İLKÖĞRETİM OKULLARINDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN UYGULAMA SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : YÖNETİM
Number of pages: 407-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, “ilköğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin uygulama sürecinin etkililiğine ilişkin yönetici ve rehber öğretmen algılarını” tespit etmektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçede bulunan 56 resmi okulda görev yapan 56 yönetici, 110 yönetici yardımcısı ve 56 rehber öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım sayısı toplam 138’dir. Sonuçlara göre, her iki boyutta da uygulama sürecinin etkililiğine ilişkin yöneticiler ve rehber öğretmenlerin algılarının düzeyi aynıdır. Kadın yönetici ve kadın rehber öğretmenlerin, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri boyutunun uygulama sürecinin etkililiğine ilişkin algıları, erkek yönetici ve erkek rehber öğretmenlerden daha yüksek düzeydedir. 1-5 yıl kıdeme sahip yöneticiler ve rehber öğretmenler; 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip yöneticiler ve rehber öğretmenlere göre, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri boyutunun uygulama sürecinin etkililiğini daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the perceptions of school administrators and guidance teachers on the effectiveness of implementation process of guidance and psychological counselling services at primary schools. Through a survey method 56 principals, 110 vice-principals and 56 guidance teachers at 56 public schools in central town of Elazığ during the academic year of 2010-2011. The number of total participants taking part in the research is 138. The results show that the perception levels of female administrators and guidance teachers are higher than male administrators and guidance teachers on the effectiveness of implementation process of guidance and psychological counselling. On the other hand, the perception levels of administrators and guidance teachers having 1-5 years of service group are higher than those having 11-15, 16-20, and 21 and over years of service groups in respect of the effectiveness of the implementation process of guidance and psychological counselling.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics