II.ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI ÜLKESİNE GELEN ALMANLAR

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 413-433
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kendi yaşam alanlarının dışındaki coğrafyalara seyahat etme, o iklimlerdeki tarihî ve doğal güzellikleri, farklı yaşayış ve inanışları keşfetme insanoğlunun asırlar boyunca sürdüre geldiği eylemlerden birisi olmuştur. Bu cümleden olarak başta medeniyetlerin beşiği ve kaynaşma sahası olan Anadolu olmak üzere, daha birçok tarihî ve kültürel mekâna sahip olan Osmanlı ülkesi de her zaman eşsiz ve sonsuz bir keşif ve seyir zevkini bünyesinde barındırmıştır. Bu çalışmada söz konusu zevke nail olmanın yanında arkeolojik kazılar, tıbbî veya nebatî incelemeler gibi bilimsel ve Kudüs’e giderek hac vecibesini yerine getirme gibi dinî gayeler taşıyan Almanların II.Abdülhamid döneminde Osmanlı ülkesindeki yolculuk serüvenleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen vesikalar ışığında ele alınacaktır. Bu çerçevede Almanların Osmanlı ülkesine hangi yollarla ve ne oranlarda geldikleri, ülke içerisinde daha ziyade hangi tarihî ve turistik mekânları ziyaret ettikleri, ne tarz ilmî faaliyetlerde bulundukları ve ulaşım, konaklama ve güvenlik açısından kendilerine ne tür kolaylıklar sağlandığı gibi konuların izahına çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

To travel to the geography in which outside of their living space, and exploring history and natural beauty, different lives and beliefs in this climate mankind throughout the centuries to maintain one of the trends has become indispensable. From this sentence as; the cradle of civilizations and the first contraction of the field to Anatolia, many other historical and cultural space with the Ottoman country for such people is always a unique and endless pleasure of discovery and the structure of the course has hosted. In this study, also the pleasure of being reached near the archeological excavations, medical or vegetable, such as scientific review and went to Jerusalem on pilgrimage sacred duty to fulfill a religious purpose, such as carrying in the era of Abdulhamid II the Germans in the Ottoman period, the country has realized the travel adventure of the Prime Ministry Ottoman Archives are available from the certificate of will be discussed in the light. In this context, the Germans in the Ottoman country in what way and how they rate it, the country in which more historical and touristy places to visit, what type of scientific activities and during this trip transport, accommodation and security for themselves what kind of convenience as the major issues will try to explain all details.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics