EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 227-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı anne ve babaların eğitim düzeylerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarına etkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2010–2011 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin toplam 854 öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda annelerinin eğitim düzeylerinin babaların eğitim düzeylerine göre Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarını daha fazla etkilediği görülmüştür. Genel olarak annelerin ve babaların eğitim düzeyi arttıkça Türkçe öğretmeni adaylarının da yazma alışkanlıkları artmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study to research the effects of parents’ educational level of Turkish Language Teaching students’ writing habit. In the study correlative investigation model is used. The universe of the study includes the students of Turkish language teaching students in spring semester of the 2010–2011 academic year. The sample of the study consists of 854 students of Faculty of Education, Malatya İnönü University; Faculty of Education, Elazığ Fırat University; Muallim Rıfat Faculty of Education, Kilis 7 Aralık University. In this study “Writing Habit Scala” which is developed by researcher is used. In analyses of the data, one-way analysis of variance (ANOVA) was used. At the end of the study it was seen that mothers’ level of education has influenced the Turkish language teaching students’ writing habit more than fathers’. In general, when parents educational level rise, Turkish language teaching students writing habits are improve.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics