HACIBEKTAŞ FESTİVALLERİ’NDE ALEVİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN CUMHURBAŞKANLIĞI KONUŞMALARININ ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
A CRITICAL DISCOURSE ANALISIS OF THE PRESIDENTAL SPEECHES TOWARDS ALEVIS HELD DURING THE HACIBEKTAŞ FESTIVALS

Author : Zeki UYANIK
Number of pages : 257-284

Abstract

Türkiye’de İslam’ın heterodoks bir yorumunu benimsemiş olan Aleviler, 1990’lı yılların başından itibaren alışılagelmiş sessizliklerini bir kenara bırakıp temel bazı haklardan yoksun olduklarını kamuoyuna ilan ettiler. Alevilerin talepleri karşısında kayıtsız kalamayan devlet bir takım diyalog kanalları açtı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı seviyesinde devlet elitinin uzun yılar boyunca katıldığı Hacıbektaş Şenlikleridir. Bu çalışma, sırasıyla 9.ve 10. Cumhurbaşkanları olan Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’in söz konusu şenliklerde yaptıkları Alevilere yönelik konuşmaların eleştirel söylem analizini yapmayı amaçlamaktadır. Alevilere ilişkin resmi söylemin önemli bir parçasını oluşturan bu konuşmaların analizi sırasında şu soruların cevaplandırılması amaçlanmaktadır: Bu konuşmalarda Alevilere yönelik ne tür söylemsel düzenlilikler ve stratejiler kullanılmıştır? Cumhurbaşkanları söylemlerinde Alevileri ve Aleviliği nasıl tanımlamışlardır? Alevilere yönelik resmi söylemde ne gibi değişiklikler gözlenmektedir? Cumhurbaşkanlarının Alevilere yönelik söyleminin ortaya çımasına yol açan ulusal ve uluslar ararsı bağlamsal faktörler nelerdir?

Keywords

Aleviler, Hacıbektaş Şenlikleri, Resmi Söylem, Cumhurbaşkanlığı Konuşmaları, Eleştirel Söylem Analizi.

Read: 698

Download: 234