SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Number of pages: 369-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz Büsbütün ıslak, çok ıslak anlamındaki sırsıklam ve sırılsıklam kelimeleri, Türkiye Türkçesinde sıkça kullanılmaktadır. Ancak günümüze kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, bu sözcüklerin kökeni hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Bu çalışmada, sırsıklam ve sırılsıklam sözcüklerinin kökeni ve yapısı üzerinde durulmuştur. Bu kelimelerin sıklam sözcüğünün pekiştirilmiş şekli olduğu belirtilmiş; Türkçenin tarihî ve çağdaş dönemleri üzerine hazırlanan sözlüklerde, ağızlarda ilgili kelimenin izi sürülmüştür. Standart Türkiye Türkçesinde tek başına kullanılmamasına rağmen Anadolu ağızlarında sıklam şeklinde bir kelimenin bulunduğu ortaya konulmuştur. Sıklam kelimesi ile Türkçenin birçok döneminde kullanılan sıgıt, sı?da-, sı?la- kelimeleri arasında ilişki kurulmuş, kelimenin morfolojik yapısı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: sırsıklam, sırılsıklam, pekiştirme, biçim bilgisi

Keywords

Abstract

Abstract “Completely wet, very wet” sırsıklam and sırılsıklam meaning as commonly used words in modern Turkish. However, until the present day scientific studies, not given enough information about the etymology of these words. In this study, we focused on the structure of the words sırsıklam and sırılsıklam. Emphasized that these words, are a form of reinforced sıklam word. Sıklam word has been searched in dictionaries which prepared on the historical and modern periods of Turkish, also in dialectical studies. Although not used in Turkey Turkish, it is proven that the sıklam word used in the Anatolian dialects. Suggested that the sıklam word derived from sıgıt, sı?da-, sı?la- in old Turkish and examined the morphological structure of the word. Key Words: sırsıklam, sırılsıklam, reinforcement, morphology

Keywords