mitoloji Metinler- Tahliller. Kayseri.

 • ġĠMġEK, Ahmet. (2001). Tarih Eğitiminde Efsane ve Destanların Rolü. Gazi Üniversitesi KırĢehir Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • ġĠġMAN, Mehmet. (2002). Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegema.

 • UNGAN, Suat(2008). Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008,7(1):218-228

 • YILAR, Ömer. (2005). Mit-Efsane ve Eğitim. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 383-392.

                                                                                                    
 • Article Statistics