DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ
USE OF CARTOONS IN VALUES EDUCATION: IDENTIFIYING PRIMARY SCHOOLS’ STUDENTS PERCEPITONS OF AFFECTION AND MERCY VALUES

Author : İsmail YÜKSEL -- Abdullah ADIGÜZEL
Number of pages : 301-311

Abstract

Bu çalışma, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin şefkat ve merhamet değer algılarının karikatür yoluyla belirlemeyi amaçlamaktadır. 73 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılarak belirlenmiştir. Araştırmada verileri, karikatürle ilgili beş açık uçlu soruyu içeren çalışma yaprağı aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular öğrencilerin hemen hemen tamamının karikatürdeki mesajı doğru olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Öğrencilerin çoğu karikatürdeki adamın bu davranışı ile şefkat ve merhametini, hayvan sevgisi duygusunu kaybettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yarısına yakını orada olsaydım adamın foka vurmasını engellerdim şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası karikatürdeki adam için merhamet kelimesini tarif edemeyeceğini ve merhametin bu adam için önemsiz olduğunu belirttikleri görülmüştür.

Keywords

Eğitimde karikatür kullanımı, Değerler eğitimi, Şefkat, Merhamet.

Read: 753

Download: 241