ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ EĞİTİM FELSEFELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 149-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 310 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının daimici ve esasici eğitim felsefelerini yansıtan geleneksel eğitim felsefelerini, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefelerini yansıtan çağdaş eğitim felsefelerine göre daha çok benimsediklerini göstermiştir. Araştırmada, cinsiyetin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkili bir değişken olmadığı saptanmıştır. Sınıf ve anabilim dalı değişkenlerinin ise öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaş eğitim felsefelerini benimseme düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to investigate educational philosophies adopted by preservice teachers in terms of various variables. Survey method was used in the study with this aim. The working group of the research composes of 310 preservice teachers from Primary Education Department of Atatürk Faculty of Education of Marmara University in the spring semester of 2011-2012 academic year. “Philosophy Preference Assessment Scale” developed by researchers has been used in the research as data collection tool. The obtained data were analyzed by means of SPSS 17.0 package program. Research findings showed that, preservice teachers adopted traditional educational philosophies consisting of perennialism and essentialism more than contemporary educational philosophies consisting of progressivism and reconstructionism. As a result of this research, it was determined that, gender is not an effective variable on educational philosophies adopted by student teachers. It was found that, class and department variables have a statistically significant effect on the level of student teachers’ adoption of traditional and contemporary educational philosophies. Results were discussed in the light of the literature.

Keywords


 • APPS, J.W. (1973). Toward a Working Philosophy of Adult Education. Syracuse, NY: Syracuse University.

 • AUSTIN, J.R. & REINHARDT, D. (1999). Philosophy and Advocacy: An Examination of Preservice Music Teachers' Beliefs. Journal of Research in Music Education, 47(1), 18-30.

 • BAġARAN, Ġ.E. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.

 • BAY, E., BAĞÇECĠ, B., DEMĠR, S., GÜNDOĞDU, K. & ÇETĠN, B. (2012, February). An Analysis of the Candidate Teachers’ Beliefs Related to Knowledge, Learning and Teaching. 4th World Conference On Educational Sciences. University of Barcelona, Barcelona, Spain.

 • BAYRAM, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

 • BRAMELD, T. (1971). Patterns of Educational Philosophy. New York: Holt, Pinehard and Winston Inc.

 • BRAUNER, C.J. & BURNS, H.W. (1982). Eğitim Felsefesi (Çev. S. Büyükdüvenci). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2), 291-298.

 • BRAY, J.H. & MAXWELL, S.E. (1982). Analyzing and Interpreting significant MANOVAs. Review of Educational Research, 52, 340–367.

 • BROWN, C.A. (1985). A study of the Socialization to Teaching of a Beginning Secondary Mathematics Teacher. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Georgia, Athens.

 • BROWN, D.F. & ROSE, T.J. (1995). Self-reported Classroom Impact of Teachers' Theories about Learning and Obstacles to Implementation. Action in Teacher Education, 17(1), 20-29.

 • BÜYÜKDÜVENCĠ, S. (1987). Eğitim Felsefesi: “Yazılar”. Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.

 • BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • CHAN, K.W. (2003, December). Preservice Teachers’ Epistemological Beliefs and Conceptions about Teaching and Learning: Cultural Implications for Research in Teacher Education. Paper Presented at The NZARE AARE Conference, Auckland.

 • CLARK, C.M. & PETERSON, P.L. (1986). Teachers‟ Thought Processes. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (255-296) New York: MacMillan.

 • CORREA, C.A., PERRY, M., SIMS, L.M., MILLER, K.F. & FANG, G. (2008). Connected and Culturally Embedded Beliefs: Chinese and US Teachers Talk about How Their Students Best Learn Mathematics. Teaching and Teacher Education, 24, 140-153.

 • CROOKEES, G. (2009). Values, Philosophies and Beliefs in TESOL: Making a Statement. Cambridge: CUP

 • ÇAĞIRGAN GÜLTEN, D. & BATDAL KARADUMAN, G. (2010, Kasım). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Eğitimde yeni Trendler ve Uygulamaları Konferansı‟nda sunulmuĢ sözlü bildiri, Antalya.

