ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİK OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 279-289
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu çalışma eğitim fakültesi biyoloji, fizik ve kimya öğretmenliği bölümüne devam eden öğretmen adaylarının biyoçeşitlik okuryazarlıklarını cinsiyet, çevre eğitimi konusundaki bilgi kaynağı, çevre eğitimi dersi alma ve bölümlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden öğrenciler (N= 228) dâhil edilmiştir. Tarama modeliyle yapılan çalışmada üçlü likert tipi ölçek kullanılmıştır. 25 maddeden oluşan ölçek üç faktöre sahiptir. Ölçeğin 11 maddesi biyoçeşitliği tehdit unsurlarını (?:.72), 8 maddesi biyoçeşitlik kavramı (?:.76) ve 6 maddesi biyoçeşitliğin önemini (?: .81) belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. ‘Katılıyorum’, ‘katılmıyorum’ ve ‘karasızım’ seçeneklerinden oluşmaktadır. Çalışma neticesinde, cinsiyete göre biyoçeşitliği tehdit unsurları alt boyutunda istatistiksel yönde anlamlı farkın bayanların lehinde çıktığı ve bununla birlikte ölçeğin bütün alt boyutlarda bayanların ortalama puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bilgi kaynağı olarak anlamlı farkın basılı kaynaklar lehinde olduğu ve elektronik kaynakların bilgi kaynağı olarak tercih edilmediği tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı farkın basılı kaynaklar lehinde çıktığı görülmüştür. Çevre eğitimi konusunda ders alıp almama durumlarına göre anlamlı farkın çevre eğitimi dersi alanlar lehinde bir sonuç elde edildiği görülmüştür. Bölümlere göre yapılan analizler neticesinde biyoçeşitliği tehdit unsurları ve biyoçeşitliğin önemini konusundaki alt boyutlarda biyoloji öğrencilerinin lehinde istatistiksel olarak anlamlı bir fakın tespit edildiği; ancak biyoçeşitlik kavramı konusundaki alt boyutunda kimya öğrencilerinin lehinde anlamlı bir farkın tespit edildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigation of department of biology, physics and chemistry pre-service teachers’ bio

Keywords