HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 293-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarım, Osmanlı Devleti’nde ekonominin en önemli dinamiklerinden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nde özelikle Müslüman halkın büyük bir kısmı geçimini toraktan sağlamaktadır. Tanzimat ve Islahat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde gerilemeye başlamıştır. Bu gerileme çözüm arayışlarını arttırmıştır. II. Abdülhamid gerilemenin önünde durmak için büyük çaba harcamıştır. Bulduğu çözümlerden birisi ziraatta ıslah çalışmaları yapmak olmuştur. Osmanlı Devleti’nde modern tarım yapılabilmesi için Ziraat Mektepleri’nin açılması Sultan II. Abdülhamid döneminin önemli tarım politikasıdır. Bu nedenle Sultan gerekli ön çalışmaları bitirip, hazırlıkları yaptırdıktan sonra 1892 tarihinde Halkalı Ziraat Mektebi’ni açtırmıştır. Halkalı Ziraat Mektebi II. Abdülhamid döneminin önemli kurumlarındandır. Halkalı Ziraat Mektebi yanında Baytar Mektebi ile birlikte kurulmuştur. Okulun sadece bağımsız bir ziraat mektebi olarak kurulamamasının nedeni ülkede çıkan hayvan hastalıkları nedeniyle baytar ihtiyacı doğmasıdır. Okulda çağına göre modern bir eğitim anlayışı sergilenmiştir. Okula giriş imtihanla olmaktadır. Devlet yapılan imtihanlara büyük özen göstermektedir. Öğrenciler yatılı öğrenci statüsünde memleketin birçok yerinden gelmektedir. Okul öğretmenleri Türk, Rum ve Ermeni’dir. Aynı şekilde bu üç milletten öğrenci okulda eğitim almaktadır. Eğitim süresi üç yıl olan okulda mezunlar itibarlı yerlere gelmektedir. Mezunların devlet işinde görev almak istememeleri üzerine öğrencilere üç yıl süreyle zorunlu hizmet getirilmiştir. Kısaca bu çalışma Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında Halkalı Ziraat Mektebi’nin tarihçesini kısa bir şekilde açıklama amacındadır.

Keywords

Abstract

Agriculture had always been one of the most significant dynamics of economy in the Ottoman State. Particularly the majority of the Muslims in the Empire gained their income from soil. After the Imperial Edict of Gülhane and the Royal Edict of Reform, the Ottoman State entered into a rapid downturn. This downturn maximized the seek for solutions. Abdulhamid the 2nd gave great efforts to halt the downturn. One of his solutions was to make reformist studies in agriculture. Opening Schools of Agriculture to carry out modern agricultural activities in The Ottoman State had been the most important agricultural policy of the period of Abdulhamid the 2nd. So, Sultan had Halkalı School of Agriculture opened in 1892 after all the preparations had been completed. This institute was among the most prominent institutes of the period. Halkalı School of Agriculture was founded together with the School of Veterinarians. The reason why it wasn’t able to be founded as an independent school of agriculture was the need for veterinarians due to epidemic animal diseases faced in the country. The school had a modern educational view for the age. Enrollment to the school was through an examination. The Empire put much value to these examinations. The students of the school were boarders from all over the country School teachers were Turkish, Greek and Armenians. The students were too, in parallel. The period of education was three years and the graduates came to prominent positions. As the students refrained from working in state works, three years of service was made obligatory. This study aims to briefly explain the history of Halkalı School of Agriculture in the light of Prime Ministry Ottoman Archive Documents.

Keywords