 • ÇEPNĠ, S. & ÇĠL, E. (2010). Fen ve Teknoloji Programı Ġlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • ÇERMĠK, H. (2006). Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri. M. Yılman, (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (11-37). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • ÇOBAN, A. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının, Eğitim Sürecine ĠliĢkin Felsefi Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311-318.

 • ÇOKLUK, Ö., ġEKERCĠOĞLU, G. & BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • DEMĠREL, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem

 • DOĞANAY, A. & SARI, M (2003). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine ĠliĢkin Algılarının Değerlendirilmesi “Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

 • DUFFEE, L. & AIKENHEAD, G. (1992). Curriculum Change, Student Evaluation and Teacher Practical Knowledge. Science Education, 76, 493-506.

 • DUMAN, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin KarĢılaĢtırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.

 • DUMAN, B. & ULUBEY, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve Ġnterneti Kullanma Düzeylerine Etkisi Ġle Ġlgili GörüĢleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.

 • EBERT, E.S. & CULYER, R.C. (2008). School: An Introduction to Education. Belmont, CA: Cengage.

 • EKĠZ, D. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına ĠliĢkin Eğilimlerinin KarĢılaĢtırılması. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

 • EKĠZ, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında GörüĢlerinin Farklı Programlar Açısından Ġncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

 • ELLIS, P.D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

 • ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ġstanbul: Alkım Yayınları.

 • EREN, A. (2009). Examining the Teacher Efficacy and Achievement Goals as Predictors of Turkish Student Teachers‟ Conceptions about Teaching and Learning. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), 69-87.

 • ERGÜN, M. (2009). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • ERĠġEN, Y. (2004). Eğitimin Felsefi Temelleri. ġ.ġ. Erçetin, (Ed.), İlk Günden Başöğretmenliğe içinde. Ankara: Asil yayınları.

 • ERTMER, P.A., ADDISON, P., LANE, M., ROSS, E. & WOODS, D. (1999). Examining Teachers‟ Beliefs about the Role of Technology in the Elementary Classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32, 54-72.

 • FANG, Z.H. (1996). A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. Educational Research, 38, 47–65.

 • FIELD, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.

 • FRAENKEL, J.R., WALLEND, N.E. & HYUN, H.H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw Hill.

 • GEÇĠCĠ, S. (2000). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Anlayışları “Uşak İli Örneği”. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe üniversitesi, Afyon.

 • GUTEK, G.L. (1988). Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 • HANEY, J., CZERNIAK, C.M., & LUMPE, A.T. (1996). Teacher Beliefs and Intentions Regarding the Implementation of Science Education Reform Strands. Journal of Research in Science Teaching, 33(9), 971-993.

 • HANEY, J.J., LUMPE, A.T., CZERNIAK, C.M. & EGAN, V. (2002). From Beliefs to Actions: The Beliefs and Actions of Teachers Implementing Change. Journal of Science Teacher Education, 13, 171–187.

 • HEWITT, T.W. (2006). Understanding and Shaping Curriculum: What We Teach and Why. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • HIGGINS, S. & MOSELEY, D. (2001). Teachers‟ Thinking about Information and Communications Technology and Learning: Beliefs and Outcomes. Teacher Development, 5, 191–210.

 • HINTON, P.R. (2005). Statistics Explained. London: Routledge

 • HOFER, B.K. (2008). Personal Epistemology and Culture. In M.S. Khine (Ed.), Knowing, Knowledge and Beliefs (3-22): Springer.

 • ISICHEI, F.M. (2006). Philosophy and Teacher Education: An African Perspective. LWATI: A Journal of Contemporary Research, 3, 53-66.

 • JOSEPH, P.B. (2000). Conceptualizing Curriculum. In P.B. Joseph, S.L. Bravmann, M. Windschitl, E. Mikel & N. Green (Eds.), Cultures of curriculum (1-14). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

 • KAGAN, D.M. (1992). Implications of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist, 27, 65–90.

 • KALAIAN, H. A. & FREEMAN, D. J. (1994). Gender Differences in Self-Confidence and Educational Beliefs among Secondary Teacher Candidates. Teaching and Teacher Education, 10 (6), 47-58.

 • KAPTAN, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Ġstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.

 • KARADAĞ, E., BALOĞLU, N. & KAYA, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine ĠliĢkin Ampirik Bir ÇalıĢma. Kaygı-Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.

 • KINCAL, R.Y. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • KLEIN, D.S.R. (1977). Needed: Educational Philosophy as a Guide for Decision-Making in the Public Schools. Education, 97(3), 290-293.

 • KNELLER, G.F. (1971). Introduction to the Philosophy of Education. New York: John Wiley and Sons.

 • KOÇAK, C., ULUSOY, F.M. & ÖNEN, A.S. (2012, Haziran). Öğretmen Adaylarının Kimlik İşlevlerinin ve Eğitim İnançlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi‟nde sunulmuĢ sözlü bildiri. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

 • KÜÇÜKOĞLU, A. & BAY, E. (2007). Eğitimin Felsefi Temelleri. D. Ekiz, (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde. Ġstanbul: Lisans Yayıncılık.

 • LEE, K.M. (2011). Philosopher or Philistine? In V.C.X. Wang (Ed.), Assessing and Evaluating Adult Learning in Career and Technical Education (23-43). Hershey, PA: IGI Global.

 • LEECH, N.L. BARLETT, K.C. & MORGAN, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics; Use and Interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • LEVIN, T. & WADMANY, R. (2005). Changes in Educational Beliefs and Classroom Practices of Teachers and Students in Rich Technology-based Classrooms. Technology, Pedagogy and Education, 14(3), 281-308.

 • LIM, C & Torr, J. (2007). Singaporean Early Childhood Teachers‟ Beliefs about Literacy Development in A Multilingual Context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education,

 • LIN, Q.C. (1992). Correlation Research on Primary School Teachers’ Educational Beliefs in Taiwan. Unpublished Doctoral Dissertation, Taiwan Political Normal University, Taiwan.

 • LIVINGSTON, M.J., McCLAIN, B.R. & DeSPAIN, B.C. (1995). Assessing the Consistency Between Teachers‟ Philosophies and Educational Goals. Education, 116 (1), 124129.

 • LONG, H. B. (1987). New Perspectives on the Education of Adults in the United States. New York, NY: Nichols. Publishing Co.

 • LOUCA, L., ELBY, A., HAMMER, D. & KAGEY, T. (2004). Epistemological Resources: Applying a New Epistemological Framework to Science Instruction. Educational Psychologist, 39(1), 57-68.

 • LUFT, J.A. & ROEHRIG, G.H. (2007). Capturing Science Teachers‟ Epistemological Beliefs: The Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education, 11(2), 38-63.

 • MARTIN, C.R. & NEWELL, R.J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and Medicine, 3, 327-336.

 • MARTIN, D.J. & LOOMIS, K.S. (2007). Building Teachers: A Constructivist Approach to Introducing Education. Belmont, CA: Thomson Learning.

 • MERTLER, C.A. & VANNATA, R.A. (2010). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interpretation. Los Angeles: Pyrczak Publishing.

 • MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. (2006). İlköğretim Fen ve teknoloji Dersi (6, 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • NESPOR, J. (1987). The Role of Beliefs in the Practice of Teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.

 • OLIVA, P.F. (2009). Developing the Curriculum. Boston: Pearson/Allyn and Bacon

 • ORNSTEIN, A. & HUNKINS, F.(1998). Curriculum. Foundations, Principles and Issues. Boston, MA: Allyn and Bacon.

 • ORNSTEIN, A. LEWIN, D.U. (2006). Foundations of Education. Boston: Houghton Mifflin.

 • OZMON, H. & CRAVER, S. (1995). Philosophical Foundations of Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

 • PALLANT, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright.

 • PAJARES, M.F. (1992). Teachers Beliefs and Educational Research: Cleaning up A Messy Construct. Review of Educational Research, 62, 307–332.

 • PARKERSON, D.H & PARKERSON J.A. (2008). The American Teacher: Foundations of Education. Newyork: Routledge.

 • PAZMIÑO, R.W. (2008). Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in Avengelical Perspective. Grand Rapids: Baker Books.

