ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ EĞİTİM FELSEFELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Number of pages: 149-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 310 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının daimici ve esasici eğitim felsefelerini yansıtan geleneksel eğitim felsefelerini, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefelerini yansıtan çağdaş eğitim felsefelerine göre daha çok benimsediklerini göstermiştir. Araştırmada, cinsiyetin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkili bir değişken olmadığı saptanmıştır. Sınıf ve anabilim dalı değişkenlerinin ise öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaş eğitim felsefelerini benimseme düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to investigate educational philosophies adopted by preservice teachers in terms of various variables. Survey method was used in the study with this aim. The working group of the research composes of 310 preservice teachers from Primary Education Department of Atatürk Faculty of Education of Marmara University in the spring semester of 2011-2012 academic year. “Philosophy Preference Assessment Scale” developed by researchers has been used in the research as data collection tool. The obtained data were analyzed by means of SPSS 17.0 package program. Research findings showed that, preservice teachers adopted traditional educational philosophies consisting of perennialism and essentialism more than contemporary educational philosophies consisting of progressivism and reconstructionism. As a result of this research, it was determined that, gender is not an effective variable on educational philosophies adopted by student teachers. It was found that, class and department variables have a statistically significant effect on the level of student teachers’ adoption of traditional and contemporary educational philosophies. Results were discussed in the light of the literature.

Keywords