KENTSEL SAÇAKLANMA ALANLARINDA ARSA/ARAZİ DEĞERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 107-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentsel saçaklanma kavramı, kentlerin kırsal alanlara doğru yayıldığı, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, ulaşım problemlerinin yaşandığı ve sosyal sermayenin düşük olduğu alanlar olarak tanımlanmaktadır. Kendine özgü niteliklere sahip bu alanlara ilişkin, sosyal, fiziksel, ekonomik ve yasal boyutlarına yönelik yapılacak bilimsel çalışmalar, ne kentsel alanlara yönelik yaklaşımlar ile ne de kırsal alanlara yönelik yaklaşımlarla değerlendirilemez. Kendine özgü niteliklere sahip ve her bölgede farklılıklar gösterecek olan “Kentsel Saçaklanma” alanlarına yaklaşımların, kendine özgü yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sorunsaldan hareketle çalışmada; kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik bir yöntem önerisi geliştirmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla, kentsel saçaklanma alanlarının değerini belirlemede yaşanan yöntem karmaşası giderilmeye çalışılmıştır. Kentsel saçaklanma alanlarında, tarım arazileri değerleme yöntemine göre ya da kentsel arsa değeri belirleme yöntemine göre değerleme yapılması hususunda çelişkiler bulunmaktadır. Bir başka deyişle, kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemede iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, tarım arazilerinin değerini belirlemede kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır. Diğeri ise, bu tür alanlarda arsa/arazi üzerinde bulunan kentsel kullanım türüne göre belirlenecek yöntemlerin kullanılmasıdır. Birinci yöntemin kullanılması durumunda, arsa/arazi değeri gerçek değerinin çok altında çıkacaktır; ikinci yöntemin kullanılmasında ise, gerçek değerinin üstünde bir değer ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, kentsel saçaklanma alanları gibi kendine özgü alanların değerini belirlemeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik bir yöntem önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelir yöntemi, pazar yöntemi gibi geleneksel yöntemlerde değerlemeye dâhil edilemeyen değişkenlerin, Analitik Hiyerarşi Süreç (AHP), Gri İlişkisel Analiz (GRA) gibi yeni yöntemler ile uygulanması mümkündür. Sonuçta çalışmada, AHP ve GRA yöntemlerinin kullanılması yoluyla, kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik bir yöntemin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Concept of urban sprawl is described as areas spreading from rural areas to the cities and having low population density, occurring transportation problems, having low social capital. Scientific studies done relating to social, physical, economic and legal dimensions of Urban Sprawl areas which has its own characteristics isn’t evaluated approach with both approaches for rural areas and approaches urban areas. Because of Urban Sprawl areas which has its own characteristics, method of scientific studies concerning about urban sprawl areas which will vary in each region must suitable according to characteristics of the region. Moving from this perspective, the purposes of this study determine a method for determining urban land/rural land value in urban sprawl area. Thus, we have been trying to resolve the issue experiencing in determining the value of urban sprawl areas. Determining of value in urban sprawl areas is including paradox issue made according to method of rural land value or method of urban land value in urban sprawl area in literature. In other words, two methods are used to determine land value in urban sprawl areas. Firstly, the method which is determining the value of agricultural land is used. Secondly, the methods which is determining according to the type of urban use on urban sprawl areas are used. In the first method, land value in urban sprawl areas will be too below of the actual values. In the second method, land value in urban sprawl areas will be relatively high of the actual values. Thus, methods for determining of land value in urban sprawl areas which has its own characteristics is needed. This study; we aimed to develop a method proposal for determining urban land/rural land value in urban sprawl area. Although there are variable which can’t be included in traditional methods such as income method and market method, new methods such as Analytical Hierarchy Processes (AHP) and Grey Relation Analysis (GRA) can be used this variable. As a result, we aimed to develop a method proposal with Analytical Hierarchy Processes (AHP) and Grey Relation Analysis (GRA) for determining the land value in urban sprawl areas in this study.

Keywords