 • PUTNAM, R.T. & BORKO, H. (1997) Teacher Learning: Implications of New Views of Cognition. In B.J. Biddle, T.L. Good & I.F. Goodson (Eds.), The International Handbook of Teachers and Teaching (1223-1296). Dordrecht: Kluwer.

 • RICHARDSON, V. (1996). The Role of Attitudes and Beliefs in Learning to Teach. In J. Sikula (Ed.), Handbook of Research on Teacher Education (102-119). New York: Simon and Schuster Macmillan.

 • RIDEOUT, G.W. (2006). Educational Beliefs and the Learning Environment. Academic Exchange Quarterly, 10(2), 67-71.

 • SAN MATEO, R.A. & TANGCO, M.G. (2003). Foundation of Education II (Historical, Philosophical and Legal Foundation of Education). Quezon: Katha Publishing Co., INC.

 • SANG, G., VALCKE, M., BRAAK, J. W. & TONDEUR, J. (2009). Investigating Teachers‟ Educational Beliefs in Chinese Primary Schools: Socioeconomic and Geographical Perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 37(4), 363-377.

 • SCHRIESHEIM, C.A. & EISENBACH, R.J. (1995). An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Investigation of Item Wording effects on Obtained Factor Structures of Survey Questionnaire Measures. Journal of Management, 6, 1177-1193.

 • SEGALL, W.E. & WILSON, A.W. (2004). Introduction to Education: Teaching in A Diverse Society. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

 • SHIN, S. & KOH, M. (2007). A Cross-Cultural Study of Teachers‟ Beliefs and Strategies on Classroom Behavior Management in Urban American and Korean school Systems. Education and Urban Society, 39(2), 286-309.

 • SILVERNAIL, D.L. (1992). The Development and Factor Structure of the Educational Beliefs Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 52(3), 663-667.

 • SOYLU, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • SÖNMEZ, V. (2011). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • STANGOR, C. (2010). Research Methods for the Behavioral Sciences. Wadsworth.

 • STEVENS, J.P. (2009). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New York: Routledge.

 • STRAIN, J.P. (1971). Modern Philosophies of Education. Cambridge, MA: Harvard

 • TABACHNICK, B.G. & FIDELL, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, Pearson Education, Inc.

 • TAVġANCIL, E. (2009). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • TEZBAġARAN, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

 • TOBIN, K. & McROBBĠE, C.J. (1996). Cultural Myths as Constraints to the Enacted Science Curriculum. Science Education, 80, 223-241.

 • TONDEUR, J., HERMANS, R., BRAAK, J.V. & VALCKE, M. (2008). Exploring the Link between Teachers‟ Educational Belief Profiles and Different Types of Computer Use in the Classroom. Computers in Human Behavior, 24(6), 2541-2553.

 • TOPRAKÇI, E. (2005). Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.

 • TRIGWELL, K., PROSSER, M. & TAYLOR, P. (1994). Qualitative Differences in Approaches to Teaching First Year University Science. Higher Education, 27,75-84.

 • WILES, J. & BONDI, J. (2007). Curriculum Development: A Guide to Practice. New Jersey: York: Pearson Merill Orentice Hall Inc. Charles E. Merrill Publishing Company.

 • WOOLLEY, S.L., BENJAMIN, W.J.J. & WOOLLEY, A.W. (2004). Construct Validity of a Self-report Measure of Teacher Beliefs Related to Constructivist and Traditional Approaches to Teaching and Learning. Educational and Psychological Measurement, 64, 319-331.

 • ÜSTÜNER, M. (2008). Türk Ġlköğretim MüfettiĢleri ve Öğretmenlerinin Eğitim Felsefelerinin KarĢılaĢtırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 33, 177-192.

 • VAN DRIEL, J.H., BULTE, A.M.W. & VERLOOP, N. (2007). The Relationships Between Teachers‟ General Beliefs about Teaching and Learning and Their Domain Specific Curricular Beliefs. Learning and Instruction, 17, 156-171.

 • YILMAZ, K., ALTINKURT, Y. & ÇOKLUK, Ö (2011). Eğitim Ġnançları Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 343-350.

                                                                                                    
 • Article Statistics