Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) II (Ünlüler)

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Türk dili, ağızbilimi
Number of pages: 335-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ağız bilimi çalışmaları stratejik dil araştırmaları açısından dikkate değer veriler taşımaktadır. Türkiye Türkçesi ağızları çalışmaları öncelikle yerel ağızların ortaya koyulması, incelenmesi ve ağız atlasının oluşturulmasında kaynaklık teşkil etmektedir. Bununla birlikte bu çalışmalar, sosyoloji, tarih, etnoloji ve etimoloji gibi disiplinlere kaynaklık edecektir. Karakeçili ağzının incelenmesiyle ortaya çıkacak veriler bir takım tarihî bilgi ve verilerin sorgulanmasını sağlayacaktır. Çalışma kapsamında Karakeçili ilçesi mahalle ve köylerinin tamamına ulaşılıp saha çalışması yapılmıştır. Bu makalede Karakeçili ağzının sesbilgisi unsurlarından ünlüler verilmeye çalışılmıştır. Kırıkkale ili Karakeçili ilçesi İç Anadolu bölgesinde yer alan tarihî, kültürel, sosyolojik yapısıyla son derece önem arz etmektedir. Bölgede yaptığımız saha çalışmaları Karakeçili ağzı sesbilgisi özelliklerini tespit edebilme imkânı bize vermiştir.

Keywords

Abstract

Dialectology works have considerable and valuable data in terms of strategical language researches. Works of Turkey Turkish dialect are resources for first of all presenting, examining local dialects and forming a dialect atlas. In addition to this, these works will function as a resource for disciplines such as sociology, history, ethnology and etymology. Data coming out as a result of examining Karakeçili dialect will enable some historical information and data to be questioned. Within the scope of the work, a field study has been done by reaching all the districts and villages of Karakeçili. In this essay vowels , an element of phonetics of Karakeçili dialect, are tried to be given. Located in Central Anatolia Region, town of Karakeçili of city of Kırıkkale has a considerable importance with its historical, cultural and sociological structure. The field studies we did in the region has given us the opportunity of detecting characteristics of phonetics of Karakeçili dialect.

Keywords


 • AKSAN Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara 1995.

 • BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, Ġstanbul 1994.

 • BURAN Ahmet, “Anadolu (Türkiye Türkçesi) Ağızlarının KarĢılaĢtırmalı Ġncelemesi ve Bu Konu ile Ġlgili Sorunlar”, Ağız AraĢtırmaları Bilgi ġöleni, TDK Yay., 9 Mayıs 1997,

 • BURAN Ahmet, Keban Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara 1997.

 • DEVELĠ Hayati, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. y. y. Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara 1995, s. 27.

 • ERGĠN Muharrem, Türk Dilbilgisi, Ġstanbul 1989.

 • GÜLENSOY Tuncer, Kütahya ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1998.

 • KARAHAN Leyla, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara 1996.

 • KORKMAZ Zeynep, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1994.

 • KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 85.

 • KORKMAZ Zeynep, “Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları”, TDAY-B 1953, TDK Yay., Ankara..

 • MANSUROĞLU Mecdut, ”Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu”, TDAY B 1959, TDK Yay., Ankara.

 • SAĞIR Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, TDAY-B, 1995, TDK Yay., Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics